icon

НАШАТА ВИЗИЯ

Прочетете какво ни вдъхновява и какво искаме да постигнем в нашето общество

 

Като Зелени ние се застъпваме за общество, в което всеки, независимо от пол или сексуална ориентация, възраст, раса или религия, може да живее достоен и пълноценен живот. Като политическа сила поставяме човешките права на всички хора, настоящи и бъдещи, на преден план и в центъра на всички политики, които препоръчваме и прилагаме.         

Въпреки че в сравнение с много области по света Европейският съюз е желано място за живеене, самата възможност за всяко човешко същество да живее достойно е сериозно застрашена. През годините станахме свидетели на безпрецедентното нарастване на нашето екологично въздействие, а в резултат на това – на нарастващата заплаха от излизаща извън контрол криза в областта на климата, драстичното намаляване на биологичното разнообразие и изчерпването на природните ресурси. Успоредно с това социалното неравенство се увеличава и нараства не само по отношение на доходите, но и по отношение на достъпа до достойни условия на труд, до здравеопазване и до образование. По същия начин правата на жените и равенството между половете са изправени пред предизвикателства, а гражданските свободи и основите на демокрацията са застрашени не само извън границите на ЕС, но и в рамките на ЕС. Потенциалът на цифровата трансформация се използва неправомерно, за да се концентрира богатство и власт в ръцете на малцина (следене и профилиране, таргетиране за политически цели, приватизирано правоприлагане, условия на труд за работещите през платформи, възход на цифровите монополи и избягване на данъци) и допринася за поляризацията на обществото, като укрепва авторитарните сили. Станахме свидетели на превръщането на Европейския съюз в крепост, която все повече е затворена за всеки мигрант, независимо дали отговаря или не на условията за получаване на статут на бежанец или друг статут на закрила. Наблюдавахме как глобалното многостранно сътрудничество отстъпва пред „правото на по-силния“. Станахме свидетели как глобалната корпоративна власт упражнява все по-голям натиск върху начина, по който се управляват нашите общества.    

Но най-лошото никога не е неизбежно; в цяла Европа ново поколение се изправя срещу статуквото на основните политики. „Петъци за бъдещето“, „Младежта за климата“, „Бунт срещу унищожението“, #Saveyourinternet (Да спасим интернет), жълтите жилетки и безброй местни инициативи и движения призовават политиците да действат в интерес на всички, а не на малцина. По подобен начин заплахите за принципите на правовата държава са все по-оспорвани. Лидери като Орбан, Бабиш и Качински започват да чувстват гнева на улиците, където хората се изправят срещу корупцията и подкопаването на основните права и свободи. Същевременно икономическата неолиберална догма вече не може да се приема за даденост. Призовава се да има справедливо данъчно облагане на големите компании, технологичните дружества не могат да продължават с монополното си разрастване, както в миналото, а отраслите, свързани с изкопаемите горива, чувстват, че топлите им отношения с политиците се проучват по-интензивно от всякога. При тези настроения за обществена промяна, ние — Зелените и Европейският свободен алианс, увеличаваме силата си на политическата сцена. Имаме потенциала да се превърнем в рупор за тези обществени нагласи на политическата сцена. Но мнозинствата не могат да осъществят промяната, която нашите общества изискват. Това поставя Зелените в ключова позиция между политиците на статуквото и силния призив за промяна от страна на все повече граждани. Намирането на правилния баланс при тази ситуация ще бъде едно от основните предизвикателства, пред които сме изправени, като същевременно чувстваме спешната необходимост от въвеждане на нашите политики на практика. За тази цел определянето на приоритетите и ясните стратегии са от жизненоважно значение.     

В този контекст се ангажираме да използваме нашите ресурси и енергия през следващите пет години, за да променим основните политически фактори и да обърнем тези тенденции, които мобилизират толкова много хора по улиците и в обществото като цяло. По-конкретно, нашите водещи политически цели за следващите пет години са:   

До 2024 г. искаме ЕС да бъде в състояние да осъществи пълния си принос за постигане на целите, договорени на срещата на високо равнище в Париж по въпросите на климата, а именно ограничаване на глобалното затопляне до под 2°C и възможно най-близо до 1,5°C в сравнение с нивата от прединдустриалния период. Също така искаме ЕС да постигне обрат в тенденциите както по отношение на загубата на биологично разнообразие, така и на потреблението на ресурси, като укрепи и разшири регенеративната икономика. Това изисква пълноценно участие както на публичния, така и на частния сектор, по-специално чрез задължителна надлежна проверка за устойчивост при втория.

До 2024 г. искаме да постигнем обрат в тенденцията към по-голямо неравенство както по отношение на доходите, така и по отношение на богатството, а така също и по отношение на броя на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване. Това ще изисква амбициозни действия по отношение на данъчната справедливост, защита на капацитета на държавите да предоставят социални услуги като образование и здравеопазване от логиката на финансовата печалба и чрез прилагане на стандарти за достоен труд.

До 2024 г. искаме да сме отблъснали авторитарната атака над демократичните стандарти на правовата държава. До 2024 г. искаме ЕС да разполага с работещи механизми за справяне с всяко нарушение на върховенството на закона и на демократичните принципи. С други думи, задълженията, от които зависи присъединяването към ЕС, трябва да се прилагат за всички държави членки през цялото време. За да се укрепи доверието на гражданите в европейския проект, следва също така да работим за по-демократичен и прозрачен процес на вземане на решения в институциите на ЕС.

До 2024 г. искаме Европейският съюз да се отдалечи от визията за „крепостта Европа“ и да е стане континент - убежище, в състояние да посреща хората в достойни и хуманни условия и да третира всички като пълноправни граждани. Това ще изисква въвеждането на механизми за солидарност за посрещане на търсещите убежище и мигрантите, защита на техните права и прекратяване на действията на ЕС по света, които създават условия хората да се чувстват принудени да напускат домовете си.

До 2024 г. искаме ЕС да поеме водеща роля в политиката в областта на цифровите технологии и ИИ, основаваща се на основните права и свободи, недискриминацията и приобщаването. Макар и да насърчава иновациите, Европейският съюз трябва да бъде лидер в световната борба срещу масовото наблюдение – било то от държави или от корпорации – и злоупотребата с мощни нови технологии за политически цели или за намаляване на правата, придобити чрез дългогодишни битки.

До 2024 г. искаме ЕС значително да увеличи ролята си като международен и отговорен фактор чрез значителните способи, с които разполага (присъствие в международни и многостранни организации, обща валута, обща търговска политика, помощ за развитие, дипломация, посредничество и предотвратяване на конфликти, граждански и военни мисии за сигурност). Искаме тази роля да бъде съгласувана с екологичните, социалните и демократичните цели, които ЕС си поставя, и с общовалидните норми, ценности и принципи, на които се основава.

До 2024 г. искаме ЕС да постигне напредък в областта на равенството между половете, да е гарантират на правата на жените в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, правата на ЛГБТКИ* лицата, да въведе политики, които отчитат опита от всички форми на многообразието, и да приложи силни антидискриминационни политики.