70549 language diversity
© Ayse Nazli Deliormanli

Press release


en | cy

Action to end language inequality in Europe

Press release from EFA MEP Jill Evans (Wales)


Plaid Cymru MEP Jill Evans today presents her draft report on ‘Language equality in the digital age’ to the European Parliament’s Culture and Education Committee.

The report identifies the issues facing minority and lesser-used languages in Europe. English is currently the most widely spoken language online, and many services are unavailable in all languages.

Ms Evans' report considers how new technologies can be used to increase the use of minority languages online, rather than a pose a risk to them.

Ahead of the Culture and Education Committee meeting in Brussels this morning, Plaid Cymru MEP Jill Evans said:

"This report raises awareness of the issues minority languages face in Europe, which is so important for us in Wales. Welsh language education and literature is thriving, and our music scene is stronger than it has been for years. However, in the digital age, languages such as Welsh are struggling in the face of the dominance of English.

"The problem is that people are spending so much time in an almost entirely English language digital world, so their use of smaller languages is decreasing. New technologies like Siri and Alexa are changing the way we live our lives, but are currently unavailable in minority languages.

"However, we need to see technology not as a danger, but rather as an opportunity to achieve language equality in Europe.

"There has already been progress. Working with the Welsh Language Commissioner, Microsoft has developed Welsh interfaces and Facebook has adapted its interface to be inclusive of minority languages, and there are excellent services such as Cysill and Cysair, which have hugely improved Welsh translation services online.

"Policies should encourage the development of programmes that will help smaller languages achieve the same level of digital support as more widely spoken languages.

"Europe’s diversity is remarkable. With 80 different languages, we should be using our multilingualism to our advantage, developing policies that will encourage us all to use our own languages, to ensure true linguistic equality in the digital age".

Ends.

Notes: Jill Evans’ draft report on ‘Language equality in the digital age’.


 

 

Camau i ddod ag anghydraddoldeb ieithyddol i ben yn Ewrop

Datganiad gan ASE EFA Jill Evans (Cymru)


Bydd ASE Plaid Cymru Jill Evans yn cyflwyno ei hadroddiad drafft ar ‘Gydraddoldeb Ieithyddol yn yr Oes Ddigidol’ heddiw i Bwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop.

Mae’r adroddiad yn amlygu pa heriau sydd yn wynebu ieithoedd lleiafrifol a ieithoedd a ddefnyddir leiaf yn Ewrop. Saesneg yw’r iaith a ddefnyddir fwyaf ar-lein ar hyn o bryd ac nid yw nifer o wasanaethau ar gael o gwbl mewn unrhyw iaith arall.

Yn adroddiad Ms Evans, caiff ystyriaeth ei roi i sut gall technolegau newydd gael eu defnyddio i gynyddu’r defnydd a wneir o ieithoedd lleiafrifol ar-lein, yn hytrach na’u peryglu.

Cyn y cyfarfod o’r Pwyllgor Diwylliant ac Addysg bore ‘ma ym Mrwsel, dywedodd yr ASE Plaid Cymru, Jill Evans:

"Mae’r adroddiad yma’n codi ymwybyddiaeth o’r heriau sydd yn wynebu ieithoedd lleiafrifol yn Ewrop, ac mae hyn mor bwysg i ni yng Nghymru. Mae addysg a llenyddiaeth Gymreig yn ffynnu ac mae ein sin gerddoriaeth yn gryfach nac y bu ers blynyddoedd. Fodd bynnag,yn yr oes ddigidol, mae ieithoedd fel y Gymraeg yn  ymdrechu yng ngwyneb dominyddiaeth yr iaith Saesneg.

"Y broblem yw bod pobl yn treulio cymaint o amser mewn byd digidol sydd bron yn gyfangwbl Saesneg ei hiaith, fel bod y defnydd a wneir o ieithedd lleiafrif yn lleihau. Mae technolegau newydd fel Siri ac Alexa yn newid y ffyrdd rydym yn byw ein bywydau ond dydn nhw ddim ar gael ar hyn o bd mewn iweithoedd lleifrifol.”

"Fodd bynnag, yn hytrach nac edrych ar dechnoleg fel bygythiad mae angen i ni ei weld fel cyfle i’n galluogi i gyflawni cydraddoldeb ieithyddol yn Ewrop.

"Cafwyd cynnydd eisoes. Wrth weithio gyda Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg, mae Microsoft wedi datblygu rhyngwynebau Cymraeg ac mae Facebook wedi adddasu ei ryngwyneb er mwyn cynnwys ieithoed lleiafrifol ac mae yna wasnaethau rhagorol ar gael fel Cysill a Cysgair, sydd wedi gwella gwasanaethau cyfieithu ar-lein.

"Dylai polisiau annog datblygiad rhaglenni fydd yn helpu ieithoedd llai gyflawni’r un lefel o gefnogaeth ddigidol a ieithoedd a lefarir ar lefel mwy eang.

"Mae amrywiaeth ewrop yn rhyfeddol. Gydag 80 o ieithoedd gwahanol, fe ddylem fod yn defnyddio’n amlieithrwydd a manteisio arn, gan ddatblygu polisiau fydd yn ein hannog i ddefnyddio ein ieithoedd ein hunain er mwyn sicrhau gwir gydraddoldeb ieithyddol yn yr oes ddigidol ".

Diwedd.

Nodiadau: Adroddiad drafft Jill Evans ar ‘Gydraddoldeb Ieithyddol yn yr Oes ddigidol’.