© lilly3
bg | en | fr | de | it | hu | sl | es | ca | pl | cs | lt | ro
NULL
Policy Paper |

Нашите постижения за периода 2014-2019 г.

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА

Групата на Зелените/ЕСА бе движещата сила за приемането на законодателния пакет „Чиста енергия за всички“, който определя как ЕС и държавите членки да приложат на практика Парижкото споразумение относно изменението на климата. Благодарение на нашите усилия позицията на Европейския парламент е много по-широкообхватна и по-амбициозна от тази на националните правителства.

В Европейския парламент групата на Зелените/ЕСА е най-ревностният поддръжник на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност. За Зелените беше успех, че ЕС се ангажира една трета от общото потребление на енергия да бъде от възобновяеми източници до 2030 г. Въпреки противопоставянето на големите енергийни дружества успяхме да утвърдим в закон правото на гражданите да потребяват енергия от възобновяеми източници, която произвеждат сами. Постигнахме също така постепенно премахване на палмовото масло като биогориво в транспорта и ще продължим борбата си срещу обезлесяването. В законодателството на ЕС въведохме националните стратегии за обновяване на сградния фонд, както и за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ) като стандарт за всички сгради до 2050 г.

Благодарение на групата на Зелените/ЕСА европейските потребители скоро ще разполагат с етикети за хладилници, телевизори, перални машини и други устройства, маркирани с опростена скала от A до G за енергийна ефективност, което ще улесни хората в много по-голяма степен да направят своя информиран избор.

Изключително важно е емисиите от транспортния сектор да бъдат драстично намалени, ако искаме да избегнем климатична катастрофа. Ето защо групата на Зелените/ЕСА в значителна степен помага за засилване степента на регулиране на стандартите за емисии на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства, което за първи път ще доведе до значително намаляване на емисиите на CO2 от камиони и тежкотоварни превозни средства в целия ЕС.

Изменението на климата оказва по-неблагоприятно въздействие върху жените по света, ето защо групата на Зелените/ЕСА гарантира, че Европейският парламент е възприел твърда позиция по този въпрос, в която се признава въздействието на изменението на климата върху пола. Благодарение на нас Парламентът прие определение за справедливост в областта на климата, което ясно подчертава произтичащата от климатичната криза заплаха за правата на човека и развитието, както и че непосредствената и огромна тежест, която изменението на климата създава за някои държави, трябва да бъде споделена от всички. Ние също така гарантирахме, че Парламентът признава ролята, която играе изменението на климата за стимулиране на миграцията и разселването.

 

ОКОЛНА СРЕДА

Групата на Зелените/ЕСА беше водещата сила при приемането на нови правила относно управлението на отпадъците и кръговата икономика. Успяхме да гарантираме, че ще има засилена превенция на генерирането на отпадъци, разделно събиране на биологични отпадъци, увеличаване на рециклирането и намаляване на депонирането. Благодарение на нас ще наблюдаваме намаляване на токсичните вещества в продуктите и отпадъците, което ще доведе до безопасно събиране и изхвърляне на отпадъчни материали.

След шокиращите разкрития и масовите обществени протести във връзка със скандала „Дизелгейт“, групата на Зелените/ЕСА гарантира създаването на специална анкетна комисия в Европейския парламент във връзка със скандала „Дизелгейт“. Тя разкри истинската степен на измама относно вредните емисиите в автомобилната промишленост, опустошителното въздействие върху качеството на въздуха и бездействието на държавите членки и на Комисията по отношение на прилагането на съществуващото законодателство. Благодарение на нашите усилия бяха установени нови правила, с които на Комисията се предоставя правомощието да наблюдава националните органи, което дава възможност за засилен надзор на пазара, организиране на единни за целия ЕС процедури за изтегляне от пазара и налагане санкции на производителите, извършващи измами.

Благодарение на групата на Зелените/ЕСА борбата срещу планираното остаряване е в политическия дневен ред и ние предложихме инициативи за удължаване на живота на продуктите в полза на потребителите и предприятията, техните служители и околната среда.

В нашите реки и морета се е натрупала пластмаса, която замърсява земите ни и води до разрушителни и токсични последици за здравето на животните и хората. Ето защо групата на Зелените/ЕСА е начело на борбата срещу замърсяването с пластмаси. Ние сме движещата сила зад искането на Европейския парламент за намаляване на пластмасовите отпадъци и за забрана на цяла гама от пластмасови продукти за еднократна употреба, включително сламки и прибори за хранене. Вследствие на нашата инициатива, Парламентът призова за забрана на оксо-пластмасите, които често се предлагат на пазара като биоразградими, но в действителност се фрагментират и се превръщат в микропластмаси.

 

ХРАНИ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

Групата на Зелените/ ЕСА оглави реформата на биологичното земеделие и етикетирането и се бори не само за по-ясно етикетиране, но и за по-здравословни, живи почви, по-голямо разнообразие на семената и по-задълбочен контрол на вноса.

Възприехме призива на Европейската гражданска инициатива за „забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“. Групата на Зелените/ЕСА успя да създаде специална комисия по процедурата за разрешаване на пестициди в ЕС, която да направи критична оценка на това кои продукти могат да се продават на пазара на ЕС.

След като стана ясно, че финансирани от промишлеността изследвания са били в основата на решения, взети от Европейския орган за безопасност на храните, ние заведохме дело за това, че не е предоставен прозрачен и публичен достъп до научните изследвания, на които се основава предложението за повторно разрешаване на глифозат.

Благодарение на нашето възражение употребата на глифозат беше разрешена отново само за 5 вместо за 15 години. Това е първата огромна стъпка за прекратяване използването на този опасен токсичен хербицид.

Като се има предвид изключително важната роля на опрашването от страна на пчелите за нашите хранителни продукти и за по-широката екосистема, както и бързото намаляване на тяхната популация, групата на Зелените/ЕСА поведе борба за защита и спасяване на пчелите. Работейки съвместно с пчелари и екологични групи, постигнахме почти пълна забрана на убиващите пчели пестициди (неоникотиноиди).

Групата на Зелените/ЕСА активно се бори за разработване на подходящи критерии за регулиране на веществата, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система, които могат да причинят рак, вродени малформации и други нарушения на развитието, както и да навредят на нашите хормонални системи.

Предвид тревожната заплаха от антимикробна резистентност, вече повече от десетилетие групата на Зелените/ЕСА работи с ветеринари, еколози и групи за хуманно отношение към животните срещу прекомерната употреба на антибиотици, особено в системите за интензивно животновъдство. Постигнахме мнозинство в Парламента в полза на забраната на рутинната употреба на антибиотици в храните за животни и същевременно подобряване на използването на някои лекарства във ветеринарната медицина.    

С цел да се запази бъдещето на международните рибни запаси и на общностите по целия свят, които зависят от риболова, за да осигурят прехраната си, групата на Зелените/ЕСА гарантира, че всички кораби на ЕС ще трябва да спазват разпоредбите на ЕС, когато извършват риболов на други места по света.

Групата на Зелените/ЕСА успешно поведе борбата в Европейския парламент срещу разрешаването на нови ГМО. Под натиска на нашата група Комисията се въздържа от разрешаването на две нови и потенциално опасни разновидности на ГМО. Групата на Зелените/ЕСА гарантира забраната на всички тюленови продукти на пазара на ЕС.

Групата на Зелените/ЕСА подкрепи изцяло Европейската гражданска инициатива относно транспортирането на животни и призова за създаването на анкетна комисия по този въпрос. Сега водим дело срещу Европейския парламент заради отказа дори да се обмисли създаването на анкетна комисия.

Промишленото отглеждане на пилета не само нарушава всички принципи за хуманно отношение към животните, но и води до огромни рискове за здравето на европейските потребители. Ето защо групата на Зелените/ЕСА настоя за резолюция на Европейския парламент, с която да се разкритикува фабричното отглеждане на пилета.

 

ТРАНСПОРТ

Благодарение на усилията на членовете на ЕП от групата на Зелените/ЕСА, през следващите няколко години Европейската комисия ще инвестира допълнително 140 милиона евро в изграждането на регионални трансгранични железопътни връзки, което ще улесни живота на граничните общности.

По инициатива на евродепутатите от групата на Зелените/ЕСА Европейският парламент отхвърли опита на Комисията да намали изискванията за условията на труд и социалните права на работниците в областта на автомобилния транспорт.

Вече няколко години групата на Зелените/ЕСА призовава за прекратяване на ненужната сезонна смяна на часовото време, което причинява много неудобства, като например безсъние, и застрашава пътната безопасност пътя. Този призив най-накрая беше чут от Комисията през 2018 г., когато след обществена консултация беше предложено да се отмени директивата и да се сложи край на сезонната смяна на часовото време.

Като част от спешната необходимост от намаляване на емисиите от транспортния сектор, постигнахме въвеждането на такса за камионите, автобусите и микробусите в целия ЕС, която ще наложи принципа „замърсителят плаща“ по отношение на емисиите на CO2 и разходите за пътно строителство.

Групата на Зелените/ЕСА се бори и отвоюва по-големи права на пътниците, използващи железопътен транспорт, включително правото да вземат велосипеди във влакове, по-голямо право на обезщетение при закъснение на влаковете и пълни права дори когато се пътува с няколко железопътни доставчика.

Стартиращите предприятия играят ключова роля за решенията за устойчива мобилност с ниски емисии в бъдещето. Ето защо групата на Зелените/ЕСА беше ангажирана като съорганизатор, заедно с Европейската комисия и Парламента, на Европейската награда за стартиращи предприятия за мобилност.

 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Заетост/командироване на работници: Групата на Зелените/ЕСА настояваше за справедливост и по-високи стандарти на труд в целия ЕС. Гарантирахме, че работниците, които предоставят услуги в държава членка, различна от тяхната държава на произход, могат да се възползват не само от минималната работна заплата, но и от местните равнища на заплащане.

Преход/зелени работни места: Ние вярваме, че Европейският съюз трябва да демонстрира солидарност с хората, които губят работата си, особено когато някои региони или икономически сектори са изключително тежко засегнати. Ето защо Зелените поставиха началото на Европейския фонд за преход, който следва да помогне на секторите и регионите да развият устойчиви работни места за в бъдеще. По отношение на равновесието между професионалния и личния живот успяхме да спечелим парламентарна подкрепа за постигане на значителен напредък към равенство между половете. Благодарение на усилията на евродепутатите от групата на Зелените/ЕСА, в момента Парламентът води преговори за непрехвърляемо право на родителски отпуск за двамата родители, добре платен отпуск по бащинство и отпуск за лицата, полагащи грижи.

Здраве на работниците: за да защити работниците от канцерогени, групата на Зелените/ЕСА предложи и постигна класифициране на дизеловото гориво като канцерогенно вещество за работниците. Гарантирахме, че излагането на работниците на отработени газове от дизелови двигатели на работното място ще бъде ограничено, а здравето на работниците - защитено. Това ще помогне за подобряване защитата на здравето на поне 4 милиона работници и за спасяването на близо 100 000 живота през следващите 50 години.

Групата на Зелените/ЕСА отговаряше за създаването на Европейския корпус за солидарност, който дава възможност на младите хора да участват в доброволчески дейности и проекти в целия ЕС, като същевременно помага за укрепване на солидарността в Европа.

 

ДАНЪЧНА СПРАВЕДЛИВОСТ И БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ

Групата на Зелените/ЕСА беше движещата сила за много по-строгата позиция на ЕС срещу прането на пари и за по-строг контрол върху финансовите потоци чрез приемането на Директивата относно борбата с изпирането на пари.

Изиграхме ключова роля в създаването на специални комисии на Европейския парламент по „Люкслийкс“ и „Досиетата от Панама“. Специалните комисии разследваха скандалите, които предизвикаха огромен обществен протест, и спомогнаха за постигането на напредък в борбата срещу избягването на данъчно облагане и прането на пари.

След като групата на Зелените/ЕСА публикува изобличаващ доклад за неплатени от IKEA данъци в размер на близо 1 милиард евро чрез използването на различни схеми за избягване на данъци, Европейската комисия започна задълбочено разследване на управлението на данъците в компанията.

Зелените/ЕСА бяха най-активната група в борбата с измамите и защитата на финансовите интереси на Съюза. Успяхме да гарантираме Европейският парламент да подкрепи редица конкретни предложения за засилване на контрола и прекратяване на измамите при изразходването на публични средства.

Групата на Зелените/ЕСА изигра ключова роля в борбата срещу избягването на данъци чрез трансгранично сътрудничество в областта на данъчното облагане. Създадохме задължение за данъчните консултанти да публикуват всички трансгранични схеми за оптимизиране на данъците, които използват.

 

ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИИ

Благодарение на групата на Зелените/ЕСА, Европейският парламент за първи път прие позиция в полза на екологосъобразното устойчиво финансиране.

В резултат на усилията на групата на Зелените/ЕСА, когато пенсионните фондове вземат своите инвестиционни решения, те вече трябва да вземат предвид и рисковете в областта на климата.

Групата на Зелените/ЕСА успя да установи критерии, за да гарантира, че Европейският фонд за стратегически инвестиции ще бъде много по-добре насочен към екологосъобразна инфраструктура и проекти, свързани с изменението на климата.

Борба с бюджетните ограничения: групата на Зелените/ЕСА успешно призова за създаването на работна група на Европейския парламент по въпросите на финансовата помощ за Гърция, която критично да разгледа опустошителните последици от програмите за строги икономии в засегнатата от кризата държава.

Групата на Зелените/ЕСА гарантира, че банките вече не могат да продават неправилно своите облигации на дребни инвеститори, като прикриват рисковете, свързани с тези финансови продукти. Това е важна стъпка за избягване на трудностите, свързани с преструктурирането на банките, като тези, които възникнаха в Италия и Испания.

 

КУЛТУРА

Групата на Зелените/ЕСА успешно се бори за по-големи инвестиции на ЕС в секторите на творчеството и културата чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции и програма „Творческа Европа“.

Ние заехме водеща позиция в защитата на основните и езиковите права на малцинствата.

Благодарение на нашата инициатива ЕС създаде ново направление за културна дипломация и културно сътрудничество в своята външна политика.

 

ЦЕННОСТИ НА ЕС И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА

Когато другите са склонни да си затворят очите за корупцията, злоупотребите с власт и подкопаването на принципите на правовата държава в Унгария, Зелените/ЕСА бяха групата, отговорна за твърдия отговор на Европейския парламент на авторитарните и антидемократичните политики на Виктор Орбан. Нашите усилия доведоха до безпрецедентния призив на Европейския парламент, изискващ задействането на член 7 от Договора от Лисабон за нарушаване на основните права и върховенството на закона в Унгария.

Групата на Зелените/ЕСА е начело на борбата за принципите на правовата държава, независимостта на съдебната система и демократичните ценности в ЕС. След трагичните убийства на разследващите журналисти Дафне Каруана Галиция и Ян Куциак инициирахме разследващи мисии от членове на ЕП, както и поредица от пленарни дебати, посветени на положението с корупцията и безопасността на журналистите в Малта и Словакия. По инициатива на групата на Зелените/ ЕСА Европейският парламент се съгласи да създаде награда за разследваща журналистика, наречена „Дафне Каруана Галиция“ на името на убитата малтийска журналистка.

На фона на масовите демонстрации срещу корупцията и тревожните атаки срещу независимостта на съдебната система в Румъния, групата на Зелените/ ЕСА започна разискване в пленарна зала относно положението в страната, което доведе до резолюция относно принципите на правовата държава в Румъния. Европейският парламент зае ясна позиция в полза на върховенството на закона, срещу корупцията и полицейското насилие и в защита на независимите организации на гражданското общество.

Групата на Зелените/ ЕСА успешно подкрепи създаването на пилотен проект за финансиране на разследващата журналистика (500 000 евро безвъзмездни средства) и създаде схема за подпомагане на разследващи журналисти.

Групата на Зелените/ЕСА гарантира, че фондовете на ЕС трябва да спазват основните права и принципите, определени в Хартата на основните права, както и да гарантират участието на гражданското общество, партньорите в областта на околната среда и социални партньори при създаването и прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Днес НПО представляват важна част от всяка динамична демокрация. Ето защо Зелените/ЕСА се противопоставиха на реформа, която се опитваше да ограничи финансовата подкрепа само до неправителствени организации, които популяризират официалните политики на Европейския съюз. Срещу натиска от страна на консерваторите в Европейския парламент, ние успешно защитихме интересите на неправителствените организации и спомогнахме за осигуряването на многообразно гражданско общество.

 

ЧЕСТНА ПОЛИТИКА И ЧЕСТЕН БИЗНЕС

Групата на Зелените/ЕСА отдавна се бори за повече почтеност и прозрачност в институциите на ЕС и постигна въвеждането на промени във вътрешните правила на Парламента. Благодарение на Зелените/ЕСА, членовете на Европейския парламент вече ще бъдат задължени да бъдат прозрачни по отношение на лобистите, с които се срещат в процеса на изготвяне на законопроекти. Това е голяма стъпка към една по-прозрачна и демократична Европа, в която гражданите имат правото да знаят кой влияе върху изготвянето на закони и да контролират дали законодателството се прави в обществен интерес, а не е неправомерно повлияно от частни интереси.

Благодарение на доклада на Зелените/ЕСА, правилата на Европейския парламент бяха променени, така че достъпът до Парламента на лобисти като „Mонсанто“, които отказват да се явят пред парламентарните комисии, вече може да бъде изцяло забранен. Евродепутатите са приканени да се срещат само с регистрирани лобисти. Призоваваме също така за много по-строги правила относно декларациите за външни платени дейности от страна на членовете на ЕП и за по-голяма прозрачност относно тези дейности и всеки потенциален конфликт на интереси.

Зелените/ЕСА се стремят да бъдат водещи по отношение на прозрачността и отчетността. Ето защо ние сме единствената група, която има строги правила относно начина, по който нашите членове могат да използват своята „надбавка за общи разходи“, която се предоставя на членовете на ЕП за покриване на определени разходи, свързани с тяхната работа.

Зелените/ЕСА носят отговорност и за подобряването на етичните стандарти на Европейската комисия, които изключват назначаването на членове на Комисията със семейни конфликти на интереси и постановяват, че еврокомисарите и председателят на Комисията трябва да изчакат съответно 2 и 3 години, преди да могат да се впуснат в нови лобистки роли.

Благодарение на нас Парламентът започна също така разследване във връзка с политически мотивираното бързо назначаване на генералния секретар на Европейската комисия.

Групата на Зелените/ЕСА също така бе движещата сила за настоящото предложение на Комисията за директива за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, която има за цел да защити лицата, които биха искали да сигнализират за измами и незаконни практики на работното мястото, както в публичния, така и в частния сектор, без страх от репресии.

 

ЗАЩИТА НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ И ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Групата на Зелените/ЕСА бе движещата сила за защитата на правото на неприкосновеност на личния живот на физическите лица чрез приемането на укрепения Общ регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД), който гарантира по-добра защита срещу онлайн и офлайн наблюдение на гражданите и потребителите. От Япония до Калифорния ОРЗД служи като глобален модел за закон за защита на данните.

Групата на Зелените/ЕСА оказа огромно влияние върху позицията на Европейския парламент относно реформата на правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации, която защитава нашите електронни комуникации и мобилни устройства. Успяхме да създадем задължителни настройки за неприкосновеност на личния живот по подразбиране за браузърите и смартфоните, както и силна защита срещу проследяване в интернет от страна на рекламодателите. Осигурихме също така задължително криптиране от край до край и забрана за наблюдението през задната врата от страна на правителствата.

Групата на Зелените/ЕСА гарантира, че Съдът на Европейския съюз е направил задълбочена оценка на споразумението с Канада относно предаване на резервационни данни за пътниците (PNR) преди неговото ратифициране. Съдът потвърди оценката ни, че масовото наблюдение на всички пътници е незаконно, което доведе до проверка на други споразумения относно резервационните данни за пътниците, както и на директивата на ЕС, която те най-вероятно няма да преминат успешно.

 

УБЕЖИЩЕ И МИГРАЦИЯ

Реформа на системата от Дъблин – групата на Зелените/ЕСА беше начело на искането за европейска система за убежище, основана на солидарност и споделяне на отговорността. Ние поведохме борбата и получихме подкрепа за премахване на критериите за „първа държава на влизане“ и за замяната им с постоянен и автоматичен механизъм за преразпределение.

Групата на Зелените/ЕСА изгради голямо мнозинство в Парламента, за да призове държавите членки да изпълнят ангажиментите си за преместването на 160 000 бежанци от Гърция и Италия на техните територии.

В няколко държави членки на ЕС неправителствените организации, кметовете и инициативите на гражданското общество, които помагат на най-застрашените бежанци, са изправени пред отблъскване от страна на правителството или дори срещу наказателни обвинения. Благодарение на групата на Зелените/ЕСА Европейският парламент зае ясна позиция срещу криминализирането на лицата, предоставящи хуманитарна помощ на бежанците. Водим борба в подкрепа на техните действия вместо криминализирането им.

 

ПРАВА НА ЖЕНИТЕ

Инициативата на Зелените/ЕСА за резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу сексуалния тормоз в европейските институции и постоянният ни натиск доведоха до приемането от страна на институциите на планове за нулева толерантност с цел борба и защита срещу сексуалния тормоз.

Групата на Зелените/ЕСА застана рамо до рамо с полските жени в успешната им борба срещу закон, който имаше за цел силно да ограничи достъпа на жените до безопасен аборт. Работихме с полски активисти на място, доведохме ги в Европейския парламент и помогнахме за широкия отзвук в медиите в цяла Европа.

Групата на Зелените/ЕСА активно подкрепи жените от Ел Салвадор в борбата им за промяна на наказателния кодекс, който напълно забранява абортите в страната, и успешно настоявахме жените, осъдени на 30 години лишаване от свобода заради спонтанен аборт, да бъдат освободени.

 

ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ

Групата на Зелените/ЕСА създаде коалиция в Европейския парламент срещу механизма за уреждане на спорове между инвеститори и държави (УСИД) в споразуменията за свободна търговия. Механизмите за УСИД, които станаха известни с неуспешния договор за ТПТИ, се основават на частен арбитраж, който в голяма степен привилегирова големите корпорации спрямо държавите, които може да желаят да ги регулират.

Полезни изкопаеми от зони на конфликт: благодарение на групата на Зелените/ЕСА, за първи път в Европа предприятията, участващи в добива и търговията с полезни изкопаеми, ще бъдат задължени да проверяват дали техните вериги на доставки са свързани с въоръжени конфликти и нарушения на правата на човека.

Групата на Зелените/ЕСА успя да изгради голямо мнозинство в Европейския парламент, което да изиска строг контрол върху износа на изделия за кибернаблюдение за държави, нарушаващи правата на човека.

Благодарение на групата на Зелените/ЕСА Парламентът ще преговаря за задължителни критерии относно трудовите и екологичните стандарти в търговските споразумения на ЕС, проправяйки пътя за обвързващ инструмент на ООН за бизнеса и правата на човека.

 

ВЪНШНИ РАБОТИ, ПРАВА НА ЧОВЕКА, МИР, СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

В резултат на инициатива на групата на Зелените/ЕСА Европейският парламент призова за международен договор за забрана на роботите убийци, известни още като„ смъртоносни автономни оръжейни системи“, и изисква Европейският фонд за отбрана да не влага никакви парични средства в изследванията и разработването на роботи убийци.

Благодарение на доклад, изготвен от евродепутат от Зелените/ЕСА, Европейският парламент призова за много по-строг контрол върху износа на оръжие и оръжейно ембарго срещу всички страни, които не спазват международното хуманитарно право и международното право за правата на човека.

Групата на Зелените/ЕСА отправи призив към върховния представител Федерика Могерини и държавите членки на ЕС да наложат оръжейно ембарго спрямо Саудитска Арабия за престъпленията ѝ, извършени по време на войната в Йемен.

 

Прочетете и за нашите постижения в предходните законодателни периоди (на английски език):

 

Please share