News


en | fr | nl | de

GMO cultivation

Not here, not anywhere


In the coming weeks, the European Commission will submit to the Standing Committee on plants, animals, food and feed three draft regulations aimed at the renewal of the authorisation for cultivation in the EU of three GM maize varieties[1].

The Standing Committee, composed of experts from Member states, can validate or block the EU Commission’s proposal if they reach a qualified majority during the vote. Discussions in this Committee a few years ago concerning maize TC1507 and the risks this GM plant presents to the environment (and especially bees) were extremely controversial, leading the Commission to withdraw its draft authorisation.

But last year, the situation changed, as the so-called “opt-out” regulation entered into force. It allows individual Member states to ban the cultivation of a GM plant on its territory even if it is approved at the EU level. 17 Member States have used the first “phase” of this new procedure to ban GM maize from their soil, citing risks to the environment, the local economy, or organic farming.

Commenting on the decision facing these Member States, Green MEP Bart Staes says: “The Commission’s logic is that Member States who have banned GMOs on their territory would not oppose an authorisation at the EU level, but this is completely illogical! Why should Member States take such a hypocritical approach? If you believe GMOs should not be grown, then you should make sure they are not grown across the whole EU, it's as simple as that. Environmental problems will not stop at the borders!”

Indeed, pollution of air and waters by the pesticides used with these GM plants will impact neighbouring countries. Just as worrying is the appearance in Spain of a maize-related weed, teosinte, which is breeding with GM maize Mon 810. This could lead to the creation of highly resistant weeds containing Mon 810’s GM trait. EFSA's assessment that this would not be a problem, as the spreading of teosinte would be prevented by the Spanish authorities, is at best wishful thinking. The way it has already spread in the last seven years is appalling. Teosinte has also been recently sighted in the south of France, and there is no reason to expect this spread to stop.

 “If we don’t want GM plants to pollute our environment, it is obvious we should not accept them polluting our EU neighbours or African[2] and South American countries either, just so that we can feed our own farm animals at a better price with GM maize.” says Bart Staes

The European Parliament has already made its view clear, supporting objections[3] to these three authorization proposals back at the beginning of October. The responsibility is now in the hands of the Member States to do likewise.

 


 

[1] The three varieties are: Monsanto’s maize Mon810 (resistant to the corn borer); Syngenta’s maize BT11 (producing the Bacillus thuringensis toxin against the corn borer and resistant to a group of herbicides); and Dupont’s maize TC1507 (resistant to the corn borer and to a group of herbicides). All three are used to produce animal feed.

[2] The European Parliament voted in June 2016 a report denouncing, among other problems, the use of the private/Public partnership “New Alliance for Food Security and Nutrition” to push GM plants in Africa against the local governments’ will.

[3] Opposition to the placing on the market of genetically modified maize BT11 seeds, of genetically modified maize 1507 seeds, and of genetically modified maize Mon810 seeds

GGO’s en kromme redeneringen


Binnenkort legt de Europese Commissie drie verordeningen over genetisch gewijzigde organismen (ggo’s) voor aan haar Expertencomité voor planten, dieren, voeding en voeders. Elke verordening houdt een hernieuwde toelating in van bestaande ggo-maïsteelten. Het gaat om de gekende MON810 maïs van Monsanto (resistent tegen de stengelboorder, en vooralsnog de enige in Europa toegelaten ggo), de BT11-maïs van Syngenta (die produceert de Bacillus thuringensis tegen de stengelboorder en is resistent tegen verschillende herbiciden) en de TC1507-maïs van DuPont (resistent tegen stengelboorder en diverse herbiciden). Deze drie gewassen dienen als veevoeder.

Het Expertencomité, met afgevaardigden uit alle lidstaten, kan de voorstellen van de Commissie aanvaarden of weigeren maar heeft daarvoor een gekwalificeerde meerderheid nodig. De eerste discussies enkele jaren terug - toen over de toelating van de TC1507 - gingen over de schadelijkheid voor het milieu (vooral het effect op bijen) en waren dermate controversieel dat de Commissie het voorstel uiteindelijk terugtrok.

Maar vorig jaar veranderde de situatie door nieuwe Europese regelgeving. Elke lidstaat kan voortaan een ggo op het eigen grondgebied verbieden via de zogenaamde ‘opt-out procedure’, ook al is die ggo officieel wél in Europa toegelaten. Vandaag hebben 17 lidstaten de eerste fase van deze opt-out al ingeroepen. Milieurisico's, de lokale economie of biologische landbouw zijn de voornaamste redenen om deze maïs van hun grondgebied te weren.

“De redenering van de Europese Commissie bij die opt-out procedure’ is dat lidstaten die op hun eigen grondgebied een ggo kunnen verbieden, tegelijk de toelating op Europees niveau niet langer zullen tegenhouden. Maar hoe krom is dat? Waarom zouden lidstaten zo’n hypocriete houding aannemen? Als je wil dat er geen ggo’s komen, dan zorg je er toch voor dat ze niet geteeld kunnen worden in de EU? Klaar! Milieuproblemen stoppen echt niet aan de grenzen!” zegt Bart Staes, Europees parlementslid voor Groen.

Inderdaad, de lucht- en watervervuiling door het gebruik van pesticiden in samenhang met deze ggo’s, zal ook in de buurlanden merkbaar zijn. Onrustwekkend in Spanje (het enige Europese land waar op relatief grote schaal ggo’s geteeld worden) is bijvoorbeeld dat teosinte, een maïs-minnend onkruid, zich naast de MON810-maïs ontwikkelde tot een super-onkruid met dezelfde resistentie. De inschatting van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA), dat de Spaanse overheid ervoor zal zorgen dat teosinte zich niet verder verspreidt, is - zacht uitgedrukt - nogal naïef. Teosinte verspreidt zich onrustwekkend snel. Zo is er bewijs dat het kruid recent is opgedoken in het Zuiden van Frankrijk en niets wijst er voorlopig op dat die dit vanzelf zal stoppen.

“Als wij niet willen dat ggo’s ons milieu vervuilen, dan lijkt het me evident dat we ook niet willen dat ze onze buurlanden vervuilen, of Afrikaanse[1] of Zuid-Amerikaanse landen, enkel en alleen om ons vee goedkoop te kunnen voederen met genetisch gewijzigde gewassen,” vindt Bart Staes.

Het Europees parlement keurde op 6 oktober jl. nog drie bezwaren[2] goed tegen deze gewassen. De bal ligt dus nu in het kamp van de lidstaten.


[1] Het Europees Parlement wees in juni 2016 via een resolutie op het probleem van (o.a.) de privaat-publieke samenwerking ‘De nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding’ die in Afrika ggo’s opdringt tegen de wil van de lokale overheden in.

[2] Bezwaar tegen het op de markt brengen van genetisch gewijzigd BT11-maïszaad, 1507-maïszaad en het zaad van de MON810-maïs.

 

Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150

Contact person

Phone Brussels
+32-2-2833110
Phone Strasbourg
+33-3-88164150

Please share