Red Cherry StormTrooper
CC Kristina Alexanderson

News


en | nl

How to get your product on the market, whatever the human or environmental cost, in 4 easy steps


Imagine you want to make money...

Imagine you want to make money. A lot of money. Imagine one way of making a lot of money is to place your industrial product on one of the biggest markets in the world, for as long as possible, and in as many areas of the market as possible. Let’s assume this product is potentially unpopular because of its direct or indirect effects on health, on ecosystems and on the living conditions of fellow humans in other parts of the world. How can you make sure you get it on the market anyway?

1. Well, first you have to create a need, by presenting your product as a wonderful and easy solution to fix a terrible and complex problem, like, let’s say, hunger.

2. Then, you would have to overcome the unpopularity of your product. You can do that by making sure that people who raise safety, or environmental, or human rights concerns are not heard, or at least not taken seriously.

Of course, you cannot be the only one to say your product is safe, so for example you could pay people labelled as scientists to find the right way to conduct a test so that it will result in the desired conclusion. But that’s still not enough.

The next step is to add some institutional credibility to your conclusion. So, you send your studies to a body called an ’agency’, preferably a ’safety agency’, which sounds more serious. The task of this body should be to issue a very official ‘opinion’ based on all the available ‘information’ out there, and not just on the scientific studies that are published in peer-reviewed scientific journals  ̶ even your own unpublished, non-peer-reviewed studies should be accepted as science.

Oh, and the human rights concerns (impacts on peasant’s or workers’ rights for instance)? Easy, just make sure they are not part of the agency’s mandate or scope. Bingo!

Now in order to make sure the ‘agency’ will reach the same conclusion you did (your product is safe, so it should be sold on the market), a very convenient trick is to make sure that your people are labelled as ‘experts’ and work at the agency in question.

Worried someone might find out about the potential conflict of interest? Don’t be, just make sure that in the agency’s rules, it is clear that the names of experts cannot be made public. Easy.

Ok, you are almost there....

3. Now you need to make sure that your potentially unpopular product gets the democratically approved label. If ‘democratically’ means approved by the majority, just make sure to convince a majority of elected people to vote in favour of your product. But you need to be ready to spend some money on lobbying here. Because if those people want to be elected again, they can’t take unpopular decisions. And you can’t always get your people elected, of course. So, a good tactic is to make sure that others, who are not directly elected and who are out of the media spotlight, take these decisions instead, , for example, even more experts, but this time in the shape of an ‘expert committee’. Of course, these experts must also remain anonymous, like at the agency stage.

Still worried that some nasty public-interest politicians, journalists, activists, or citizens might create some trouble? Just make sure they can never know who voted for what: take all decisions behind closed doors, and make sure that no detailed record is kept. Voilà!

4. If, for some reason, (maybe those pesky citizens campaigned a bit too well), you are still worried that these experts might fail to take the decision you want, there is one last step: in case the committee of anonymous experts (or standing committee) doesn’t reach a majority in favour of your product, you can make sure that only one sole body takes the decision, and, to be really thorough, this decision must be based on the ‘opinion’ of your friendly safety agency!

Congratulations, you can now start feeding the world, your shareholders! And you can stop imagining, since this decision process already exists! We call it comitology (another great tactic to avoid public interest is to give things a very boring and technical-sounding name). 

Breng je product op de markt in vier eenvoudige stappen


Stel, je wil rijk worden...

Stel je even voor dat je geld wil verdienen. Veel geld. Stel je voor dat je daarvoor slechts één industrieel product op een van de grootste markten in de wereld zou moeten brengen, liefst zo lang mogelijk, en liefst in zoveel mogelijk marktsegmenten. Laat ons even aannemen dat dit product misschien niet populair is omdat het rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk is voor de gezondheid, voor het milieu en voor de leefomstandigheden van mensen elders in de wereld. Hoe kan je ervoor zorgen dat je het toch op de markt krijgt?

1. Wel, eerst en vooral moet je een behoefte creëren, door jouw product te promoten als een eenvoudige oplossing voor een vreselijk groot en complex probleem zoals, laat ons zeggen, honger.

2. Dan moet je de weerstand tegen je product wegwerken. Je kan dat doen door ervoor te zorgen dat mensen die vragen hebben bij de veiligheid, de impact op het milieu of op de mensenrechten niet gehoord worden, of minstens niet serieus worden genomen.

Natuurlijk kun je niet als enige zeggen dat jouw product veilig is. Je kan daarom mensen als wetenschappers inhuren en een manier vinden om aan te tonen wat je wil. Maar dat is nog niet voldoende.

De volgende stap is om wat institutionele geloofwaardigheid aan je besluit te geven. Dus zend je de studies naar een instantie, een ‘agentschap’, liefst een ‘veiligheidsagentschap’, dat klinkt beter. De taak van deze instantie is om een officieel ‘advies’ uit te brengen op basis van de beschikbare ‘informatie’. Dat is niet alleen wetenschappelijk werk dat gepubliceerd is in wetenschappelijke tijdschriften en peer reviews onderging, ook jouw niet gepubliceerde, niet gereviseerde studies zou je als wetenschap moeten zien aanvaard worden.

Oh, en de mensenrechtenkwestie (zoals de impact op boerenrechten of werknemers)? Makkie, zorg ervoor dat ze buiten het toepassingsgebied vallen. Bingo!

Om nu te maken dat het ‘agentschap’ met dezelfde bevindingen komt als die van jou (het product is veilig, het kan dus op de markt komen) zorg je ervoor dat jouw mensen bestempeld worden als ‘experten’ en in het betreffende agentschap zijn tewerk gesteld.  

Bang dat iemand erachter komt dat er mogelijks belangenvermenging in het spel is? Niets van aantrekken. Zorg er alleen voor dat in de regels van het agentschap staat dat de namen van de experten niet openbaar gemaakt worden. Simpel!

Je bent er bijna...

3. De volgende stap is dat de beslissing over jouw niet zo populaire product ’democratisch’ is genomen. Als ‘democratisch’ betekent: goedgekeurd door een meerderheid, moet je misschien een meerderheid van de verkozenen overtuigen om voor jouw product te stemmen. Daar moet je wel wat geld en tijd voor over hebben. Als die mensen opnieuw willen verkozen worden, kunnen ze geen onpopulaire beslissingen nemen. Je kan er ook gewoon voor zorgen dat je eigen mensen verkozen zijn. Een goede taktiek is dat anderen, die niet rechtstreeks verkozen zijn en niet in de mediabelangstelling staan, deze beslissingen nemen. Bijvoorbeeld door als expert te zetelen in een expertencommissie. Maar die moeten natuurlijk ook anoniem blijven, zoals in het agentschap.

Nog steeds ongerust dat gemene politiekers, journalisten, activisten of burgers keet gaan schoppen? Maak dan dat ze nooit kunnen achterhalen wie waarvoor gestemd heeft: neem alle beslissingen achter gesloten deuren en hou geen gedetailleerd verslag bij. Voila!

4. Als je op een of andere manier (misschien hebben die vervelende burgers iets te goed campagne gevoerd) toch nog vreest dat de experten niet de beslissing gaan nemen die je wil, dan is er een laatste mogelijkheid: in het geval dat het comité van anonieme experten (het permanent comité) geen gekwalificeerde meerderheid bereikt, kun je ervoor zorgen dat de enige instantie die dan nog over de beslissing gaat, zich - om helemaal grondig te zijn - moet baseren op het advies van jouw bevriend veiligheidsagentschap

Gefeliciteerd, je bent er! De ‘voorstelling’ mag stoppen, dit is de realiteit. We noemen het ‘comitologie’ (nog een schitterende tactiek is om dergelijke zaken saaie en technische namen te geven). 


Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150
Phone Brussels
+32-2-284 29 07
Phone Strasbourg
+33-3-88 16 41 50

Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150
Phone Brussels
+32-2-284 29 07
Phone Strasbourg
+33-3-88 16 41 50

Please share