bg | en | fr | de | ca | hr | cs | dk | gr | nl | fi | hu | es | lt | pl | pt
NULL
Publication |

ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

УСПЕШНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕВРОПА

Безработицата е един от най- острите про- блеми на Европа. Повече от 25 милиона европейци – над 10 % от населението в трудоспособна възраст – са безработни. Си- туацията, пред която са изправени младите хора, е още по-безрадостна, като почти един от всеки четирима младежи на възраст под 25 години е без работа. В най-засегнатите европейски страни като Гърция или Испания повече от половината млади хора са безра- ботни, а политиките на строги икономии само влошават положението.

Същевременно кризата с околната среда става все по-сериозна. Учените са по-сигурни от вся- кога, че човешката дейност променя климата и подчертават опасностите, които крие липсата на мерки за спиране на този негативен процес. Междувременно икономистите ни предупреж- дават, че колкото по-дълго изчакваме преди да предприемем действия, толкова повече ресурси ще са необходими за тяхното осъщест- вяване.

Но изход има: чрез „позеленяване“ на ико- номиката ни, можем да осигурим високока- чествени зелени работни места за борба с безработицата и същевременно да противо- действаме на климатичните промени и при- родната деградация. Европейският съюз може само да има полза от такива усилия. Позицията на световен “зелен лидер” ще даде възможност на ЕС да генерира допълнителен износ на стой- ност от 25 милиарда евро годишно, да намали сметките за енергия с цели 350 млрд. евро го- дишно до 2050 г.2, да намали зависимостта ни от вноса на все по-скъпи енергийни ресурси и суровини, купувани на нестабилни цени, и да повиши сигурността на доставките в Европа.

 Ако можем да гарантираме активното участие на социалните партньори, ако създадем целе- насочено обучение и образователни програми и осъществим амбициозни, стабилни политики, насочени към насърчаване на иновациите и зелените инвестиции, ще можем да създадем милиони устойчивии висококачествени зелени работни места, много от тях в малките и средни предприятия в цяла Европа.

 Тази брошура има за цел да ви информира за възможностите на Европа за създаване на зелени работни места, както и за усилията на групата на Зелените/Европейския свободен алианс (EFA) в Европейския парламент за насърчаване на екологосъобразната заетост.

Във втората част на брошурата са представе- ни някои успешни примери за създаването на зелени работни места из цяла Европа. Зелени- те работни места в Европа със сигурност не са утопична мечта. Те вече са реалност!

Recommended

Please share