pl | en | fr
NULL
Publication |

Nierozprzestrzenianie broni j?drowej oraz rozbrojenie j?drowe

Projekt rezolucji Grupy Zielonych

z?o?y?y Angelika Beer, Caroline Lucas, Jill Evans, Jean Lambert, Gisela Kallenbach
w imieniu grupy politycznej Zieloni/WSE

Parlament Europejski,

– uwzgl?dniaj?c przewa?aj?ce w Unii Europejskiej stanowisko dotycz?ce o?ywienia i wzmocnienia uk?adu o nierozprzestrzenianiu broni j?drowej (NPT) od chwili obecnej do najbli?szej konferencji przegl?dowej NPT w 2010 r.,

– uwzgl?dniaj?c i przypominaj?c poprzednie rezolucje w sprawie NPT, zw?aszcza szeroko zakrojon? rezolucj? z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie konferencji przegl?dowej dotycz?cej uk?adu o nierozprzestrzenianiu w maju 2005 r.,

– uwzgl?dniaj?c art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. uwzgl?dniaj?c, ?e wspólnota mi?dzynarodowa jest coraz bardziej zgodna co do konieczno?ci pilnego rozbrojenia j?drowego w formie wspieranej przez "Koalicj? na rzecz Nowej Agendy" (New Agenda Coalition) oraz w deklaracji rzymskiej przyj?tej na ?wiatowym szczycie noblistów (zwo?anym z inicjatywy Michai?a Gorbaczowa i burmistrza Rzymu, Waltera Veltroniego) w dniu 30 listopada 2006 r.,

B. uwzgl?dniaj?c apel m.in. Henry'ego Kissingera z dnia 5 stycznia 2007 r. opublikowany w "Wall Street Journal" i zawieraj?cy stwierdzenie, ?e ?wiat jest "na kraw?dzi nowej niebezpiecznej ery j?drowej", a jedynym sposobem zapobie?enia upadkowi jest zbudowanie ?wiatowego konsensusu potwierdzaj?cego "wizj? ?wiata wolnego od broni j?drowej" oraz "energiczne" wysi?ki w tym celu,

C. uwzgl?dniaj?c stwierdzenie ówczesnego sekretarza generalnego ONZ, Kofiego Anana, w dniu 28 listopada 2006 r. na uniwersytecie w Princeton, ?e utrzymywanie broni j?drowej przez niektóre kraje mo?e motywowa? inne kraje do jej kupowania: "trwaj?c przy swoich arsena?ach i modernizuj?c je (...), pa?stwa posiadaj?ce bro? j?drow? zach?caj? inne pa?stwa (...), by postrzega?y j? jako kluczow? – zarówno dla ich bezpiecze?stwa, jak i statusu"; w tym kontek?cie wyra?a zaniepokojenie, ?e wiarygodno?? Unii Europejskiej w kwestii wspierania NPT jest podwa?ana przez plany Francji i Wielkiej Brytanii, dotycz?ce modernizacji ich arsena?ów broni j?drowej,

D. odnotowuj?c z zadowoleniem, ?e kampania "Burmistrzowie dla pokoju", wspierana przez Parlament Europejski, rozszerza si? i obejmuje ponad 1000 miast w samej Unii Europejskiej (oko?o 1600 na ca?ym ?wiecie), g?osz?c wizj? ?wiata wolnego od broni j?drowej do 2020 r.,

E. podkre?laj?c rol? parlamentów i parlamentarzystów w promowaniu nierozprzestrzeniania broni j?drowej oraz rozbrojenia j?drowego, a tak?e przyjmuj?c z zadowoleniem wysi?ki ?wiatowej Sieci Parlamentarnej na rzecz Rozbrojenia J?drowego (Parliamentary Network on Nuclear Disarmament, PNND),

1. wzywa prezydencj?, aby w imieniu Unii Europejskiej wnios?a skoordynowany, pozytywny i widoczny wk?ad w prace komitetu przygotowawczego NPT w Wiedniu;

2. zwraca si? do Rady i Komisji, aby sprecyzowa?y, jakie kroki zamierzaj? podj?? w celu wzmocnienia uk?adu o nierozprzestrzenianiu broni j?drowej oraz skutecznej realizacji zasady wielostronno?ci, okre?lonej w strategii Unii Europejskiej przeciwko rozpowszechnianiu materia?ów i broni masowego ra?enia z grudnia 2003 r.;

3. stwierdza, ?e wysi?ki wielostronne, aby by?y skuteczne, musz? skupia? si? wokó? dobrze nakre?lonej wizji jak najszybszej budowy ?wiata wolnego od broni j?drowej;

4. wzywa prezydencj?, aby przed konferencj? przegl?dow? w 2010 r. corocznie przedstawia?a sprawozdanie z post?pów we wdra?aniu ka?dego z 43 dzia?a? przyj?tych we wspólnym stanowisku Unii Europejskiej w sprawie NPT z 2005 r.;

5. wzywa prezydencj?, aby w ramach komitetu przygotowawczego promowa?a szereg inicjatyw w zakresie rozbrojenia, opartych na deklaracji zasad i celów uzgodnionej pod koniec konferencji przegl?dowej NPT w 1995 r. oraz na 13 praktycznych krokach uzgodnionych jednog?o?nie podczas konferencji przegl?dowej NPT w 2000 r., które nale?y ulepszy? i wdro?y? (dla unikni?cia regresu lub zastoju);

6. w szczególno?ci wzywa prezydencj?, aby prze?ama?a impas w ustanowieniu daj?cego si? skontrolowa? traktatu o zakazie produkcji materia?ów rozszczepialnych oraz przyspieszy?a podpisanie i ratyfikacj? traktatu o ca?kowitym zakazie prób j?drowych (CTBT) przez wszystkie kraje – zw?aszcza te, od których zale?y jego wej?cie w ?ycie; zaleca zaprzestanie wszelkich prób j?drowych w oczekiwaniu na wej?cie CTBT w ?ycie, obni?enie statusu operacyjnego broni j?drowej z poziomu "Launch-on-Warning", ograniczenie znaczenia broni j?drowej w doktrynach bezpiecze?stwa i negatywnych gwarancjach bezpiecze?stwa wobec pa?stw nieposiadaj?cych broni j?drowej oraz sta?? redukcj? ilo?ci broni j?drowej w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach i innych pa?stwach posiadaj?cych bro? j?drow?;

7. ponownie zwraca si? do Stanów Zjednoczonych o wycofanie broni j?drowej z terytorium Europy; wzywa Francj? i Wielk? Brytani?, aby zaprzesta?y, odpowiednio, rozwoju programu rakiet M51 oraz modernizacji programu okr?tów podwodnych uzbrojonych w pociski nuklearne Trident;

8. zwraca si? do niemieckiej prezydencji Unii Europejskiej, aby w ramach stosunków UE-USA podnios?a kwesti? porozumienia o wspó?pracy atomowej USA-Indie i jego konsekwencji dla Mi?dzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) i Grupy Dostawców Sprz?tu J?drowego (NSG), a tak?e aby w ramach NSG skutecznie za??da?a weta w sprawie dostosowania uzgodnionych wytycznych zakazuj?cych dostaw sprz?tu, materia?ów lub technologii j?drowej jakiemukolwiek pa?stwu, które nie akceptuje ca?kowitych zabezpiecze? IAEA we wszystkich swoich obiektach j?drowych;

9. zaleca, aby Parlament Europejski wys?a? delegacj? do Wiednia w celu udzia?u w wydarzeniach zwi?zanych z komitetem przygotowawczym NPT; zwraca si? do prezydencji, aby w??czy?a przedstawicieli Parlamentu Europejskiego do delegacji Unii Europejskiej, jak mia?o to miejsce w przypadku konferencji oceniaj?cej plan dzia?a? ONZ (UNPoA), która odby?a si? w Nowym Jorku w 2006 r.;

10.zobowi?zuje swojego przewodnicz?cego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, sekretarzowi generalnemu ONZ, a tak?e rz?dom i parlamentom pa?stw cz?onkowskich ONZ, Sieci Parlamentarnej na rzecz Rozbrojenia J?drowego, cz?onkom kampanii "Burmistrzowie dla Pokoju" oraz pozosta?ym organizatorom mi?dzynarodowej konferencji w Parlamencie Europejskim na temat rozbrojenia j?drowego, planowanej w dniu 19 kwietnia 2007 r.

Recommended

Publication
Publication
Publication
© Udo Weber
Greening the streets  © Udo Weber

Please share