Press release


en | fr | de | hu

Hungary

MEPs ask Hungarian government to change course and fully respect European values


Blocked content

Change settings

This content was blocked because of your cookies settings.

The European Parliament's civil liberties committee today adopted a report by Green MEP Rui Tavares (Portugal) on the situation of fundamental rights in Hungary. The committee approved over 40 recommendations to the Hungarian government and the European Commission that were in the draft report. The Greens/EFA group, in line with their initial position, supported an amendment calling for immediate activation of the process of Article 7 TEU. The final result, supported by the committee, was that the conference of presidents of the European Parliament shall decide on the activation of Article 7 if the recommendations are not satisfactorily implemented.

Commenting after the vote, Rui Tavares said:

"Ever since Victor Orban's FIDESZ party obtained a two thirds majority in the Hungarian parliament in 2010, there has been a systemic and general trend of changes to Hungary's constitutional and legal framework that are incompatible with common European values. If these changes are not adequately corrected in time, this systemic trend will lead to a clear risk of a serious breach of the values referred to in Article 2 of the Treaty on the European Union - democracy, rule of law, liberty, equality and respect for human rights, including the rights of people belonging to minorities.

There is a long list of areas in which Hungary is at odds with European values: the independence of the data protection authorities, independence of the judiciary, media pluralism, rights of minorities and rights of the political opposition. The recently adopted Fourth Amendment to the Constitution, in particular, is a reason for serious concern as it gravely undermines the role of the Constitutional Court.

The Orban government's actions have seriously weakened the democratic system of checks and balances. The systematic recourse to cardinal laws (which require a two thirds majority to be changed) to regulate questions in Hungary, which in other countries are regulated by laws requiring a simple majority, is also problematic. These laws were clearly intended to set in stone the political views of one party.

With this report, the European Parliament has established a very clear list of recommendations to the Hungarian government to realign itself once more with European principles of democracy and rule of law (1). We are asking the European Commission to establish an Article 2 'Alarm Agenda' whereby a Member State in which these problems have been identified would have to focus exclusively on issues of democracy and the rule of law in order to obtain cooperation on the many other files for which it is in negotiation with the Commission. The implementation should be monitored by a permanent trialogue, to which Commission, Council and Parliament send representatives.

If Hungary fails to implement the recommendations, Parliament will have to take action, under Article 7(1) of the Treaty, to determine the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of European values.

However, Hungary is not the only country experiencing worrying developments going against European values. We need new instruments to safeguard the respect of European values in all EU countries. Before they can become a member of the EU, candidate countries have to fulfil the Copenhagen criteria. But once the countries have become EU members, there is no mechanism to ensure respect of European values. We therefore propose to establish a "Copenhagen high-level group", which is responsible for monitoring member states' compliance with common European values. The European Union values are admirable - on paper. It is up to us, the citizens, representatives and institutions to ensure that these values are protected and respected".

Note to editors:

(1) The recommendations are set out in paragraph 61 of the Tavares report.

The full text of the draft report at http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-508.211%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

Az EP alapjogi bizottsága elfogadta a Tavares-jelentést

Irányváltásra és az európai értékek tiszteletben tartására kérik a képviselők a magyar kormányt


Az Európai Parlament állampolgári jogokért felelős bizottsága elfogadta a zöldpárti portugál képviselő, Rui Tavares jelentését az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon. A bizottság több, mint 40 ajánlást hagyott jóvá a magyar kormány és az Európai Bizottság számára. A Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselői – eredeti álláspontjuknak megfelelően – támogatták azt a módosító indítványt, amely az Európai Unió Szerződésének 7. cikke szerinti intézkedések azonnali megkezdését javasolja. A bizottság végső álláspontja szerint az Európai Parlament Frakcióelnöki Értekezlete hozhat majd döntést a 7. cikkben leírt mechanizmus elindításáról, amennyiben a magyar hatóságok az ajánlásoknak nem tesznek eleget megfelelő mértékben.

A szavazás után Rui Tavares így nyilatkozott:

“Mióta az Orbán Viktor által vezetett Fidesz kétharmados többséget szerzett a magyar parlamentben, az ország alkotmányos és jogi keretei folyamatos, széleskörű és szisztematikus változtatásoknak vannak kitéve. Ezek nem összeegyeztethetőek a közös európai értékekkel. Ha mindezen változtatásokat nem javítják ki megfelelő módon és időben, úgy ez a rendszerszintű változás olyan mértéket érhet el, amely egyértelműen magában hordozza az Európai Unió Szerződése 2. cikkében említett értékek súlyos sérülésének veszélyét. Ezen értékek a demokrácia, a jogállamiság, a szabadság, az egyenlőség, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartása.

Hosszan sorolhatjuk, mely területeken kerültek veszélybe az európai értékek Magyarországon: az adatvédelmi hatóságok függetlensége, a bíróság függetlensége, a médiapluralizmus, a kisebbségek jogai és a politikai ellenzék jogai. Különösen nagy aggodalomra ad okot az Alaptörvény közelmúltban elfogadott negyedik módosítása, mivel súlyosan aláássa az Alkotmánybíróság szerepét.

Az Orbán-kormány tevékenysége erőteljesen meggyengítette a fékek és ellensúlyok rendszerét. Problematikus továbbá a sarkalatos törvényekkel történő szabályozás széleskörű használata is. Így kétharmados többség szükséges számos olyan területeken, melyeket más országokban egyszerű többséget igénylő törvényekkel szokás szabályozni. Ezek a törvények egyértelműen arra szolgálnak, hogy kőbe véssék egy politikai párt nézeteit.

Ebben a jelentésben az Európai Parlament olyan egyértelmű javaslatokat tesz a magyar kormány számára, amelyek célja, hogy Magyarország ismételten megfeleljen a demokrácia és a jogállamiság alapelveinek (1). Arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy készítsen egy ütemtervet “2 cikk. – veszélyben a jogállamiság” címmel. Ennek célja, hogy azon tagállamoknak, ahol megállapításra kerül az alapértékek sérülése, kifejezetten a demokrácia és a jogállamiság helyreállítására kell koncentrálniuk annak érdekében, hogy a Bizottság együttműködjön velük azokon a területeken, ahol egymással tárgyalásokat folytatnak. A tervek szerint a végrehajtást egy folyamatos hármas párbeszéd során ellenőriznék a Bizottság, a Tanács és a Parlament képviselői.

Ha Magyarország nem tesz eleget az ajánlásoknak, úgy a Parlamentnek el kell indítania a Szerződés 7. cikkének (1) bekezdésében előírt mechanizmust, hogy eldöntse, hogy valóban fennáll-e az alapvető jogok súlyos sérülésének veszélye Magyarországon.

Mindazonáltal nem Magyarország az egyetlen tagállam, ahol az aggasztó fejleményeket tapasztalhatunk. Szükségünk van olyan eszközökre, amelyekkel megvédhetjük a közös értékek tiszteletét az EU minden országában. A tagjelölt államoknak az EU-hoz történő csatlakozás előtt meg kell felelniük a koppenhágai kritériumoknak. Azonban a taggá válás után semmilyen mechanizmus nem áll rendelkezésre, amely biztosítja az európai értékek tiszteletben tartását. Így javasoljuk egy “koppenhágai magas szintű csoport” létrehozását, amely annak biztosításáért felel, hogy valamennyi tagállam tiszteletben tartsa ezen értékeket. Az Európai Unió értékei figyelemreméltóak – papíron. Rajtunk, állampolgárokon, képviselőkön, és intézményeken múlik, hogy tiszteljük és megvédjük-e ezeket az értékeket.”

A szerkesztők figyelmébe:

(1) A javaslatokat a Tavares-jelentés 61-es paragrafusa tartalmazza. 

A jelentéstervezet teljes szövege itt érhető el:


Please share