© lilly3
cs | en | fr | de | it | hu | sl | es | ca | pl | lt | ro | bg
NULL
Policy Paper |

Naše úspěchy v letech 2014–2019

OBNOVITELNÁ ENERGIE A ZMĚNA KLIMATU

Skupina Zelení/ESA je hnací silou při přijímání legislativy „čistá energie pro všechny“, která určuje, jakým způsobem budou EU a členské státy uplatňovat Pařížskou dohodu o klimatu v praxi. Právě díky našemu úsilí je postoj Evropského parlamentu mnohem širší a ambicióznější než postoj národních vlád.

Skupina Zelení/ESA je v Evropském parlamentu nejhorlivějším propagátorem obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti. Bylo právě úspěchem Zelených, že se EU zavázala, že do roku 2030 bude třetina veškeré energie pocházet z obnovitelných zdrojů. Navzdory odporu velkých energetických společností se nám podařilo do zákona zakotvit právo občanů na spotřebu obnovitelné energie, kterou si sami vyrobí. Dosáhli jsme také ukončení používání palmového oleje jako biopaliva v dopravě a budeme pokračovat v boji proti odlesňování. Do právních předpisů EU jsme také zavedli vnitrostátní strategie renovace budov a budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) jako standard pro všechny budovy do roku 2050.

Díky skupině Zelení/ESA budou mít evropští spotřebitelé brzy k dispozici zjednodušený štítek energetické náročnosti od A do G, kterým se budou označovat chladničky, televizory, pračky a další spotřebiče, což jim usnadní informovaný výběr.

Chceme-li se vyhnout klimatické katastrofě, je nezbytně nutné výrazně snížit emise z dopravy. Proto skupina Zelení/ESA podporuje výrazné zpřísnění nařízení o emisních normách CO2 pro nová těžká nákladní vozidla, což by poprvé v celé EU vedlo k podstatnému snížení emisí CO2 u kamionů a těžkých nákladních vozidel.

Změna klimatu má v celosvětovém měřítku zásadnější dopad na ženy, a proto se skupina Zelení/ESA zasadila o to, aby Evropský parlament přijal důrazné stanovisko uznávající dopad změny klimatu z hlediska pohlaví. Díky nám Parlament přijal definici klimatické spravedlnosti, jež skutečně zdůrazňuje hrozbu, kterou klimatická krize představuje pro lidská práva a rozvoj, a potvrzuje, že bezprostřední a obrovskou zátěž, kterou změna klimatu představuje pro některé země, musí sdílet všichni. Zasadili jsme se také o to, aby Parlament uznal roli, již změna klimatu hraje při migraci a vysídlování.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Skupina Zelení/ESA byla vůdčí silou při přijímání nových pravidel pro nakládání s odpady a pro oběhové hospodářství. Podařilo se nám zajistit větší prevenci vzniku odpadu, oddělený sběr bioodpadu, zvýšení recyklace a omezení skládkování. Díky nám dojde ke snížení obsahu toxických látek ve výrobcích a odpadech, což umožní bezpečný sběr a likvidaci odpadních materiálů.

Po šokujících odhaleních a masových protestech veřejnosti v souvislosti se skandálem Dieselgate se skupina Zelení/ESA postarala o to, aby Evropský parlament zřídil zvláštní vyšetřovací výbor k této aféře. Jeho šetření odhalilo skutečný rozsah podvodů s emisemi v automobilovém průmyslu, ničivý dopad na kvalitu ovzduší a nečinnost členských států a Komise při prosazování stávajících právních předpisů. Díky našemu úsilí byla stanovena nová pravidla, která Komisi dávají pravomoc kontrolovat vnitrostátní orgány a umožňují zvýšený dohled nad trhem, organizování postupů stahování výrobků z trhu v celé EU a ukládání sankcí podvodným výrobcům.

Díky skupině Zelení/ESA se boj proti plánovanému zastarávání stal součástí politické agendy a my jsme navrhli iniciativy na prodloužení životnosti výrobků ve prospěch spotřebitelů a podniků, jejich zaměstnanců a životního prostředí.

Plasty zanášejí naše řeky a moře a znečišťují naši zemi, což má destruktivní a toxické důsledky pro zdraví zvířat i lidí. Proto stojí skupina Zelení/ESA v čele boje proti znečišťování plastovým odpadem. Byli jsme iniciátory požadavku Evropského parlamentu na snížení plastového odpadu a zákaz celé řady jednorázových plastových výrobků, včetně brček a příborů. V návaznosti na naši iniciativu Parlament vyzval k zákazu oxo-plastů, které jsou často prodávány jako biologicky rozložitelné, ale ve skutečnosti se rozpadají a mění na mikroplasty.

 

POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT

Skupina Zelení/ESA vedla reformu ekologického zemědělství a označování a bojovala nejen za jasnější označování bio produktů, ale také za zdravější, živou půdu, větší rozmanitost osiva a důkladnější kontroly dovozu.

Přijali jsme výzvu evropské občanské iniciativy Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy. Skupině Zelení/ESA se podařilo zřídit zvláštní výbor pro postup povolování pesticidů v EU, který bude kriticky posuzovat, které přípravky mohou být prodávány na trhu EU.

Poté, co vyšlo najevo, že základem rozhodnutí Evropského úřadu pro bezpečnost potravin byly studie financované průmyslem, podali jsme na něj žalobu za to, že neumožnil transparentní a veřejný přístup k vědeckým studiím, na nichž založil svůj návrh na opětovné povolení glyfosátu.

Díky našemu protestu bylo používání glyfosátu znovu povoleno namísto 15 let pouze na 5 let. To je první velký krok k ukončení používání tohoto nebezpečného toxického herbicidu.

Vzhledem k tomu, že včely hrají nesmírně důležitou roli při opylování rostlin, z nichž získáváme potraviny, jakož i širšího ekosystému a jejich populace rychle klesá, vedla skupina Zelení/ESA boj za ochranu a záchranu včel. Ve spolupráci se včelaři a ekologickými skupinami jsme dosáhli téměř úplného zákazu pesticidů, které zabíjejí včely (neonikotinoidy).

Skupina Zelení/ESA aktivně bojuje za správná kritéria regulace endokrinních disruptorů, které mohou způsobovat rakovinu, vrozené vady a další vývojové poruchy a poškozovat náš hormonální systém.

Vzhledem ke znepokojivé hrozbě antimikrobiální rezistence skupina Zelení/ESA již více než deset let společně s veterináři, ochránci životního prostředí a skupinami na ochranu zvířat bojuje proti nadměrnému používání antibiotik, zejména v průmyslových chovech. V Parlamentu se nám podařilo získat většinu hlasů pro zákaz rutinního používání antibiotik v krmivech a zároveň pro zlepšení používání některých léků ve veterinární medicíně.

K zajištění budoucnosti mezinárodních populací ryb a komunit, které jsou na rybolovu závislé, skupina Zelení/ESA prosadila, že všechna plavidla EU budou muset při rybolovu v jiných částech světa dodržovat předpisy EU.

Skupina Zelení/ESA vede v Evropském parlamentu úspěšný boj proti povolování nových GMO. Na náš nátlak Komise upustila od povolení dvou nových, potenciálně nebezpečných odrůd GMO. Skupina Zelení/ESA se postarala o to, aby na trhu EU byly zakázány veškeré výrobky z tuleňů.

Skupina Zelení/ESA plně podpořila evropskou občanskou iniciativu týkající se přepravy zvířat a naléhala na zřízení vyšetřovacího výboru k této otázce. Nyní žalujeme Evropský parlament za to, že odmítl byť jen zvážit zřízení vyšetřovacího výboru.

Průmyslový chov kuřat nejenže porušuje všechny zásady dobrých životních podmínek zvířat, ale také vede k obrovským zdravotním rizikům pro evropské spotřebitele. Proto skupina Zelení/ESA trvala na usnesení Evropského parlamentu kritizujícího průmyslový chov kuřat.

 

DOPRAVA

Díky úsilí poslanců EP za Zelené/ESA bude Evropská komise v příštích několika letech investovat dalších 140 milionů eur do regionálních přeshraničních vlakových spojů, jež usnadní život příhraničním komunitám.

Evropský parlament na základě iniciativy poslanců Zelených/ESA odmítl pokus Komise oslabit pracovní podmínky a sociální práva pracovníků v silniční dopravě.

Skupina Zelení/ESA již několik let vyzývá k ukončení zbytečné sezónní změny času, která přináší mnoho nepříjemností, například nedostatek spánku, a ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Komise toto volání nakonec v roce 2018 vyslyšela, když po veřejné konzultaci navrhla zrušení příslušné směrnice a ukončení sezónní změny času.

V rámci naléhavé potřeby snížit emise v odvětví dopravy jsme dosáhli zavedení mýtného v celé EU pro nákladní automobily, autobusy a dodávky v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ u emisí CO2 a nákladů na výstavbu silnic.

Skupina Zelení/ESA bojuje za větší práva cestujících v železniční dopravě, včetně práva přepravovat vlakem jízdní kolo, většího nároku na odškodnění v případě zpoždění vlaku a plných práv i při cestování s více železničními dopravci.

Start-upy hrají klíčovou roli při vytváření udržitelných řešení nízkoemisní mobility budoucnosti. Proto se skupina Zelení/ESA spolu s Evropskou komisí a Parlamentem zapojila jako spoluorganizátor Evropské ceny pro začínající podniky v oblasti mobility.

 

ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ OBLAST

Zaměstnávání/vysílání pracovníků: Skupina Zelení/ESA prosazuje spravedlnost a lepší pracovní standardy v celé EU. Zajistili jsme, aby pracovníci, kteří poskytují služby v jiném členském státě, než je jejich země původu, měli nárok nejen na minimální mzdu, ale také na místní úrovně mezd.

Přechodná/zelená pracovní místa: Domníváme se, že Evropská unie by měla projevovat solidaritu s lidmi, kteří přicházejí o práci, zejména v případech mimořádně těžkého zasažení některých regionů nebo hospodářských odvětví. Proto Zelení iniciovali zřízení Evropského fondu pro transformaci, který by měl pomáhat odvětvím a regionům rozvíjet udržitelná pracovní místa pro budoucnost. V oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem se nám podařilo získat parlamentní podporu pro významný pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů. Díky úsilí poslanců Evropského parlamentu za Zelené/ESA v současné době Parlament vyjednává o nepřenosných právech na rodičovskou dovolenou pro oba rodiče, dobře placené otcovské dovolené a pečovatelské dovolené.

Zdraví pracovníků: V zájmu ochrany pracovníků před karcinogenními látkami skupina Zelení/ESA navrhla a dosáhla klasifikace motorové nafty jako karcinogenní látky pro pracovníky. Zajistili jsme, aby se omezila expozice pracovníků výfukovým plynům z dieselových motorů na pracovišti a aby se chránilo zdraví pracovníků. Díky tou během příštích 50 let zlepšíme ochranu nejméně 4 milionů pracovníků a zachráníme až 100 000 životů.

Skupina Zelení/ESA se zasloužila o zřízení Evropského sboru solidarity, který dává mladým lidem možnost zapojit se do dobrovolnické práce a projektů v celé EU a zároveň posiluje solidaritu v Evropě.

 

DAŇOVÁ SPRAVEDLNOST A KONTROLA ROZPOČTU

Skupina Zelení/ESA prosazuje mnohem tvrdší postoj EU proti praní špinavých peněz a přísnější kontroly finančních toků prostřednictvím přijetí směrnice proti praní špinavých peněz.

Hráli jsme klíčovou roli při zřízení zvláštních výborů Evropského parlamentu ke kauzám Lux Leaks a Panama Papers. Tyto zvláštní výbory vyšetřovaly skandály, jež vyvolaly obrovský ohlas veřejnosti, a přispěly k pokroku v boji proti daňovým únikům a praní špinavých peněz.

Poté, co skupina Zelení/ESA zveřejnila usvědčující zprávu o tom, jak se IKEA prostřednictvím různých daňových úniků vyhnula placení daní ve výši až 1 miliardy eur, zahájila Evropská komise hloubkovou kontrolu daňových opatření této společnosti.

Zelení/ESA jsou nejaktivnější skupinou v boji proti podvodům a při ochraně finančních zájmů Unie. Podařilo se nám dosáhnout toho, že Evropský parlament podpořil řadu konkrétních návrhů na posílení kontroly a zastavení podvodů při vynakládání veřejných prostředků.

Skupina Zelení/ESA sehrála klíčovou roli v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem prostřednictvím přeshraniční spolupráce v oblasti daní. Zavedli jsme povinnost daňových poradců zveřejňovat všechny systémy přeshraniční daňové optimalizace, které používají.

 

EKONOMIKA, FINANCE A INVESTICE

Díky skupině Zelení/ESA Evropský parlament poprvé přijal stanovisko ve prospěch zeleného udržitelného financování.

Díky úsilí skupiny Zelení/ESA jsou penzijní fondy nyní povinny při rozhodování o svých investicích zohledňovat klimatická rizika.

Skupině Zelení/ESA se podařilo stanovit kritéria, díky kterým se zajistí, že Evropský fond pro strategické investice bude mnohem lépe zaměřen na zelenou infrastrukturu a projekty související se změnou klimatu.

Boj proti úsporným opatřením: Zelení/ESA úspěšně vyzvali k vytvoření pracovní skupiny Evropského parlamentu pro finanční pomoc Řecku, která se bude kriticky zabývat ničivými dopady úsporných programů v této krizí zmítané zemi.

Skupina Zelení/ESA zajistila, že banky již nebudou moci prodávat své dluhopisy drobným investorům tak, že by skrývaly rizika spojená s těmito finančními produkty. To je důležitý krok k tomu, aby se předešlo potížím při řešení problémů bank, k nimž došlo v Itálii a ve Španělsku.

 

KULTURA

Skupina Zelení/ESA úspěšně bojovala za větší investice EU do kulturních a tvůrčích odvětví prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice a programu Kreativní Evropa.

Stojíme v čele obhajoby základních a jazykových práv menšin.

Díky naší iniciativě vytvořila EU ve své zahraniční politice nový směr kulturní diplomacie a kulturní spolupráce.

 

HODNOTY EU A PRÁVNÍ STÁT

Zatímco ostatní byli ochotni zavírat oči před korupcí, zneužíváním moci a erozí právního státu v Maďarsku, Zelení/ESA jako skupina iniciovali tvrdou reakci Evropského parlamentu na autoritářskou a protidemokratickou politiku Viktora Orbána. Výsledkem našeho úsilí byla bezprecedentní výzva Evropského parlamentu požadující aktivaci článku 7 Lisabonské smlouvy z důvodu porušování základních práv a zásad právního státu v Maďarsku.

Skupina Zelení/ESA stojí v čele boje za právní stát, nezávislost soudnictví a demokratické hodnoty v EU. V návaznosti na tragické vraždy investigativních novinářů Daphne Caruanové Galiziové a Jána Kuciaka jsme iniciovali vyšetřovací mise poslanců a řadu plenárních debat, které se zabývaly situací v oblasti korupce a bezpečnosti novinářů na Maltě a na Slovensku. Z iniciativy skupiny Zelení/ESA se Evropský parlament shodl na zřízení ceny za investigativní žurnalistiku, která se bude jmenovat Cena Daphne Caruanové Galiziové, podle zavražděné maltské novinářky.

V souvislosti s masovými demonstracemi proti korupci a znepokojivými útoky na nezávislost soudnictví v Rumunsku iniciovala skupina Zelení/ESA plenární rozpravu o situaci v zemi, jejímž výsledkem bylo usnesení o právním státě v Rumunsku. Evropský parlament se jasně postavil za právní stát, proti korupci a policejnímu násilí a na obranu nezávislých organizací občanské společnosti.

Skupině Zelení/ESA se podařilo prosadit vytvoření pilotního projektu na financování investigativní žurnalistiky (prostřednictvím grantů v hodnotě 500 000 EUR) a zavést systém podpory pro investigativní novináře.

Skupina Zelení/ESA se zasadila o to, aby se v rámci fondů EU dodržovaly základní práva a zásady uznané v Listině základních práv a aby se zajistila účast občanské společnosti, environmentálních partnerů a sociálních partnerů při vytváření evropských strukturálních a investičních fondů a používání příslušných prostředků.

Nevládní organizace jsou dnes důležitou součástí každé živé demokracie. Proto se Zelení/ESA postavili proti reformě, jejímž cílem bylo omezit finanční podporu pouze na nevládní organizace podporující oficiální politiky Evropské unie. Proti tlaku konzervativců v Evropském parlamentu jsme úspěšně hájili zájmy nevládních organizací a pomohli zajistit rozmanitou občanskou společnost.

 

ČESTNÁ POLITIKA A POCTIVÉ PODNIKÁNÍ

Skupina Zelení/ESA dlouhodobě bojuje za větší integritu a transparentnost v orgánech EU a dosáhla změn vnitřních předpisů Parlamentu. Díky Zeleným/ESA budou nyní poslanci Evropského parlamentu povinni transparentně informovat o lobby, se kterými se setkávají při přípravě právních předpisů. Jedná se o významný krok směrem k transparentnější a demokratičtější Evropě, kde mají občané právo vědět, kdo ovlivňuje zákony, a kontrolovat, zda se právní předpisy přijímají ve veřejném zájmu, a nikoli pod nepatřičným vlivem soukromých zájmů.

Díky zprávě Zelených/ESA se předpisy Evropského parlamentu změnily tak, že lobbisté, jako je Monsanto, kteří odmítají vystupovat před parlamentními výbory, mohou být nyní z Parlamentu zcela vykázáni. Poslanci Evropského parlamentu se mají setkávat pouze s registrovanými lobbisty. Vyzýváme také k zavedení mnohem přísnějších pravidel pro přiznávání externích placených aktivit poslanců Evropského parlamentu a k větší transparentnosti těchto aktivit a případného střetu zájmů.

Zelení/ESA chtějí být lídrem v oblasti transparentnosti a odpovědnosti. Proto jsme jedinou skupinou, která má přísná pravidla, jak mohou naši poslanci využívat tzv. příspěvek na všeobecné výdaje, který je poslancům Evropského parlamentu vyplácen na pokrytí některých nákladů spojených s jejich prací.

Zelení/ESA se také zasloužili o zlepšení etických norem Evropské komise, které vylučují jmenování komisařů s rodinným střetem zájmů a stanoví, že komisaři a předseda Komise musí počkat dva, resp. tři roky, než mohou začít působit na nových lobbistických pozicích.

Díky nám Parlament také zahájil vyšetřování politicky motivovaného urychleného jmenování generálního tajemníka Evropské komise.

Skupina Zelení/ESA stála také za současným návrhem Komise na celoevropskou směrnici o ochraně oznamovatelů, jejímž cílem je chránit ty, kteří chtějí nahlásit případné podvody a nezákonné praktiky na pracovišti, ať už ve veřejném, nebo soukromém sektoru, bez obav z obvinění.

 

OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Skupina Zelení/ESA se zasloužila o ochranu práva jednotlivců na soukromí přijetím zpřísněného obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které zajišťuje lepší ochranu občanů a spotřebitelů před sledováním online i offline. GDPR slouží jako celosvětový vzor pro zákony upravující ochranu osobních údajů, od Japonska po Kalifornii.

Skupina Zelení/ESA měla velký vliv na postoj Evropského parlamentu k reformě ochrany soukromí v elektronické komunikaci, která zajišťuje bezpečnost našich elektronických komunikací a mobilních zařízení. Podařilo se nám zavést povinná výchozí nastavení ochrany soukromí v prohlížečích a chytrých telefonech a silnou ochranu proti sledování na webu ze strany zadavatelů reklamy. Zajistili jsme také povinné koncové šifrování a zákaz tzv. zadních vrátek pro vlády.

Skupina Zelení/ESA se zasadila o to, aby dohodu o údajích o cestujících (PNR) s Kanadou před její ratifikací důkladně posoudil Evropský soudní dvůr. Soudní dvůr potvrdil náš názor, že hromadné sledování všech cestujících je nezákonné, důsledkem čehož budou další dohody o jmenné evidenci cestujících, stejně jako směrnice EU, podrobeny kontrole a pravděpodobně neobstojí.

 

AZYLOVÉ ŘÍZENÍ A MIGRACE

Reforma dublinského systému skupina Zelení/ESA stála v čele těch, kdo požadovali evropský azylový systém založený na solidaritě a sdílené odpovědnosti. Bojovali jsme a získali podporu pro zrušení kritéria „první země vstupu“ a jeho nahrazení trvalým a automatickým mechanismem přerozdělování.

Skupina Zelení/ESA získala v Parlamentu velkou většinu při své výzvě určené členským státům, aby splnily své závazky a přijaly 160 000 uprchlíků z Řecka a Itálie na svém území.

V několika členských státech EU čelí nevládní organizace, starostové a iniciativy občanské společnosti, které pomáhají uprchlíkům v největším ohrožení, tlaku ze strany vlády nebo dokonce trestnímu stíhání. Díky skupině Zelení/ESA se Evropský parlament jasně postavil proti kriminalizaci osob poskytujících humanitární pomoc uprchlíkům. Bojujeme za to, abychom namísto jejich kriminalizace podpořili jejich činnost.

 

PRÁVA ŽEN

Iniciativa Zelených/ESA za usnesení Evropského parlamentu o boji proti sexuálnímu obtěžování v evropských institucích a náš neustálý tlak vedly k tomu, že instituce přijaly plány nulové tolerance pro boj a ochranu před sexuálním obtěžováním.

Skupina Zelení/ESA se postavila po bok polských žen do úspěšného boje proti zákonu, který má výrazně omezit přístup žen k bezpečné interrupci. Spolupracovali jsme s polskými aktivisty přímo na místě, přivedli je do Evropského parlamentu a pomohli jim získat pozornost celoevropských médií.

Skupina Zelení/ESA aktivně podporuje ženy ze Salvadoru v jejich boji za změnu trestního zákoníku, který v zemi zcela zakazuje potraty, a úspěšně prosadila propuštění žen, které byly odsouzeny na 30 let vězení za přirozený potrat.

 

OBCHOD A VÝVOJ

Skupina Zelení/ESA vytvořila v Evropském parlamentu koalici proti mechanismu řešení sporů mezi investorem a státem (ISDS) v dohodách o volném obchodu. Mechanismy ISDS, které proslavila neúspěšná smlouva TTIP, jsou soukromé tribunály, které do značné míry zvýhodňují velké korporace proti státům, které by je chtěly regulovat.

Nerostné suroviny z konfliktů: díky skupině Zelení/ESA budou mít firmy zapojené do těžby nerostných surovin a obchodu s nimi poprvé v Evropě povinnost kontrolovat, zda jejich dodavatelský řetězec není spojen s ozbrojenými konflikty a porušováním lidských práv.

Skupině Zelení/ESA se v Evropském parlamentu podařilo získat velkou většinu, která požaduje přísnou kontrolu vývozu technologií kybernetického dohledu do zemí porušujících lidská práva.

Díky skupině Zelení/ESA bude Parlament jednat o povinných kritériích pracovních a environmentálních standardů v obchodních dohodách EU, což připraví půdu pro závazný nástroj OSN o podnikání a lidských právech.

 

ZAHRANIČNÍ ZÁLEŽITOSTI, LIDSKÁ PRÁVA, MÍR, BEZPEČNOST A OBRANA

Na základě iniciativy skupiny Zelení/ESA Evropský parlament vyzval k uzavření mezinárodní smlouvy, která by zakázala roboty zabijáky, jinak známé jako „smrtící autonomní zbraňové systémy“, a požaduje, aby na výzkum a vývoj robotů zabijáků nešly z Evropského obranného fondu žádné prostředky.

Díky zprávě vypracované poslancem Evropského parlamentu za Zelené/ESA vyzval Evropský parlament k mnohem přísnější kontrole vývozu zbraní a k uvalení zbrojního embarga na všechny země, které nedodržují mezinárodní humanitární zákony a zákony o lidských právech.

Skupina Zelení/ESA iniciovala výzvu vysoké představitelce Federice Mogheriniové a členským státům EU, aby uvalily zbrojní embargo na Saúdskou Arábii za její zločiny spáchané ve válce v Jemenu.

 

Přečtěte si také o našich úspěšných aktivitách v předchozích volebních obdobích

Recommended

Press release
Press release
David Sedlecký CC BY-SA 4.0
A_Babiš
Publication

Please share