Event


en | nl | fr

The potential of agroecology

Reclaiming the food crisis


DOCUMENTATION OF THE EVENT

 

PRESENTATION

The aim of the conference is to explain the concept of agroecology to an audience of academics, students, farmers, policy makers, NGOs and other stakeholders, who have an interest in environmental studies, agriculture, and food production. The intention is to be challenged as a community and to reflect interactively about potential paths towards transition. As we know, our current food and agricultural system isn't sustainable. Increasingly we get locked in a global production model with high social and environmental costs, mainly in the form of a rapid degradation of biodiversity. There is an urgent need to rethink the global food system. This is why Bart Staes, member of the European Parliament for the Greens, takes the initiative, together with a group of Belgian academics, to organise an international conference on transition towards a more sustainable agricultural and food model: agroecology. Although we do know that agroecology isn't the silver bullet that will solve all problems, we also know that the potential of agroecology as a science, agricultural practice and social movement, is underestimated and is not seriously considered as an answer to the current food crisis. The 'Take Home Message' of this conference has three main points:
 1. The worldwide challenge of producing enough food in a sustainable way, is not in the first place a problem of increasing productivity. The search for solutions for the food crisis should go beyond this. They should focus on a redefinition of the relationship between food production, access to land (More than 90 % of the fertile land is being used for non-food produce), employment and environment (the majority of those who suffer hunger are farmers) and also deal with the question on who will feed the big cities (85% of the population in 2050).
 1. The need to explore agroecology seriously (politically, scientifically and socially). It contains also a necessity of rebalance of the funds on the level of budgets and scientific programs.
 1. The challenge is to create a dynamic platform of transition, that considers:
 • The issue of employment in the rural areas (revenues/production). We need a transformation and decentralisation of food production (50 % of hunger is in rural zones, which leads to the rural exodus) that also considers the role in and impact of all actors in the food chain on consumption and distribution. What is the role and effect of land grabbing, and the role of official authorities on the control of land. Which power balance is needed between different actors?
 • The environmental issues, more particularly the loss of biodiversity and how this affects food production and livelihoods?

   CONFERENCE PROGRAMME

   8.30 - 9.30
   Arrival of participants 9.30 - 9.45
   Keynote Speech:
   'The social and ecological challenges: the current crisis of the global agricultural and food production systems'

   Speaker: Marie-Monique Robin, Journalist and author of 'The world according Monsanto ' and 'Notre poison quotidien' 9.45- 10.15
   European dilemmas of agricultural research : current imbalances and future perspectives

   Speaker: Dr. Les Levidow (Open University) 10.15-10.45
   The European landscape of agroecology.


   Speaker: Prof. Pierre Stassart (University Liège)

   About: An overview about the current situation for agroecology in the European Union: best practices, examples from the ground, grassroots experiences. 10.45-11.15
   The Brasilian case: experiences and evolution


   Speaker: Dr. Francisco Roberto Caporal  (Professor at the Federal Rural University of Pernambuco - Brasil , Staff member of Agroecology and Farmer, Ex President of the Brasilian Agroecology Association (ABA))

   About: The mission and vision behind agricultural policies in Brasil and how social change is enhanced 11.15-12.15
   Three video testimonies followed by debate:
   • La era del Buen Vivir by Jeroen Verhoeven and Aline Dehasse
   • Je mange donc je suis
   • Réseaux semences paysannes
   12.30 - 14.00
   Lunch (sandwiches) 14.00-14.30
   A socio-economic context for Agroecology


   Speaker: Bavo Verwimp (organic farmer on 'De Kijfelaar' and agricultural economist)

   About: What are the socio-economical impacts of agroecology on a micro level? How can agroecology benefit rural employment? 14.30-15.00
   Agroecology and biodiversity

   Speaker: Dr. Muriel Tichit (Director of research at INRA, Paris)

   About: the debate of land share versus land spare. 15.00 - 16.00
   Interactive session

   People with a big interest in agroecology and a (professional) potential to help us move to another agricultural and foodsystem were brought together for this conference. During this interactive session we want to collect paths and possibilities that each of us has or sees to ease the way towards a more agro-ecological system. 16.00-16.15
   Final reflections

   by Dirk Holemans 16.15-16.30
   Closure of the conference

   by Bart Staes _____________________________ Simultaneous interpretation will be provided in French - English - Dutch - Spanish 

    Het potentieel van AgroEcologie

    De voedselcrisis in breder perspectief


    DOCUMENTATION OF THE EVENT

     

    PRESENTATIE

    Het doel van de conferentie is het concept van agroEcologie toe te lichten aan een publiek van wetenschappers, studenten, boeren, beleidsmakers, ngo's en andere belanghebbenden, kortom aan iedereen die begaan is met milieu, landbouw en de productie van voedsel. Onze intentie achter deze is dag om, als collectief, uitgedaagd te worden en te reflecteren over de mogelijke wegen naar transitie.

    Ons huidige voedsel- en landbouwsysteem is niet duurzaam. Het zorgt voor hoge sociale en ecologische kosten, en een snelle achteruitgang van de biodiversiteit. Er is een dringende noodzaak om het mondiale voedselsysteem te hervormen.

    Wetenschappers uit diverse disciplines werken daarvoor samen. Boeren uit de hele wereld zoeken naar oplossingen en landbouwtechnieken die verstandig gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en ecosysteemdiensten. En aangezien landbouw en voedsel in essentie armoede en honger bestrijden, is agroEcologie bij uitstek een sociale beweging, met oog voor de autonomie van boeren.

    De groene fractie in het Europees Parlement en Groen-Europarlementslid Bart Staes organiseren op 9 november 2012 in samenwerking met de academische wereld een studiedag over het potentieel dat agroEcologie biedt bij de hervorming van het wereldvoedselsysteem en het Europees landbouwbeleid in het bijzonder.

    En hoewel we weten dat agroEcologie niet alle problemen zal oplossen, geloven we wel in het potentieel ervan als wetenschap, als landbouwpraktijk en als sociale beweging. Dat potentieel wordt nog teveel onderschat.

    Deze boodschap willen we overbrengen:

    1. De enorme uitdaging om de hele wereldbevolking op een duurzame manier te voeden, is geen kwestie van enkel productieverhoging. Door de relatie te herdefiniëren tussen voedselproductie, landvoorraad (meer dan 90% van het landbouwareaal wordt momenteel gebruikt voor de productie van niet-voeding), tewerkstelling en milieu (de meerderheid van de boeren is arm en lijdt honger) kunnen andere oplossingen worden gezocht. Hoe gaan we op termijn de grote steden voeden (in 2050 woont 85% van de bevolking in de stad)?
    1. Onderzoek naar agroEcologie verdient meer respect en een prominentere plaats op politiek, wetenschappelijk én maatschappelijk vlak. We willen een evenwichtigere besteding van de fondsen die voor wetenschappelijke programma's en onderzoek kunnen worden ingezet.
    1. Transitie naar een ander landbouwmodel is mogelijk als we inzetten op:
    • 'tewerkstelling op het platteland' (inkomsten/productie). We hebben nood aan een omschakeling en decentralisatie van de voedselproductie (50% van de honger in de wereld situeert zich op het platteland, wat zorgt voor een vlucht naar de stad) en voedselconsumptie. Wat is de impact van het inpikken van land voor andere doeleinden dan voedselproductie en de rol van lokale overheden hierin?
    • 'milieu', meer bepaald het beschermen van biodiversiteit want het verlies eraan heeft een impact op onze voedselproductie en ons levensonderhoud.

    PROGRAMMA

    9.30 - 9.30
    Onthaal en Inschrijving van deelnemers

    9.30-9.45
    Keynote speech:
    'De sociale en ecologische uitdagingen: de huidige crisis in de landbouw en wereldvoedselsystemen'
    Door: Marie-Monique Robin, journalist en auteur van 'De wereld volgens Monsanto' en 'Notre poison quotidien'.

    9.45-10.15
    Europese dilemma's in landbouwkundig onderzoek : huidig onevenwicht en toekomstige perspectieven
    Door: Dr Les Levidow (Open University, Verenigd Koninkrijk)

    10.15-10.45
    Het Europese agroEcologische landschap en beste praktijken in de EU

    Door: Prof. Pierre Stassart (Université Liège)

    10.45-11.15
    Het geval Brazilië: ervaring en voortgang
    De missie en visie achter het landbouwbeleid in Brazilië en hoe het sociale verandering teweeg brengt.
    Door: Dr. Francisco Roberto Caporal  (Hoogleraar aan de Federale Landelijke Universiteit van Pernambuco - Brazilië, Kernlid van Agroecologie en Boer, Oud voorzitter van de Braziliaanse Vereniging van Agroecologie (ABA))

    11.15-12.15
    Videoboodschappen + vragenronde:

    • La era del Buen Vivir (Jeroen Verhoeven en Aline Dehasse
    • Je mange donc je suis
    • Réseaux semences paysannes

    12.30 - 14.00
    Broodjeslunch

    14.00-14.30
    Een sociaal-economische context voor agroEcologie
    Door: Bavo Verwimp (bioboer of 'De Kijfelaar' en landbouweconoom)

    14.30-15.00
    AgroEcologie en biodiversiteit.
    Discussie over land  share vs. land spare.
    Door: Muriel Tichit (Directeur Onderzoek bij INRA, Parijs)

    15.00 - 16.00
    Interactieve sessie


    We hebben voor deze conferentie mensen samengebracht die interesse hebben in agro-ecologie en in een positie zitten waarin ze het potentieel van agroecologie zien of er naartoe kunnen werken. Tijdens deze interactieve sessie maken we een oplijsting van de wegen en mogelijkheden die elk van ons ziet om bij te dragen tot transitie naar een agro-ecologisch landbouwsysteem.

    16.00-16.15
    Eindreflecties
    door Dirk Holemans

    16.00-16.30
    Afsluiting
    door Bart Staes

    ______________________________

    Nederlandse, Franse, Engelse en Spaanse vertaling voorzien

    Le potentiel de l'agroécologie

    Dépasser la crise alimentaire


    DOCUMENTATION DE L'ÉVÉNEMENT

     

    PRÉSENTATION

    Cette conférence a pour objectif d'expliquer le concept d'agroécologie à une audience constituée d'académiques, d'étudiants, d'agriculteurs, décideurs politiques, ONG et autres acteurs, qui ont un certain intérêt pour les études environnementales, l'agriculture et la production alimentaire. Notre intention est de parvenir, en tant que communauté, à réfléchir de manière interactive sur les voies possibles vers la transition.

    Il est bien connu que notre système alimentaire et agricole actuel n'est pas durable. De plus en plus, nous sommes enfermés dans un modèle de production à l'échelle mondiale qui engendre d'importants coûts sociaux et environnementaux, bien souvent sous la forme d'un appauvrissement de la biodiversité. Il est urgent de repenser le système alimentaire global. C'est la raison pour laquelle, Bart Staes, membre du Parlement Européen du Groupe des Verts, prend l'initiative, avec un groupe académique belge, d'organiser une conférence internationale pour la transition vers un modèle alimentaire et agricole durable: l'Agro-écologie.

    Bien que nous sommes conscients que l'Agroécologie n'est pas la solution à tous les problèmes actuels, nous savons aussi que son potentiel en tant que science, pratique agricole et mouvement social, est sous-estimé et n'est pas véritablement considéré comme une réponse face à la crise alimentaire actuelle.

    Le "message à retenir" de cette conférence se décline en trois points:

    1. Le défi au niveau mondial de produire suffisamment de nourriture et de manière durable n'est pas avant tout un problème de productivité croissante. La recherche de solutions à la crise alimentaire doit aller au delà de cette vision . Celles-ci   devraient se focaliser sur la redéfinition de la relation entre la production alimentaire, l'accès à la terre (plus de 90% des terres fertiles est utilisé à des fins  non-alimentaires), l'emploi et l'environnement (la majorité de ceux qui subissent la faim sont les fermiers) et traiter aussi la question de l'alimentation des grandes villes (85% de la population en 2050)
    2. La nécessité d'explorer sérieusement le potentiel de l'Agroécologie (politiquement, scientifiquement et socialement). Cela inclut aussi le rééquilibrage des fonds au niveau des budgets et des programmes scientifiques
    3. Le défi consiste à créer une plateforme dynamique de transition, qui prenne en compte:
    • Le problème de l'emploi dans les zones rurales (revenus/production). Il faut une transformation ainsi qu'une décentralisation de la production alimentaire (50% de la faim réside en zone rurale, ce qui mène à l'exode rural) qui prenne en compte le rôle et l'impact de tous les acteurs dans la chaîne alimentaire sur la consommation et la distribution. Quel est le rôle et l'effet de l'accaparement des terres, et le rôle des autorités officielles sur le contrôle des terres? Quel équilibre de pouvoir faut-il trouver entre les différents acteurs?
    • Les questions environnementales, plus particulièrement la perte de biodiversité et son impact sur la production alimentaire et les moyens de subsistence?

    PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

    8.30 - 9.30
    Arrivée des participants

    9.30 - 9.45
    Discours d'ouverture
    'Les défis sociaux et écologiques: la crise actuelle de l'agriculture mondiale et le système de production alimentaire
    Orateur: Marie-Monique Robin, Journaliste et auteur de "Le monde selon Monsanto" et "Notre poison quotidien"

    9.45- 10.15
    Les dilemmes européens de la recherche agricole : les déséquilibres actuels et les perspectives à venir
    Orateur: Dr Les Levidow (Open University)

    10.15-10.45
    Le paysage européen de l'agroécologie.
    Orateur: Prof. Pierre Stassart (Université de Liège)
    Vue d'ensemble de la situation actuelle de l'agroécologie dans l'Union Européene: les meilleures pratiques, les exemples et les, expériences sur le terrain.

    10.45-11.15
    Le cas du Brésil : expériences et évolution

    Orateur: Dr. Francisco Roberto Caporal  (Professeur à Federal Rural University de Pernambuco - Brésil,  Membre du personnel de Agroecology and Farmer, ex-Président de l'Association Brésilienne d'Agroécologie (ABA))
    La mission et la vision qui sous-tendent les politiques agricoles au Brésil et la manière dont les mutations sociales sont valorisées

    11.15-12.15
    Trois témoignages vidéo suivis par un débat:

    • La era del Buen Vivir par Jeroen Verhoeven et Aline Dehasse
    • Je mange donc je suis
    • Réseaux semences paysannes

    12.30 - 14.00
    Déjeuner-sandwich

    14.00-14.30 
    Un contexte socio-économique pour l'agroécologie
    Orateur: Bavo Verwimp (agriculteur bio à 'De Kijfelaar' et économiste agricole)
    Quels sont les impacts socio-économiques de l'agroécologie au niveau local? Comment l'agroécologie peut-elle contribuer à l'emploi en milieu rural ?

    14.30-15.00
    Agroécologie et biodiversité
    Orateur: Dr. Muriel Tichit (Directeur de recherche à l'INRA, Paris)
    Le débat entre partage des terres et préservation des terres

    15.00- 16.00 
    Session interactive

    Des personnes montrant un grand intérêt pour l'agroécologie et capables de nous aider à opérer une transition vers un système agricole et alimentaire alternatif sont réunis à l'occasion de cette conférence. La session interactive a pour but de dégager des voies et des possibilités que chacun a ou envisage pour faciliter la transition vers un système plus agroécologique.

    16.00-16.15
    Réflexions finales
    par Dirk Holemans

    16.15-16.30
    Clôture de la conférence
    par Bart Staes

    _____________________________

    L'interprétation simultanée sera assurée en anglais, allemand, français, néerlandais et espagnol.


    Contact person

    Phone Brussels
    +32-2-2845642
    Phone Strasbourg
    +33-3-88175642

    Responsible MEPs

    Contact person

    Phone Brussels
    +32-2-2845642
    Phone Strasbourg
    +33-3-88175642

    Responsible MEPs

    Contact person

    Phone Brussels
    +32-2-2845642
    Phone Strasbourg
    +33-3-88175642

    Responsible MEPs

    Please share