icon

NAŠE VIZE

Přečtěte si, co nás inspiruje a čeho chceme v naší společnosti dosáhnout

Jako Zelení hájíme takovou společnost, ve které může každý bez ohledu na pohlaví či sexuální orientaci, věk, rasu nebo náboženské vyznání žít důstojný, naplňující život. Jako politická síla stavíme lidská práva všech lidských bytostí v současnosti i budoucnosti do popředí a jádra všech politik, za něž bojujeme a jež realizujeme.

Přestože je Evropská unie v porovnání s mnoha oblastmi světa vhodné místo pro život, je zde vážně ohrožena samotná možnost každé jednotlivé lidské bytosti důstojně žít. V posledních letech jsme zaznamenali neúprosný nárůst našeho vlivu na životní prostředí a v důsledku toho i stále větší hrozbu neřízené klimatické krize, zhroucení biologické rozmanitosti a vyčerpání přírodních zdrojů. Současně s tím se dlouhodobě prohlubuje sociální nerovnost, nejen co se týče příjmů, ale také přístupu ke slušné práci, zdravotní péči a vzdělávání. Podobně jsou zpochybňována práva žen a rovnost pohlaví a ohroženy jsou občanské svobody a základy demokracie – nejen za hranicemi EU, ale i v Unii samotné. Potenciál digitální transformace se zneužívá ke koncentraci majetku a moci v rukou několika málo osob (dozor a profilování, cílení na politické účely, privatizace vymáhání práva, pracovní podmínky lidí pracujících prostřednictvím platforem, rozmáhání digitálních monopolů a daňových úniků), což přispívá k polarizaci společnosti a posilování autoritativních sil. Jsme svědky toho, jak se z Evropské unie stává pevnost stále více se uzavírající veškerým migrantům bez ohledu na to, zda mají či nemají nárok na status uprchlíka nebo jiné formy ochrany. Jsme svědky toho, jak světový multilateralismus ustupuje přístupu, že mocní mohou vše. Jsme svědky toho, jak světové korporátní mocnosti vyvíjejí čím dál větší tlak na řízení naší společnosti.          

Ty nejhorší scénáře ale nevítězí: po celé Evropě se nová generace staví proti statu quo většinových politik. Fridays for Future, Youth for Climate, Extinction Rebellion, #Saveyourinternet / #Zachraninternet, žluté vesty – to jsou některé z bezpočtu místních iniciativ a hnutí, které vyzývají politiky k jednání ve prospěch všech namísto hrstky jedinců. Podobně sílí i opozice vůči ohrožení právního státu. Čelní představitelé jako Orbán, Babiš a Kaczyński zažívají ruch v ulicích, kde se lidé staví proti korupci a narušování základních práv a svobod. Zároveň již nelze považovat za samozřejmé neoliberální ekonomické dogma. Zaznívají námitky vůči velkým společnostem, proč neplatí svůj spravedlivý díl daní, technologické společnosti nemohou pokračovat ve své monopolní expanzi, jak byly zvyklé, a odvětví fosilních paliv se potýkají s tím, jak jsou jejich vřelé vztahy s politiky vystavovány intenzivnější kontrole než kdy dříve. V této atmosféře společenské změny naše skupina Zelených a Evropské svobodné aliance nabývá v politické aréně na síle. Máme potenciál stát se mostem, který tento společenský hlas přenese do politické arény. Většina ale zatím nežije v souladu se změnami, po nichž naše společnosti volají. Tak se Zelení dostávají do stěžejní pozice mezi politiky udržujícími status quo a hlasitým voláním rostoucího počtu občanů po změně. Jednou z našich hlavních výzev bude najít na tomto mostě správnou rovnováhu v konfrontaci s naléhavou potřebou zavést naše politiky. Proto je zásadní stanovit si priority a jasné strategie.               

V těchto souvislostech se zavazujeme v následujících pěti letech využívat naše zdroje a energii ke změně politické většiny a ke zvrácení těchto trendů, které dostávají davy do ulic a hýbou společností jako takovou. Toto jsou naše hlavní politické cíle na nastávajících pět let:

Do roku 2024 chceme, aby EU pokračovala v cestě k realizaci plného podílu na dosažení cílů ujednaných na klimatickém summitu v Paříži, tedy omezit globální oteplování daleko pod hranici 2 °C a co nejblíže hodnotě 1,5 °C v porovnání s předindustriální dobou. Podobně chceme, aby EU zvrátila trendy ztráty biodiverzity i spotřeby přírodních zdrojů a podporovala a rozšiřovala by přitom regenerativní ekonomiku. To vyžaduje plné zapojení veřejného i soukromého sektoru – ten soukromý především prostřednictvím závazné hloubkové kontroly udržitelnosti.

Do roku 2024 chceme zvrátit trend směřování k větší nerovnosti příjmů a bohatství, ale také nárůstu počtu lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. To vyžaduje ambiciózní opatření, co se týče daňové spravedlnosti, ochrany schopnosti států zajišťovat sociální služby, jako je vzdělávání a zdravotní péče, z logiky finančního zisku a s vymáháním standardů důstojné práce.

Do roku 2024 chceme zvrátit autoritářský útok na demokratické standardy právního státu. Chceme, aby měla EU do roku 2024 zavedeny funkční mechanismy k řešení každého porušení zásad právního státu a demokratických zásad. Jinými slovy všechny členské státy musejí neustále vymáhat závazky, jimiž je podmíněn přístup do EU. K podpoře důvěry občanů v evropský projekt bychom taky měli usilovat o demokratické a transparentní rozhodování orgánů EU.

Chceme, aby se Evropská unie do roku 2024 vzdálila svému pojetí „pevnosti Evropa“ a přiblížila podobě kontinentu, jenž je útočištěm schopným přivítat lidi v důstojných, humánních podmínkách a přistupovat ke všem jako k plnohodnotným občanům. To vyžaduje zavedení mechanismů solidarity, díky kterým Unie přivítá žadatele o azyl a přistěhovalce, bude chránit jejich práva a zvrátí jednání EU ve světě přispívající k vytváření podmínek, za nichž jsou lidé nuceni opustit domov.

Chceme, aby se EU stala do roku 2024 lídrem digitální politiky a UI založených na základních právech a svobodách, nediskriminaci a začlenění. Evropská unie musí kromě podpory inovací stát v čele světového boje proti masovému dohledu – ať už jde o státy, nebo korporace – a zneužívání nových mocných technologií k politickým účelům nebo k umenšování práv nabytých v dlouhodobých bojích.

Chceme, aby EU do roku 2024 zásadním způsobem posílila svou pozici mezinárodního odpovědného aktéra prostřednictvím značných prostředků, které má k dispozici (členství v mezinárodních a vícestranných organizacích, společná měna, společné obchodní politiky, rozvojová pomoc, mediace a předcházení konfliktům, civilní a vojenské bezpečnostní mise). Chceme, aby tato role šla ruku v ruce s ekologickými, sociálními a demokratickými cíli, které si EU sama vytyčuje, a s univerzálními normami, hodnotami a zásadami, na nichž je založena.

Chceme, aby EU do roku 2024 prosadila větší rovnost pohlaví, chránila práva žen spojená se sexuálním a reproduktivním zdravím, práva osob LGBTQI*, aby měla zavedeny politiky zohledňující zkušenosti se všemi formami rozmanitosti a silné antidiskriminační politiky.