Scroll om te navigeren
Trade Ecology

Please rotate your device

Globalisering vraagt momenteel twee keer de totale hoeveelheid beschikbare grondstoffen van planeet aarde.

Handelsbeleid vereist snel een radicaal andere aanpak.

Handelsbeleid vereist snel een radicaal andere aanpak.

Een systemische hervorming om een maximaal welzijn voor de mensheid te creëren op basis van een zo beperkt mogelijk gebruik van grondstoffen.

Een systemische hervorming om een maximaal welzijn voor de mensheid te creëren op basis van een zo beperkt mogelijk gebruik van grondstoffen.

image credits: SARA FARID, REUTERS
1
01 | Handel & Ecologie

Bereken de echte kosten van het exporteren van natuurlijke grondstoffen

Het huidige handelsbeleid bepaalt dat de geïndustrialiseerde wereld een netto importeur is van natuurlijke grondstoffen uit andere regio’s. Niet geïndustrialiseerde landen zijn netto exporteurs van die
grondstoffen, vaak met ernstige lokale gevolgen. Zij staan onder druk om die export op gang te houden om een positieve handelsbalans te behouden.
1
01 | Handel & Ecologie

Bereken de echte kosten van het exporteren van natuurlijke grondstoffen

Stop de noodzaak om producten van ver te halen en verminder de negatieve impact van consumptiegoederen.
Respecteer mondiale ecologische grenzen en beperk de import-export van natuurlijke grondstoffen.
2
02 | Subsidiariteit en Handel

Produceer zoveel mogelijk op het lokale niveau

Momenteel worden goederen gemaakt in landen waar grondstoffen goedkoop zijn, de lonen laag en milieustandaarden zwak. Die goederen exporteert men naar
landen waar consumenten welvarender zijn, en zo strijkt men winst op als gevolg van het verschil in de kosten van productie en de kosten van verkoop.
image credits: oregon tilth
2
02 | Subsidiariteit en Handel

Produceer zoveel mogelijk op het lokale niveau

De afstand tussen productie en consumptie moet zo kort zijn als realistisch gezien mogelijk. Veel voedingswaren en ook een reeks consumptieproducten, zouden best binnen de eigen regio gekocht worden.
Als er minder grondstoffen worden geëxporteerd, zouden deze regio’s meer ademruimte krijgen voor het weer gezond krijgen van hun ecocystemen.
3
03 | Handel en participatie

Toegang tot handel voor alle economische spelers

Grote multinationale bedrijven en top-down mondiale handelsketens belemmeren deelname aan handel voor nieuwe spelers door allerlei barrières. Kleinere economische actoren worden
in een rol gedwongen van toeleverancier van een bepaalde waardeketen of tot lokale nichemarkten. Het systeem geeft kleinere economische spelers geen eerlijke kans om deel te nemen aan de handelstromen.
3
03 | Handel en participatie

Toegang tot handel voor alle economische spelers

Alle economische spelers moeten een eerlijke kans krijgen om handel te drijven, binnen en buiten de grenzen. Kleinere actoren moeten in staat zijn om internationale netwerken te smeden door bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten voor klimaattechnologie te versoepelen en door
technologie overdracht te promoten via dergelijke betwerken. Multinationale bedrijven moeten net als die kleinere economische spelers de echte prijs van productie betalen, als het gaat over belastingen, arbeidsrechten en strenge milieunormen.
4
04 | Handel in Diensten

Zorg ervoor dat publieke diensten en persoonlijke data niet verworden tot verhandelbare grondstoffen

Terwijl de digitalisering van dienstverlening de belofte inhoudt om materiële input te verminderen, leidt het ook tot een grotere macht voor multinationals die diensten verkopen. Het welzijn van mensen kan verslechteren als de regels die in handelsverdragen
deze macht nog verder vergroten. Dit is vooral van belang wanneer we meewegen hoe digitale dienstverleners onze persoonlijke data gebruiken. We moeten er ook over waken dat publieke dienstverlening niet wordt uitgehold terwijl de dienstensector zich verder ontwikkelt.
image credits: © European Union 2014 – EP
4
04 | Handel in Diensten

Zorg ervoor dat publieke diensten en persoonlijke data niet verworden tot verhandelbare grondstoffen

We moeten een breed publiek en politiek debat voeren over wat we onze handelspartners bieden op het vlak van e-commerce en voldoende voorwaarden voor privacy voor privé-data eisen. Dat debat moet nu plaatsvinden en voor de EU gaat onderhandelen met handelspartners
over hoofdstukken in handelsakkoorden die gaan over e-commerce. Publieke dienstverlening moet altijd worden uitgesloten van elk handelsakkoord dat de EU tekent. Overheden moeten de vrijheid behouden om nieuwe publieke diensten te creëren.
image credits: CRS PHOTO / Shutterstock.com
5
05 | Handel & Gelijkheid

Ontmantel gender stereotypes, erken niet erkende arbeid

Het mondiale handelssysteem functioneert zo dat de kosten verbonden met grondstoffengebruik niet worden meegewogen. Het is ook gebaseerd op gender-ongelijkheid die economische activiteiten stimuleert.
Werk dat traditioneel door vrouwen worden gedaan, zoals onbetaalde zorgtaken of zelfvoorzienende landbouw, blijft vaak ongezien, ondanks dat ze een onmisbaar onderdeel van de mondiale economie vormen.
5
05 | Handel & Gelijkheid

Ontmantel gender stereotypes, erken niet erkende arbeid

Het stereotype beeld van de minderwaardigheid van vrouwen moet onderuit worden gehaald. Handelsbeleid zou zo moeten worden dat het niet bijdraagt tot meer ongeschoolde productie en dienstverlenende banen. Ook moet worden erkend dat het meeste werk in de zorg door vrouwen wordt gedaan,
waardoor lonen laag bleven. Handelsbeleid moet ertoe bijdragen dat de ongelijkheid tussen man en vrouw verandert, via verplichte gelijk loon en ouderschapsverlof. Een job moet toelaten dat man en vrouw in een huishouden een gelijk aandeel van de zorg op zich nemen.
image credits: reuters
6
06 | Handel & Solidariteit

Zorg voor handel die niet de belangen en bestaanszekerheid van anderen schaadt

Winsten door productie worden vaak geboekt ten koste van de middelen van bestaan van anderen. Veel minder ontwikkelde landen vinden het ook lastig om echt voordeel te halen uit handel omdat
de ‘handelsvoorwaarden’ in hun voordeel zijn. De landen die grondstoffen exporteren moeten de volumes van hun export voortdurend opschroeven om hun levenstandaard op peil te houden.
image credits: BBC
6
06 | Handel & Solidariteit

Zorg voor handel die niet de belangen en bestaanszekerheid van anderen schaadt

We kennen al het vrijwillig system van fair trade waarbij welvarende westerse consumenten ervoor kiezen om hogere prijzen te betalen voor producten die zo zijn geproduceerd dat ze de werknemers in armere landen niet uitbuiten.
Maar we moeten voorbij het vrijwillige karakter van dit soort initiatieven en naar een handelssysteem dat gebaseerd is op mondiale solidariteit. Dit vereist een verandering in de wijze waarop besluiten door de WTO worden genomen.
image credits: Gettyimages / Spencer Platt
7
07 | Handelsstandaarden

Versterk sociale en milieu standaarden

Een systeem waarin het naleven van standaarden wordt vermeden door de productie te verplaatsen naar minder streng gereguleerde landen, is onhoudbaar.
Als de regulerende overheid geen duidelijke normen verplicht maakt, zal het voor bedrijven lastig blijven om de hele waarde,- en productieketen transparanter te krijgen.
image credits: Fairphone.com
7
07 | Handelsstandaarden

Versterk sociale en milieu standaarden

We hebben wetgeving nodig die het verplicht en mogelijk maakt om grondstoffen te traceren doorheen de hele waardeketen, die het verplicht maakt om grondig onderzoek te doen naar de sociale-, ecologische-, en mensenrechten bij elke stap in de
productieketen. De EU moet de steun voor de duurzame ontwikkeling van de minst ontwikkelde landen herbevestigen en dat binnen een multilateraal kader waarin hun stemmen ook worden gehoord.

12 sterke stappen die we kunnen zetten om de crisis aan te pakken

Lees het volledige document
 1. 01 Zet in op hoge standaarden waarbij de VN AGENDA 2030 en het Klimaat akkoord van Parijs uitganspunten zijn
 2. 02 Behandel producten op basis van hun koolstof/CO2 impact
 3. 03 Maak handelsverdragen compatibel met het het Klimaat Akkoord van Parijs
 4. 04 Vereenvoudig de overdracht van klimaatvriendelijke technologie
 5. 05 Verzeker transparantie en participatie met betrekking tot wie eigenaar is van klimaattechnologie
 6. 06 Beloon handelspartners die ecologische standaarden naleven en biodiversiteit en dierenwelzijn beschermen
 7. 07 Maak gender gelijkheid tot de kern van elk handelsverdrag
 8. 08 Eis sterke arbeidsvoorwaarden als een manier om standaarden te verhogen
 9. 09 Zorg er voor dat ‘transfer pricing’ door bedrijven niet bijdraagt tot belastingontwijking
 10. 10 Bescherm privé data en publieke diensten in het reguleren van handel in diensten
 11. 11 Verbeter de democratische controle en bevorder de publieke participatie in en beoordeling van handelsverdragen
 12. 12 Promoot multilateralisme in Europese handelsverdragen
crafted by Artizan