News


en | de | fr | nl

More food needed?

Just replace pesticides with biodiversity!


Every day we hear about biodiversity loss. But did you know the EU can also help slow it down?

 

Recently, the European Commission proposed to ban pesticides on ecological focus areas (EFA). Those areas were originally intended, as part of the last Common Agriculture Policy reform, to bring back biodiversity on a tiny portion of conventional farms (5% of the arable land), and to deliver key ecosystem services useful for farming. Unfortunately, a group of conservative MEPs want to block this progressive move. The European Parliament will vote on this on Wednesday June 14th at noon.

 

Making biodiversity work for farmers is good for farmers, good for bees, good for climate, good for the economy, good for you ... and the Greens/EFA group has always been a frontrunner in pushing in this direction. It has been shown (*) that so-called functional biodiversity on farms increases yields 12% for wheat, 26% for peas, 32% for carrots. Impressive, isn’t?

 

So how does that functional biodiversity work to increase yields? Here’s the science: to name a few examples, it’s due to increased pollination efficiency because more flowers (or “weeds”) and less pesticides means more pollinators; or it’s due to more regulation of populations of crop pests by natural predators, so they are kept in check and don’t boom (think of ladybirds eating aphids, or parasitic wasps laying their eggs inside caterpillars then the larvae devour them from inside!); or it’s due to more beneficial species underground in the soil defending crops and helping deliver nutrients to their roots, and so on. 

 

The rule of thumb is: the greater the abundance and variety of species, the stronger and more resilient are these emergent ecosystem functions, provided “for free” for farmers. These ideas are fundamental to what is called “agroecology”. 

 

These agroecological processes based on biodiversity already occur in principle on organic farms, and for that reason organic farms were considered “green by definition” and so are not obliged to fulfil the CAP greening measures that include EFA. But in conventional agricultural systems, where lack of natural fertility, productivity and pest control are replaced by dependency on chemical inputs, we desperately need to strengthen these processes such as pollination, topsoil formation, nutrient cycling and carbon sequestration, regulation of the water cycle reducing flood and drought risk, as well as controlling pest populations via predation, in order to be more resilient against climate change and to ensure productivity in the long term.

 

A major benefit is that rather than reducing yields by “taking away farmland” from the primary aim of growing crops, it actually increases yields by making the existing farmland more efficient and productive. This is what some conservative MEPs don’t want to see happen because they cannot see the bigger picture and are towing the agro-chemical line that doesn’t want to challenge the status quo of extreme pesticide dependency that ensures profits for the chemical corporations.

 

Because pesticides kill not only the intended pests but also non-target species of animals, plants, bacteria and fungi as collateral damage, and we need the biodiversity in order for those ecosystem functions to work, it stands to reason that we should not be using products with detrimental impacts on biodiversity. So when the Commission came along with the idea of making the Greening rules fit for purpose by prohibiting pesticides on EFAs, we welcomed it: we had been calling for it back during the last CAP reform, so that these areas could actually work properly in the agroecological sense.   

 Along with of a dozen simplification measures also included in this one delegated act which will make life easier for farmers and the administrations implementing the rules on greening the CAP, the European Commission is for once showing an enlightened and strong political will.

 

On Wednesday we are calling upon MEPs to vote against pesticides in EFAs by voting against the rejection motion. On the day of the vote but also in the future CAP and food policy reform, our group will try to build alliances to create and preserve long term productivity and intrinsic fertility of our food production systems through agroecology.

 

Meer voedsel nodig?

Vervang pesticiden gewoon door meer biodiversiteit!


Al jaren horen we over verlies aan biodiversiteit. Maar wist je dat de Europese Unie daar ook iets kan tegen doen?

 

Onlangs stelde de Europese Commissie voor om het gebruik van pesticiden in ecologische focusgebieden (EFG) te verbieden. Deze gebieden werden tijdens de laatste hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingevoerd en zijn bedoeld om op een minimaal gedeelte van de grond van conventionele landbouwbedrijven (5% van hun akkerland) meer biodiversiteit te creëren en zo belangrijke ecosysteemdiensten te leveren aan de boeren. Er werden toen al onder druk van lobbyisten van de Boerenbond en hun Europese zusterorganisaties talloze uitzonderingen en achterpoortjes goedgekeurd, waardoor de ecologische focusgebieden (EFG) al vanaf het begin gedoemd leken om te mislukken. Daarom dus dat de Europese Commissie dit nu wil ‘repareren’ en een stemming hield in het Europees Parlement.

Helaas wilde ook nu een groep conservatieve parlementsleden hier niet van weten. Zij haalden het gelukkig net niet.

 

Waarom is dit zo belangrijk? Als je biodiversiteit kan inzetten voor de landbouw, dan is dat niet alleen goed voor de boeren, maar ook voor de bijen, voor de bodemkwaliteit, voor het klimaat, voor de economie, voor ons allemaal… De Groenen/EVA hebben hier steeds voor gepleit. Het is trouwens aangetoond* dat door deze 'functionele' biodiversiteit de oogsten aanzienlijk toenemen: 12% voor tarwe, 26% voor erwten, 32% voor wortelen. Indrukwekkend, toch?

 

Hoe gaat dat dan, functionele biodiversiteit die oogsten doet toenemen, denkt u? Hier is wat de wetenschap erover zegt. Het heeft te maken met een efficiëntere bestuiving: meer bloemen (of 'kruiden') en minder pesticiden betekenen meer bestuivers.

Het komt ook doordat meer natuurlijke vijanden de plagen als het ware ‘in de gaten houden’ en ingrijpen als het te erg wordt, waardoor de populatie zichzelf beter in stand houdt (denk aan lieveheersbeestjes die bladluizen eten of sluipwespen die eitjes leggen in rupsen waarop hun larven die van binnenuit verteren).

Of het ligt aan een gunstigere samenstelling van de bodem die zo de gewassen beschermt en hen voedingsstoffen bezorgt via het wortelgestel… Dit zijn slechts een paar voorbeelden.

 

De vuistregel is: hoe groter de overvloed en variatie aan soorten, hoe sterker en meer weerbaar deze opkomende ecosysteemdiensten zijn. Bovendien zijn deze diensten helemaal gratis en voor niets. Dit is overigens een hoeksteen van 'agro-ecologie'.

 

Op biologische landbouwbedrijven bestaan deze agroecologische processen op basis van biodiversiteit al van oudsher. Om die reden zijn bioboeren 'per definitie groen' en niet verplicht om de vergroeningsmaatregelen uit het GLB - waaronder de ecologische focusgebieden - uit te voeren. Maar in conventionele landbouwsystemen, waar een tekort aan natuurlijke vruchtbaarheid, productiviteit en ziektebestrijding wordt opgevangen met een zeer dure ‘verslaving’ aan chemische input (herbiciden, kunstmest), moeten we dringend versterking bieden aan processen als bestuiving, vorming van vruchtbare toplagen, de nutriëntencyclus, vastlegging van koolstof, regeling van waterkringlopen tegen droogte en overstroming, maar ook het indammen van plagen door de inzet van natuurlijke vijanden. Alleen zo zullen we in de landbouw op lange termijn veerkracht creëren, weerstand bieden tegen klimaatverandering en een betere productiviteit verzekeren voor toekomstige generaties.

 

Een gigantisch voordeel is dat we bestaande landbouwgrond net efficiënter en vruchtbaarder kunnen maken. Het gaat niet om verlies aan landbouwgrond (5%) en dus mindere oogsten, zoals sommigen beweren! Dat is precies wat de conservatieve parlementsleden niet willen of kunnen zien. Ze zien het grotere plaatje niet en blijven achter de chemische sector aanhollen, die natuurlijk de status quo niet wil doorbreken. Dat is een veel te winstgevend zaakje voor deze agrochemische bedrijven, vaak multinationals.

 

Maar pesticiden doden niet alleen de bedoelde 'pesten' of ‘plagen’, er is ook heel wat 'collateral damage' doordat ook onbedoelde soorten dieren, planten, bacteriën, schimmels eraan moeten geloven. Maar we hebben die biodiversiteit wél nodig om ons ecosysteem te doen werken. Logisch toch dat we geen producten willen die biodiversiteit kapot maken?

 

Toen de Europese Commissie met het voorstel kwam om van vergroening werk te maken via het verbod op pesticiden in EFG, waren we daar zeer blij om. Dit is precies wat we tijdens de laatste hervorming van het GLB al bepleit hadden.

 

In deze 'gedelegeerde handeling' zijn nog een handvol maatregelen opgenomen die het leven van boeren zou moeten vergemakkelijken, en de overheden moet helpen met het implementeren van de vergroening. De Europese Commissie toont dus voor een keer een verlichte en sterke politieke wil.

 

Wij riepen intussen de collega's op om tegen het gebruik van pesticiden in EFG te stemmen. Vandaag, maar ook morgen, in het te hervormen gemeenschappelijk landbouw- en voedselbeleid, blijft onze groene fractie allianties smeden opdat via agroecologie de productiviteit en intrinsieke vruchtbaarheid van onze voedselproductiesystemen op lange termijn bewaard blijft.

 

De gif-lobby is enorm machtig, maar de stemming vandaag bewijst dat onze tegenlobby  veerkrachtig is en vruchten afwerpt.


Contact person

Phone Brussels
+32-2-284 29 07
Phone Strasbourg
+33-3-88 16 41 50

Contact person

Phone Brussels
+32-2-284 29 07
Phone Strasbourg
+33-3-88 16 41 50

Please share