Document


en | fr | bg | de | ca | hr | cz | dk | gr | nl | fi | hu | es | lt | pl | pt

Green Jobs

Successes and opportunities for Europe


Unemployment is one of Europe’s most pressing problems. In the European Union today, more than 25 million people - more than 10% of the active population - are out of work. The situation faced by young people is even bleaker, with almost one in four young adults aged under 25 jobless. In the hardest-hit European countries, like Greece or Spain, more than half of all young people are unemployed and austerity policies are merely exacerbating the situation.

At the same time, the climate and environmental crisis is becoming increasingly serious. Scientists are more certain than ever that human activity is changing our climate and are stressing the dangers of not taking action to stop the rot. Meanwhile, economists are warning us that the longer we wait before taking action, the more it will cost us to do so.

But there is a way out: by greening our economies, we can provide high-quality green jobs to fight unemployment and at the same time combat climate change and environmental decline. The EU can only benefit from such efforts. Remaining a ‘green leader’ would enable the EU to generate exports worth an additional €25 billion per year, cut energy bills by as much as €350 billion per year by 2050,2 reduce our dependency on imported energy and resources purchased at volatile prices, and boost Europe’s security of supply.

If we can ensure the strong involvement of social partners, establish targeted training and education programmes and implement ambitious, stable policies designed to foster innovation and green investment, millions of sustainable high-quality green jobs can be created, many of them in local small and medium- sized enterprises throughout Europe.

This brochure aims to inform you about Europe’s opportunities for creating green jobs and the efforts of the Greens/EFA in the European Parliament to boost green employment.

The second part of the brochure describes some of the successes in creating green jobs across Europe. Green jobs in Europe are certainly no utopian dream: they are already a reality!

ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

УСПЕШНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕВРОПА


Безработицата е един от най- острите про- блеми на Европа. Повече от 25 милиона европейци – над 10 % от населението в трудоспособна възраст – са безработни. Си- туацията, пред която са изправени младите хора, е още по-безрадостна, като почти един от всеки четирима младежи на възраст под 25 години е без работа. В най-засегнатите европейски страни като Гърция или Испания повече от половината млади хора са безра- ботни, а политиките на строги икономии само влошават положението.

Същевременно кризата с околната среда става все по-сериозна. Учените са по-сигурни от вся- кога, че човешката дейност променя климата и подчертават опасностите, които крие липсата на мерки за спиране на този негативен процес. Междувременно икономистите ни предупреж- дават, че колкото по-дълго изчакваме преди да предприемем действия, толкова повече ресурси ще са необходими за тяхното осъщест- вяване.

Но изход има: чрез „позеленяване“ на ико- номиката ни, можем да осигурим високока- чествени зелени работни места за борба с безработицата и същевременно да противо- действаме на климатичните промени и при- родната деградация. Европейският съюз може само да има полза от такива усилия. Позицията на световен “зелен лидер” ще даде възможност на ЕС да генерира допълнителен износ на стой- ност от 25 милиарда евро годишно, да намали сметките за енергия с цели 350 млрд. евро го- дишно до 2050 г.2, да намали зависимостта ни от вноса на все по-скъпи енергийни ресурси и суровини, купувани на нестабилни цени, и да повиши сигурността на доставките в Европа.

 Ако можем да гарантираме активното участие на социалните партньори, ако създадем целе- насочено обучение и образователни програми и осъществим амбициозни, стабилни политики, насочени към насърчаване на иновациите и зелените инвестиции, ще можем да създадем милиони устойчивии висококачествени зелени работни места, много от тях в малките и средни предприятия в цяла Европа.

 Тази брошура има за цел да ви информира за възможностите на Европа за създаване на зелени работни места, както и за усилията на групата на Зелените/Европейския свободен алианс (EFA) в Европейския парламент за насърчаване на екологосъобразната заетост.

Във втората част на брошурата са представе- ни някои успешни примери за създаването на зелени работни места из цяла Европа. Зелени- те работни места в Европа със сигурност не са утопична мечта. Те вече са реалност!

Ocupació verda

Una sortida de la crisi


L’atur és un dels problemes més preocupants d’Europa. Més de 25 milions d’europeus (més del 10% de la població activa) no tenen feina. La situació a la qual s’enfronten els joves és encara més fosca, ja que gairebé una de cada quatre persones en edat adulta de menys de 25 anys està aturada. Als països europeus més afectats, com ara Grècia i Espanya, més de la meitat dels joves estan aturats i les polítiques d’austeritat només fan que empitjorar aquesta situació.

Al mateix temps, la crisi climàtica i ambiental cada cop és més greu. Els científics estan més convençuts que mai que l’activitat humana està canviant el nostre clima i posen en relleu els perills que suposa no prendre mesures per detenir aquest deteriorament. Els economistes adverteixen que com més temps esperem per prendre mesures, més ens costarà fer-ho.

 Tot i així, hi ha una sortida: si aconseguim que les nostres economies siguin més ecològiques, podrem proporcionar ocupació verda d’alta qualitat per lluitar contra l’atur i al mateix temps combatre el canvi climàtic i el deteriorament ambiental. La UE només pot sortir beneficiada d’aquests esforços. El fet de seguir sent un “líder verd” permetria a la UE generar exportacions per un valor addicional de 25.000 milions d’euros l’any, reduir la despesa energètica fins a 350.000 milions d’euros l’any per al 2050, disminuir la nostra dependència de l’energia importada i dels recursos adquirits a preus volàtils, i impulsar la seguretat del subministrament a Europa.

Si aconseguim garantir la implicació total dels interlocutors socials, establir programes de formació i educació especialitzats i implementar polítiques ambicioses i estables dissenyades per fomentar la innovació i les inversions ecològiques, podem crear milions de llocs de treball verds d’alta qualitat i sostenibles, molts d’ells a petites i mitjanes empreses locals de tot Europa.

Aquest document pretén informar sobre les oportunitats que té Europa per crear ocupació verda i els esforços del grup Els Verds/ALE al Parlament Europeu per fomentar l’ocupació ecològica.

La segona part del document descriu alguns dels èxits aconseguits en la creació d’ocupació verda a tot Europa. Sens dubte, la creació d’ocupació verda a Europa no és cap somni utòpic sinó que ja és una realitat!

Zelena Radna Mjesta

Put iz krize


 Nezaposlenost je jedan od najizraženijih problema Europe. Bez posla je više od 25 milijuna Europljana ili više od 10% aktivnog stanovništva. Mladi se suočavaju s još turobnijom situacijom u kojoj je gotovo jedna od četiri mlade odrasle osobe bez posla. U najjače pogođenim europskim državama, kao što su Grčka ili Španjolska, nezaposleno je više od polovice mladih ljudi, a mjere štednje dodatno pogoršavaju situaciju.

Istodobno, kriza vezana uz klimu i okoliš postaje sve ozbiljnija. Znanstvenici su danas sasvim sigurni da ljudska aktivnost mijenja našu klimu. Upozoravaju na opasnosti nepoduzimanja mjera koje bi zaustavile te pocese. U međuvremenu, ekonomisti nas upozoravaju da odlaganjem djelovanja raste i cijena ublažavanja štete i sanacije posljedica.

 Ipak, postoji izlaz iz ove situacije: ozelenjavanjem naših gospodarstava možemo stvoriti visokokvalitetna zelena radna mjesta kako bismo se istodobno borili protiv nezaposlenosti, klimatskih promjena i degradacije okoliša. Od takvog djelovanja EU može imati samo korist. Zadrži li EU svoju ulogu „zelenog predvodnika“ mogla bi do 2050. godine2 povećati godišnji izvoz za dodatnih 25 milijardi eura, a godišnje račune za energiju smanjiti za 350 milijardi eura. Time se smanjuje ovisnost o uvezenoj energiji i resursima nabavljenim po kolebljivim cijenama, a povećava sigurnost opskrbe.

Uspijemo li uspostaviti ciljane programe obuke i obrazovanja, osigurat ćemo snažnu uključenost socijalnih partnera i lakše provesti ambiciozne strategije za poticanje inovacija i zelenih ulaganja. To će omogućiti stvaranje milijuna održivih, visokokvalitetnih zelenih radnih mjesta, mnogih u malim i srednje velikim poduzećima diljem Europe.

Ovom brošurom predstavljamo vam mogućnosti Europe u stvaranju zelenih radnih mjesta, djelovanjem Zelenih/EFA u Europskom parlamentu - u korist zelenog zapošljavanja.

U drugom dijelu brošure naći ćete primjere uspješnog stvaranja zelenih radnih mjesta diljem Europe. Zelena radna mjesta nisu utopijski san - ona su već sada stvarnost!

ZELENÁ PRACOVNÍ MÍSTA

ÚSPĚŠNÁ ŘEŠENÍ PRO EVROPU


Nezaměstnanost je jedním z nejpalčivějších problémů Evropy. Více než 25 milionů Evropanů, tedy přes 10 % aktivní populace, nemá práci. Situace, v níž se nachází mladí lidé, je ještě méně radostná: skoro každý čtvrtý dospělý do 25 let je nezaměstnaný. V evropských zemích, které jsou tímto problémem zasaženy nejvíce, jako je Řecko či Španělsko, je nezaměstnaná více než polovina všech mladých a úsporná opatření tuto situaci jen zhoršují.

Spolu s tím se stále prohlubuje klimatická a ekologická krize. Vědci jsou dnes přesvědčeni, že se klima mění v důsledku lidské aktivity, a upozorňují na nebezpečí vyplývající z nedostatečného řešení zhoršujícího se stavu. Ekonomové zároveň varují, že čím déle budeme s kroky ke zlepšení situace otálet, tím více nás to bude stát.

 Existuje z toho ale cesta ven: nasměřujeme- -li naše ekonomiky k šetrnosti k životnímu prostředí, můžeme si zajistit velmi kvalitní zelená pracovní místa, bojovat tak proti nezaměstnanosti a zároveň i proti změně klimatu a úpadku životního prostředí. Z tohoto úsilí může mít Evropská unie jedině prospěch. Pokud bude EU i nadále předním aktérem na poli zelených projektů, mohla by do roku 20502 navýšit vývoz o dalších 25 miliard eur ročně, snížit náklady na energii až o 350 miliard eur ročně, snížit závislost na dovážených zdrojích energie a surovinách, jejichž ceny jsou nestálé, a podpořit tak energetickou a surovinovou bezpečnost Evropy.

Podaří-li se nám do tohoto úsilí významně zapojit sociální partnery, vytvořit cílené školicí a vzdělávací programy a zavést ambiciózní a stabilní politické strategie pro podporu inovací a zelených investic, můžeme po celé Evropě vytvořit miliony udržitelných špičkových zelených pracovních míst, z nichž řada vznikne v místních malých a středních podnicích.

Cílem této brožury je Vás informovat o možnostech tvorby zelených pracovních míst v Evropě a o úsilí skupiny Zelených – Evropské svobodné aliance v Evropském parlamentu směřujícím k podpoře zelených pracovních míst.

Ve druhé části brožury najdete několik příkladů úspěchů vytvoření zelených pracovních míst po celé Evropě. Zelená pracovní místa v Evropě rozhodně nejsou utopie: už teď jsou součástí našeho života!

GRØNNE JOB

SUCCESER OG MULIGHEDER FOR EUROPA


 Arbejdsløshed er ét af Europas mest presserende problemer. Mere end 25 millioner europæere – mere end 10 % af den aktive befolkning – er ledige. Situationen for de unge er endnu mere dyster, da næsten én ud af fire unge under 25 er arbejdsløs. I de hårdest ramte europæiske lande, som Grækenland og Spanien, er mere end halvdelen af samtlige unge arbejdsløse, og stram økonomisk politik forværrer kun situationen

Samtidig bliver klima- og miljøkrisen stadig mere alvorlig. Videnskabsmænd er nu mere end nogensinde sikre på, at menneskeskabte aktiviteter ændrer vores klima, og de understreger farerne ved ikke at gøre noget for at genoprette situationen. Økonomer advarer os samtidig om, at jo længere vi venter med at handle, jo dyrere vil det blive for os.

Men der findes en løsning: Ved at gøre vores økonomier grønnere kan vi levere grønne job af høj kvalitet til at bekæmpe arbejdsløsheden og samtidigt bekæmpe klimaændringerne og ødelæggelsen af miljøet. EU kan kun drage fordele ved sådanne bestræbelser. Ved at forblive førende inden for det grønne område vil EU kunne generere eksport til en værdi af yderligere 25 mia. EUR om året, reducere energiregninger med op til 350 mia. EUR om året inden 2050,2 reducere vores afhængighed af importeret energi og ressourcer, der købes til ustabile priser, og fremme Europas forsyningssikkerhed.

Hvis vi kan sikre et stort engagement fra arbejdsmarkedsparter etablere målrettede informations- og uddannelsesprogrammer og gennemføre ambitiøse, stabile politikker, der er designet til at fremme innovation og grøn investering, kan der skabes millioner af bæredygtige, grønne job af høj kvalitet, hvoraf mange vil være i lokale små og mellemstore virksomheder rundt om i Europa.

Denne brochure har til formål at informere dig om Europas muligheder for at skabe job og indsatsen fra De Grønne/ EFA i Europa-Parlamentet for at fremme grøn beskæftigelse.

I anden del af brochuren beskrives nogle af succeserne med at skabe grønne job rundt om i Europa. Grønne job i Europa er bestemt ikke en utopisk drøm: De er allerede en realitet!

ΠΡΆΣΙΝΕΣ ΘΈΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ΜΙΑ ΒΙΏΣΙΜΗ ΔΙΈΞΟΔΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΊΣΗ


 Η ανεργία αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα της Ευρώπης. Περισσότεροι από 25 εκατομμύρια Ευρωπαίοι – ποσοστό πλέον του 10% του ενεργού πληθυσμού – είναι άνεργοι. Η κατάσταση που αντιμε- τωπίζουν οι νέοι είναι ακόμη πιο ζοφερή, καθώς σχεδόν ένας στους τέσσερις νεα- ρούς ενήλικες ηλικίας κάτω των 25 ετών είναι άνεργος. Στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, από το σύνολο των νέων ανθρώπων περισσότεροι από τους μισούς είναι άνεργοι και οι πολιτικές λιτότητας απλώς επιδεινώνουν την κατάσταση.

 Ταυτόχρονα, η κλιματική και περιβαλλοντική κρί- ση οξύνονται. Οι επιστήμονες είναι περισσότερο βέβαιοι από ποτέ ότι η ανθρώπινη δραστηριό- τητα μεταβάλλει το κλίμα μας και επισημαίνουν τους κινδύνους από την αδυναμία λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στο μεταξύ, οι οικονομολόγοι μας προειδοποιούν ότι όσο καθυστερούμε να αναλάβουμε δράση, τόσο περισσότερο θα μας κοστίσει.

 Ωστόσο, υπάρχει διέξοδος: καθιστώντας πράσινες τις οικονομίες μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε πράσινες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας ώστε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και ταυτόχρονα να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Η ΕΕ μπορεί μόνο να ωφεληθεί από τέτοιου είδους προσπάθειες. Παραμένοντας «πράσινος ηγέτης», η ΕΕ θα είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιεί εξαγωγές επιπρόσθετης αξίας 25 δις ευρώ ετησίως, να μειώσει τους λογαρια- σμούς κατανάλωσης ενέργειας έως και 350 δις ευρώ ετησίως μέχρι το 2050,2 να μειώσει την εξάρτησή μας από την εισαγόμενη ενέργεια και τους εισαγόμενους πόρους που αγοράζονται σε ευμετάβλητες τιμές και να τονώσει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης.

Εάν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ισχυρή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, να καθιε- ρώσουμε στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης και να υλοποιήσουμε φιλόδο- ξες, σταθερές πολιτικές για την προώθηση της καινοτομίας και των πράσινων επενδύσεων, εκα- τομμύρια βιώσιμες πράσινες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας μπορούν να δημιουργηθούν, πολλές εκ των οποίων σε τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στόχος του παρόντος φυλλαδίου είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τις ευκαιρίες για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και τις προσπάθειες της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας (ΕΕΣ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τόνωση της πράσινης απασχόλησης.

Στο δεύτερο τμήμα του φυλλαδίου περιγράφονται ορισμένες από τις επιτυχημένες προσπάθειες δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πράσινες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ουτοπία: είναι ήδη πραγματικότητα

Groen werkt

Succesverhalen en kansen voor Europa


 De werkloosheid is één van de dringendste problemen waar Europa mee worstelt. Meer dan 25 miljoen Europeanen – meer dan 10% van de beroepsbevolking – hebben geen baan. Voor jongeren ziet de toestand er nog somberder uit: bijna één op de vier volwassenen jonger dan 25 is werkloos. In de zwaarst getroffen Europese landen zoals Griekenland en Spanje is meer dan de helft van alle jongeren werkloos, terwijl de besparingsmaatregelen van de overheid de toestand alleen maar verergeren.

 Tegelijk begint ook de klimaat- en milieucrisis almaar ernstigere vormen aan te nemen. Wetenschappers zijn er meer dan ooit van overtuigd dat de menselijke activiteit ons klimaat verandert en wijzen op de gevaren die we lopen als er geen actie wordt ondernomen. Ondertussen waarschuwen economen ons dat het kostenplaatje duurder zal uitvallen naarmate we langer wachten om in actie te komen.

 Maar er is een oplossing: door onze economieën te vergroenen kunnen we groene kwaliteitsjobs scheppen om de werkloosheid te bestrijden en tegelijk de klimaatverandering en milieuvervuiling aan te pakken. De EU kan alleen maar baat hebben bij dergelijke inspanningen. Door zich op te werpen als een toonaangevende groene speler op de markt, zou de EU zo’n 25 miljard euro per jaar aan bijkomende exportinkomsten kunnen genereren. Bovendien zou de EU haar energierekening tegen 2050 met maar liefst 350 miljard euro per jaar kunnen doen slinken.2 De EU zou ook minder afhankelijk worden van ingevoerde energie en hulpbronnen die tegen schommelende prijzen moeten worden aangekocht, en zou haar bevoorradingszekerheid zien stijgen.

Indien we een sterke betrokkenheid van de sociale partners kunnen garanderen, gerichte opleidings- en onderwijsprogramma’s kunnen uitwerken en ambitieuze, stabiele beleidsstrategieën kunnen implementeren om innovatie en groene investeringen te promoten, kunnen miljoenen duurzame, groene jobs worden gecreëerd, waarvan vele in lokale kleine en middelgrote ondernemingen in heel Europa.

Met deze brochure willen we u informeren over de mogelijkheden die Europa heeft om groene jobs te scheppen en over de inspanningen die de Groenen/EVA in het Europees Parlement leveren om groene werkgelegenheid te stimuleren.

Het tweede deel van de brochure beschrijft enkele van de successen die werden geboekt met het creëren van groene jobs in heel Europa. Groene jobs in Europa zijn daarom in geen geval een utopie: ze zijn al een realiteit!

VIHREÄT TYÖPAIKAT

TULOKSIA JA MAHDOLLISUUKSIA EUROOPALLE


Työttömyys on yksi Euroopan akuuteimmista ongelmista. Yli 25 miljoonaa eurooppalaista - yli 10 prosenttia aktiiviväestöstä – on ilman työtä. Nuorten kohdalla tilanne on vielä synkempi, lähes yksi neljästä alle 25-vuotiaasta nuoresta aikuisesta on työttömänä. Pahiten kärsineissä Euroopan maissa, kuten Kreikassa ja Espanjassa, yli puolet nuorista on työttömänä ja talouden kiristämispolitiikka vain pahentaa tilannetta.

Ilmasto- ja ympäristökriisi on nyt polttavampi kuin koskaan. Tutkijat ovat entistä vakuuttuneempia siitä, että ihmisen toimet muuttavat ilmastoa, ja ilmastopolitiikan lykkääminen pahentaa ilmastonmuutoksesta aiheutuvia uhkia. Myös taloustieteilijät varoittavat viivytelyn kustannuksista.

 Mutta ratkaisu on olemassa: talouden viherryttämisellä voimme luoda korkealuokkaisia vihreitä työpaikkoja, joilla torjua työttömyyttä, ja samalla ilmastonmuutosta ja ympäristön pilaantumista. EU-maat voivat ainoastaan hyötyä näistä toimista. ‘Vihreässä johtoasemassa’ pysyminen auttaisi EU:ta aikaansaamaan vientiä ylimääräisen 25 miljardin euron arvosta vuodessa, alentamaan energiakustannuksia jopa 350 miljardilla eurolla vuodessa vuoteen 20502 mennessä, vähentämään riippuvuutta tuontienergiasta ja vaihtelevilla hinnoilla hankituista raaka-aineista, sekä vahvistamaan Euroopan huoltovarmuutta.

Jos voimme varmistaa työmarkkinaosapuolten tiiviin osallistumisen, laatia kohdennettuja koulutusohjelmia sekä toteuttaa innovaatioiden ja vihreän sijoittamisen edistämiseksi tarkoitettua kunnianhimoista ja vakaata politiikkaa, voimme luoda miljoonia kestäviä ja korkealuokkaisia vihreitä työpaikkoja, useat niistä paikallisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin eri puolille Eurooppaa.

Tämän esitteen tarkoituksena on antaa tietoa Euroopan mahdollisuuksista luoda vihreitä työpaikkoja sekä Euroopan parlamentin Vihreät/EVA-ryhmän pyrkimyksistä edistää vihreää työtä.

Esitteen toisessa osassa kuvataan eräitä menestystarinoita vihreiden työpaikkojen luomisessa Euroopassa. Vihreät työpaikat Euroopassa ei todellakaan ole mikään utopistinen unelma: se on jo todellisuutta!

ZÖLD MUNKAHELYEK

SIKERES MEGOLDÁSOK EURÓPA SZÁMÁRA


 A munkanélküliség Európa egyik legégetőbb problémája. Több mint 25 millió európai – az aktív lakosság több mint 10 százaléka – állástalan. A fiatalok helyzete még rosszabb, hiszen csaknem minden negyedik 25 év alatti fiatal felnőtt van munka nélkül. A legsúlyosabban érintett európai országokban, Görögországban és Spanyolországban a fiatalok több mint fele munkanélküli, a megszorító intézkedések pedig csak súlyosbítják a helyzetet.

Ezzel egyidejűleg az éghajlati és környezeti válság egyre súlyosbodik. A tudósok minden eddiginél biztosabban állítják, hogy az emberi tevékenység módosítja az éghajlatot, és nem győzik hangsúlyozni, milyen veszélyekkel jár, ha nem teszünk a negatív folyamatok megállítására lépéseket. Közben a közgazdászok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy minél tovább várunk, annál nagyobb anyagi ráfordításra lesz szükség.

 Van azonban kiút: a gazdaságok zöldebbé tételével kiváló minőségű zöld munkahelyeket teremthetünk a munkanélküliség csökkentéséért, és ezzel egyidejűleg az éghajlatváltozás és a környezeti hanyatlás visszaszorításáért. Az EU számára az efféle erőfeszítések csak előnyt jelentenének. A „zöld vezető” pozíció megtartása lehetővé tenné az EU számára, hogy évente plusz 25 milliárd euró értékben exportáljon, energiaszámláit 2050-re2 évente akár 350 milliárd euróval csökkentse, az ingadozó áron vásárolt importált energiától és forrásaitól való függőségét mérsékelje, Európa ellátásának biztonságát pedig növelje.

Erős szociális partnerek bevonásával, célzott képzési és oktatási programok kidolgozásával, valamint az innovációt és a zöld beruházásokat célzó ambiciózus, stabil politikák bevezetésével Európa-szerte több millió fenntartható, minőségi zöld munkahelyet tudnánk létrehozni, elsősorban a helyi kis-és középvállalkozásokon belül.

Jelen kiadvány célja, hogy tájékoztassa Önt Európa zöld munkahely-teremtési lehetőségeiről és az Európai Parlamentben a Zöldek/EFA által a zöld foglalkoztatás érdekében tett erőfeszítésekről.

A kiadvány második része a zöld munkahelyek létrehozásában elért sikereket mutatja be Európa-szerte. Világos, hogy az európai zöld munkahelyek létrehozása nem utópisztikus

EMPLEOS VERDES

UNA SALIDA SÓLIDA A LA CRISIS


 El desempleo es uno de los problemas más acuciantes de Europa. Más de 25 millones de europeos – más del 10% de la población activa – no tienen trabajo. La situación de los jóvenes es aún más sombría: casi uno de cada cuatro jóvenes menores de 25 años está desempleado. En los países europeos más afectados tales como Grecia y España, más de la mitad de los jóvenes está desempleada y las políticas de austeridad no hacen más que agravar la situación.

Al mismo tiempo, la crisis climática y medioambiental resulta cada vez más grave. Más que nunca los científicos están convencidos de que la actividad humana está cambiando nuestro clima y destacan los riesgos que corremos si no tomamos medidas para detener este deterioro. Mientras tanto, los economistas nos advierten de que cuanto más tardemos en tomar medidas, más nos costará hacerlo.

 Pero hay una salida: haciendo más verdes nuestras economías, podemos crear empleos verdes de alta calidad para combatir el desempleo y a la vez combatir el cambio climático y el declive medioambiental. La UE solo puede salir beneficiada de semejantes esfuerzos. Seguir siendo un ‘líder verde’ permitiría a la UE generar exportaciones por un valor adicional de € 25.000 millones al año, reducir la factura energética en hasta € 350.000 millones al año para 2050,2 reducir nuestra dependencia de la energía importada y los recursos adquiridos a precios volátiles, e impulsar la seguridad de suministro europea.

Si logramos garantizar una fuerte implicación de los agentes sociales, establecer programas de formación y educación enfocados, e implementar ambiciosas políticas estables destinadas a fomentar la innovación y la inversión verde, podremos crear millones de empleos verdes sostenibles y de alta calidad, muchos de ellos en pequeñas y medianas empresas de toda Europa.

El presente folleto pretende informar de las oportunidades en Europa para la creación de empleos verdes y de los esfuerzos de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo para impulsar el empleo verde.

La segunda parte del folleto describe algunos de los éxitos en la creación de empleos verdes en Europa. Los empleos verdes en Europa no son en absoluto un sueño utópico: ¡ya son una realidad!

ŽALIOSIOS DARBO VIETOS

SĖKMINGI SPRENDIMAI EUROPAI


 Nedarbas yra viena iš skubiausiai spręstinų Europos problemų. Daugiau nei 25 mln. europiečių – per 10 % aktyvių gyventojų – neturi darbo. Jaunimo situacija dar liūdnesnė – beveik vienas iš keturių jaunų žmonių iki 25 metų yra bedarbiai. Labiausiai nukentėjusiose Europos šalyse, tokiose kaip Graikija ar Ispanija, daugiau nei pusė jaunuolių neturi darbo, o griežto taupymo politika tik dar sunkina situaciją.

Tuo pat metu klimato ir aplinkosaugos krizė tampa vis rimtesnė. Mokslininkai kaip niekad įsitikinę, kad žmogaus veikla keičia mūsų klimatą ir pabrėžia pavojus, jeigu nebus imtasi stabdymo veiksmų. Tuo tarpu ekonomistai perspėja, kad kuo ilgiau šiuos veiksmus atidėliosime, tuo jie brangiau mums kainuos.

Tačiau yra išeitis: kurdami ekologiškesnę savo ekonomiką mes galime suteikti kokybiškas ekologiškas darbo vietas ir taip kovoti su nedarbu, o tuo pačiu ir klimato kaita bei aplinkos būklės prastėjimu. Tokios pastangos Europos Sąjungai atneš vien naudą. Išlikdama „ekologijos lydere“Europos Sąjunga padidintų eksportą 25 mlrd. eurų per metus, iki 2050 metų sumažintų sąskaitas už energiją iki 350 mlrd. eurų per metus2, sumažintų mūsų priklausomybę nuo importuojamos energijos ir nepastoviomis kainomis perkamų išteklių bei sustiprintų Europos energetinį saugumą.

 Jeigu užtikrintume aktyvų socialinių partnerių dalyvavimą, sukurtume tikslines profesinio mokymo ir švietimo programas ir įgyvendintume ambicingą, tvirtą politiką, skirtą inovacijoms ir ekologiškoms investicijoms skatinti, galėtume sukurti milijonus tvarių, kokybiškų, žaliųjų darbo vietų, daugelį iš jų vietos mažosiose ir vidutinėse įmonėse visoje Europoje.

 Šia brošiūra siekiama jus informuoti apie Europos galimybes kurti ekologiškas darbo vietas ir Europos Parlamento Žaliųjų/ Europos laisvojo aljanso pastangas skatinti ekologišką užimtumą.

Antroje brošiūros dalyje aprašomos sėkmės istorijos kuriant ekologiškas darbo vietas Europoje. žaliosios darbo vietos Europoje nėra kažkokia utopija: jos jau egzistuoja!

ZIELONE MIEJSCA PRACY

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA EUROPY


 Bezrobocie to jeden z najbardziej palących problemów Europy. Bez pracy jest ponad 25 milionów Europejczyków, co oznacza ponad 10% ludności aktywnej zawodowo. Jeszcze bardziej przygnębiająco wygląda sytuacja młodzieży, ponieważ w grupie osób poniżej 25 roku życia na każde cztery osoby przypada jedna osoba bezrobotna. W państwach europejskich najbardziej dotkniętych kryzysem, przykładowo w Grecji lub w Hiszpanii, pracy nie ma ponad połowa ogółu młodzieży, a polityka oszczędnościowa jedynie pogarsza sytuację.

Równocześnie coraz poważniejszy staje się kryzys klimatyczno-środowiskowy. Naukowcy, bardziej niż kiedykolwiek przekonani o tym, że to działalność człowieka powoduje zmianę klimatu, podkreślają z jakim zagrożeniem wiąże się zaniechanie działań mających na celu zatrzymanie tego negatywnego procesu. Ekonomiści zwracają tymczasem uwagę, że im dłużej będziemy zwlekać z podjęciem działań, tym większe będą kosztyjakie poniesiemy.

Niemniej jednak istnieje rozwiązanie: dzięki zazielenieniu gospodarki możemy zapewnić wysokiej jakości zielone miejsca pracy, które pozwolą zwalczać bezrobocie, a jednocześnie przeciwdziałać zmianie klimatu i degradacji środowiska naturalnego. Unia Europejska może na takich działaniach tylko zyskać. Utrzymanie pozycji „ekologicznego lidera” pozwoliłoby UE generować eksport warty dodatkowe 25 mld EUR rocznie, do 2050 r. zmniejszyć wydatki na energię nawet o 350 mld EUR w skali roku,2 jak również ograniczyć zależność od importowanej energii i innych surowców nabywanych po zmiennych cenach oraz zwiększyć bezpieczeństwo dostaw w Europie.

 Jeżeli uda się zapewnić mocne zaangażowanie partnerów społecznych, wprowadzić ukierunkowane programy i szkolenia oraz wdrożyć ambitną i stabilną politykę służącą promowaniu innowacyjności oraz inwestycji ekologicznych, możliwe jest stworzenie milionów stabilnych, zielonych miejsc pracy wysokiej jakości, z których wiele powstanie w lokalnych małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie całej Europy.

W niniejszej publikacji znajdą Państwo informacje na temat europejskich możliwości w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy oraz działań na rzecz zwiększania zielonego zatrudnienia podejmowanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego reprezentujących Grupę Zielonych/Wolny Sojusz Europejski.

W drugiej części publikacji zamieszczono opisy sprawdzonych rozwiązań z zakresu tworzenia zielonych miejsc pracy w Europie. Zielone miejsca pracy w Europie to nie utopia: to już rzeczywistość!

EMPREGOS ECOLÓGICOS

UMA SOLUÇÃO PARA A CRISE


 O desemprego é um dos problemas mais prementes da Europa. Mais de 25 milhões de europeus, ou seja, mais de 10% da população ativa não tem emprego. A situação enfrentada pelos jovens é ainda pior, com quase um em cada quatro jovens adultos, com menos de 25 anos de idade, desempregado. Nos países europeus mais afetados, como Grécia e Espanha, mais de metade dos jovens estão desempregados e as políticas de austeridade apenas exacerbam a situação.

Em simultâneo, a crise climática e ambiental está a tornar-se cada vez mais grave. Os cientistas estão mais certos do que nunca que a atividade humana está a alterar o nosso clima e salientam os perigos de não fazer nada para impedir este problema. Entretanto, os economistas avisam que quanto mais tempo esperarmos para agir, mais dinheiro nos custará.

 Mas existe uma solução: se as nossas economias passarem a ser ecológicas, podemos oferecer empregos ecológicos de elevada qualidade e, em simultâneo, combater as alterações climáticas e o declínio ambiental. A UE apenas beneficiará deste tipo de esforços. Permanecer um “líder ecológico” permitirá à UE gerar exportações no valor de 25 mil milhões de euros por ano, diminuir os custos energéticos até 350 mil milhões de euros por ano até 2050,2 reduzir a nossa dependência de energia importada e de recursos adquiridos a preços voláteis, impulsionando assim a segurança de fornecimento por parte da Europa.

Se conseguirmos garantir o forte envolvimento dos parceiros sociais, estabelecer programas de formação e educação e implementar políticas ambiciosas e estáveis concebidas para acolher a inovação e o investimento ecológico, podem ser criados milhões de empregos ecológicos sustentáveis de elevada qualidade, muitos dos quais em pequenas e médias empresas locais espalhadas pela Europa.

Este panfleto visa informá-lo acerca das oportunidades que a Europa tem para criar empregos ecológicos e dos esforços empreendidos pelos Verdes/ALE no Parlamento Europeu de forma a impulsionar o emprego ecológico.

A segunda parte do panfleto descreve alguns dos êxitos relacionados com a criação de empregos ecológicos em toda a Europa. Os empregos ecológicos na Europa não são certamente um sonho utópico: já são uma realidade!


Please share