© lilly3
pl | en | fr | de | it | hu | sl | es | ca | cs | lt | ro | bg
NULL
Policy Paper |

Nasze osiągnięcia 2014–2019

ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I ZMIANA KLIMATU

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie jest siłą napędową w procesie przyjmowania przepisów służących realizacji idei „czysta energia dla wszystkich”, które służą określeniu, w jaki sposób UE i państwa członkowskie mają wcielić w życie porozumienie klimatyczne z Paryża. To dzięki naszym staraniom stanowisko Parlamentu Europejskiego jest dużo szersze i ambitniejsze niż stanowisko rządów krajowych.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie to najbardziej zagorzali orędownicy energii ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej w Parlamencie Europejskim. Za sprawą starań Zielonych, UE zobowiązała się, że do 2030 r. jedna trzecia całości energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Pomimo sprzeciwu dużych firm energetycznych zdołaliśmy w przepisach zagwarantować obywatelom prawo do korzystania z energii ze źródeł odnawialnych, którą sami wyprodukują. Doprowadziliśmy również do wycofania stosowania oleju palmowego jako biopaliwa w transporcie i będziemy kontynuować walkę z wylesianiem. Wprowadziliśmy krajowe strategie na rzecz renowacji budynków, a także standard budynków o niemal zerowym zużyciu energii do 2050 r., zapisany w prawie Unii.

Dzięki Grupie Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie europejscy konsumenci będą korzystać wkrótce z uproszczonej skali etykiet charakterystyki energetycznej (od A do G) lodówek, telewizorów, pralek i innych urządzeń, która ułatwi im podejmowanie świadomych decyzji zakupowych.

Jeżeli mamy uniknąć katastrofy klimatycznej, kluczowe znaczenie ma drastyczne ograniczenie emisji pochodzących z sektora transportu. Właśnie dlatego Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie wzmacnia zdecydowanie uregulowania dotyczące norm emisji dwutlenku węgla dla nowych pojazdów ciężarowych, co doprowadzi do olbrzymiego ograniczenia emisji CO2 z tego typu pojazdów – po raz pierwszy w całej UE.

Zmiana klimatu ma na całym świecie bardziej niekorzystny wpływ na kobiety, dlatego też Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie dopilnowała, aby Parlament Europejski zajął zdecydowane stanowisko w kwestii uznania skutków zmiany klimatu dla płci. Dzięki nam Parlament Europejski przyjął definicję sprawiedliwości klimatycznej, w której rzeczywiście podkreślono zagrożenie, jakie kryzys klimatyczny stwarza dla praw człowieka i rozwoju, a także fakt, iż bezpośrednie, olbrzymie obciążenie, które staje się udziałem niektórych państw, musi być dzielone między wszystkich. Dopilnowaliśmy również, aby Parlament dostrzegł znaczenie zmiany klimatu jako czynnika kształtującego procesy migracyjne i wysiedlenia.

 

ŚRODOWISKO

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie była liderem prac nad przyjęciem nowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym. Zdołaliśmy zapewnić w większym stopniu zapobieganie powstawaniu odpadów, osobną zbiórkę bioodpadów, większą skalę prowadzenia recyklingu i ograniczenie składowania odpadów. To dzięki nam dojdzie do ograniczenia substancji toksycznych w produktach i odpadach, co z kolei przyczyni się do bezpiecznego gromadzenia materiałów odpadowych i gospodarowania nimi.

W następstwie szokujących doniesień i masowego wzburzenia opinii publicznej skandalem związanym z silnikami wysokoprężnymi (Dieselgate) Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie dopilnowała, aby Parlament Europejski powołał komisję śledczą zajmującą się tą sprawą. Ujawniło to prawdziwą skalę oszustw dotyczących poziomów emisji w sektorze motoryzacyjnym, destrukcyjny wpływ na jakość powietrza oraz bezczynność państw członkowskich i Komisji w egzekwowaniu istniejących przepisów. Dzięki naszym staraniom ustanowiono nowe zasady przyznające Komisji uprawnienia w zakresie monitorowania organów krajowych, zezwalające na wzmocniony nadzór rynku, a także organizowania ogólnounijnych kampanii wycofywania produktów od użytkowników i nakładania kar na producentów dopuszczających się oszustw.

Dzięki Grupie Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie w planie politycznym uwzględniono walkę z celowym postarzaniem produktów, przedstawiliśmy wnioski dotyczące inicjatyw na rzecz wydłużenia żywotności produktów z korzyścią dla konsumentów i przedsiębiorstw, ich pracowników i środowiska.

Tworzywa sztuczne zapychają nasze rzeki i morza oraz zaśmiecają ziemię, co prowadzi do destrukcyjnych i toksycznych skutków dla zdrowia zwierząt i ludzi. Z tego względu Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie stoi na czele walki z zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi. Jesteśmy w Parlamencie Europejskim siłą napędową, która domaga się ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych i zakazu stosowania szeregu jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak słomki czy sztućce. W następstwie naszej inicjatywy Parlament zaapelował o zakaz stosowania tworzyw sztucznych ulegających okso-biodegradacji, które często reklamuje się jako biodegradowalne, podczas gdy w rzeczywistości ulegają one rozdrobnieniu i przemieniają się w mikroplastik.

 

ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO I DOBROSTAN ZWIERZĄT

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie doprowadziła do reformy rolnictwa ekologicznego i etykiet oraz walczyła nie tylko o bardziej przejrzyste oznaczenia, ale i zdrowsze, żywe gleby, większą różnorodność materiału siewnego oraz dokładniejsze kontrole przywozu.

Podążaliśmy za wezwaniem europejskiej inicjatywy obywatelskiej dotyczącej zakazu stosowania glifosatu oraz ochrony ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami. Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie odniosła sukces w powołaniu specjalnej komisji ds. procedury wydawania zezwoleń na pestycydy w UE, której zadaniem jest krytyczna ocena tego, które produkty można sprzedawać na rynku UE.

Gdy okazało się, że podstawą decyzji podejmowanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności były badania finansowane przez sektor, skierowaliśmy sprawę do sądu w związku z niezapewnieniem przejrzystego i publicznego dostępu do badań naukowych, na których oparto wniosek w sprawie ponownego zezwolenia na stosowanie glifosatu.

Dzięki naszym protestom zezwolono ponownie na stosowanie glifosatu jedynie na 5 lat, a nie 15 lat. To olbrzymi krok w stronę zaprzestania stosowania tego niebezpiecznego środka chwastobójczego.

Z uwagi na ważną rolę pszczół w zapylaniu naszych zasobów żywieniowych i w ekosystemie jako takim, oraz ich gwałtownie zanikającej populacji Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie przewodziła walce o ochronę i ocalenie pszczół. We współpracy z pszczelarzami i grupami działającymi w dziedzinie ochrony środowiska doprowadziliśmy do niemal pełnego zakazu stosowania pestycydów trujących pszczoły (pestycydów neonikotynoidowych).

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie aktywnie walczyła o właściwe kryteria w uregulowaniach dotyczących substancji zaburzających funkcjonowania układu hormonalnego, które mogą powodować raka, wady wrodzone oraz inne zaburzenia rozwojowe, jak również wywierać szkodliwy wpływ na układ hormonalny.

Z uwagi na niepokojące zjawisko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie od ponad dekady współpracowała z weterynarzami, ekologami i grupami zajmującymi się dobrostanem zwierząt nad zapobieganiem nadużywaniu antybiotyków, w szczególności w systemach masowej hodowli. Pozyskaliśmy w Parlamencie większość dla zakazu rutynowego stosowania antybiotyków w paszy dla zwierząt, jednocześnie doprowadzając do poprawy sytuacji w zakresie stosowania określonych leków w medycynie weterynaryjnej.

Aby zabezpieczyć przyszłość międzynarodowych zasobów rybnych i społeczności świata, których wyżywienie jest uzależnione od połowów, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie zapewniła, aby wszystkie statki UE miały obowiązek przestrzegać przepisów unijnych podczas połowów we wszystkich miejscach na świecie.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie z powodzeniem prowadziła w Parlamencie Europejskim walkę przeciwko zatwierdzeniu nowej żywności modyfikowanej genetycznie. Pod presją naszych działań Komisja wstrzymała się od zatwierdzenia dwóch nowych i potencjalnie niebezpiecznych odmian GMO. Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie dopilnowała zakazania na rynku unijnym wszystkich produktów z fok.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie w pełni poparła europejską inicjatywę obywatelską dotyczącą transportu zwierząt i naciskała na powołanie komisji śledczej. Obecnie kierujemy do sądu sprawę przeciwko PE w związku z odmową rozważenia powołania takiej komisji.

Przemysłowa hodowla drobiu nie tylko narusza wszystkie zasady dobrostanu zwierząt, ale też prowadzi do olbrzymiego zagrożenia dla zdrowia europejskich konsumentów. Z tego względu Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie nalegała na rezolucję PE krytykującą masową hodowlę drobiu.

 

TRANSPORT

Dzięki działaniom Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie w ciągu kolejnych lat Komisja Europejska zainwestuje dodatkowe 140 mln EUR w regionalne, transgraniczne połączenia kolejowe, co ułatwi życie społecznościom obszarów przygranicznych.

W następstwie inicjatywy Grupy Parlament Europejski zniweczył próbę obniżenia przez Komisję Europejską warunków pracy i praw socjalnych pracowników sektora transportu drogowego.

Przez wiele lat Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie apelowała o rezygnację ze zbędnych zmian czasu, które powodują wiele niedogodności, takich jak niewyspanie, co zagraża bezpieczeństwu na drogach. Na ten apel Komisja zareagowała w końcu w 2018 r., gdy w następstwie konsultacji społecznych przedstawiono wniosek w sprawie uchylenia dyrektywy i rezygnacji ze zmian czasu.

W ramach pilnej konieczności ograniczenia emisji pochodzących z sektora transportu doprowadziliśmy do przyjęcia ogólnounijnej opłaty za pojazdy ciężarowe, autobusy i samochody dostawcze, co wzmocni zasadę dotyczącą emisji dwutlenku węgla i kosztów budowy dróg, w myśl której „zanieczyszczający płaci”.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie walczyła o nowe prawa pasażerów kolei, w tym prawo do przewozu rowerów pociągiem, większe uprawnienia do rekompensaty za opóźnienie pociągu oraz pełne prawa przysługujące niezależnie od korzystania z usług kilku różnych przewoźników, i odniosła na tym polu sukces

Przedsiębiorstwa typu start-up odgrywają kluczową rolę w tworzeniu zrównoważonych rozwiązań niskoemisyjnych na przyszłość. To z tego względu Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie była wraz z Komisją Europejską i Parlamentem współorganizatorem Europejskiej Nagrody dla Start‑upów Sektora Mobilności.

 

ZATRUDNIENIE I ZAGADNIENIA SPOŁECZNE

Zatrudnienie/delegowanie pracowników: Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie naciskała w kwestii sprawiedliwych i wyższych standardów zatrudnienia w całej UE. Dopilnowaliśmy, aby pracownikom, którzy świadczą usługi w państwie członkowskim innym niż ich państwo pochodzenia, przysługiwało nie tylko minimalne wynagrodzenie, ale również by obowiązywały ich lokalne stawki wynagrodzenia.

Zmiana pracy / zielone miejsca pracy: Uważamy, że Unia Europejska powinna okazać solidarność wobec osób, które tracą pracę, w szczególności gdy określone regiony lub sektory gospodarki doświadczają tego zjawiska w wyjątkowo dużym stopniu. To dlatego Zieloni wystąpili z inicjatywą stworzenia Europejskiego Funduszu Transformacji, który powinien pomóc sektorom i regionom w tworzeniu zrównoważonych miejsc pracy na przyszłość. W kwestii dążenia do równowagi między życiem prywatnym a zawodowym zdołaliśmy pozyskać głosy większości parlamentarnej w sprawie większego postępu w kierunku równości płci. Dzięki działaniom posłów i posłanek Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Parlament prowadzi obecnie negocjacje na temat niepodlegającego przeniesieniu na drugiego rodzica prawa do urlopu rodzicielskiego, dobrze płatnego urlopu ojcowskiego i urlopu opiekuńczego.

Zdrowie pracowników: aby chronić pracowników przed substancjami rakotwórczymi, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie wystąpiła z wnioskiem w sprawie klasyfikacji oleju napędowego jako substancji rakotwórczej dla pracowników, który to wniosek został przyjęty. Zapewniliśmy ograniczenie ekspozycji pracowników na spaliny oleju napędowego w miejscu pracy i ochronę zdrowia pracowników. Zwiększy to ochronę co najmniej 4 milionów pracowników i przyczyni się do ocalenia życia 100 000 osób w ciągu kolejnych 50 lat.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie odpowiadała za stworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który stanowi dla młodych ludzi okazję do uczestnictwa w wolontariacie i projektach realizowanych w całej UE, jednocześnie wzmacniając solidarność w granicach Europy.

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ PODATKOWA I KONTROLA BUDŻETOWA

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie stała za bardziej zdecydowanym stanowiskiem UE w kwestii prania pieniędzy i bardziej rygorystycznych kontroli przepływów pieniężnych, wyrażonym poprzez przyjęcie dyrektywy w sprawie prania pieniędzy.

Odegraliśmy ważną rolę w powołaniu specjalnych komisji PE ds. LuxLeaks i Panama Papers. Specjalne komisje prowadziły śledztwa dotyczące tych budzących olbrzymie poruszenie społeczne skandali i pomogły w osiągnięciu postępu w walce z uchylaniem się od opodatkowania i praniem brudnych pieniędzy.

Po opublikowaniu przez Grupę Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie sprawozdania, w którym opisano jak IKEA uniknęła podatków w wysokości 1 mld euro, stosując różne programy unikania opodatkowania, Komisja Europejska rozpoczęła szczegółowe badanie systemu opodatkowania tej spółki.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie jest najaktywniejszą grupą pod względem walki z nadużyciami i ochrony interesów finansowych Unii. Zdołaliśmy zapewnić wsparcie Parlamentu Europejskiego dla szeregu konkretnych wniosków służących wzmocnieniu kontroli i ukróceniu nadużyć w wydatkowaniu środków publicznych.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie odegrała ważną rolę w walce z unikaniem opodatkowania poprzez współpracę transgraniczną w dziedzinie opodatkowania. Doprowadziliśmy do sytuacji, w której doradcy podatkowi mają obowiązek publikować informacje o wszelkich stosowanych transgranicznych optymalizacjach podatkowych.

 

GOSPODARKA, FINANSE I INWESTYCJE

Dzięki Grupie Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Parlament Europejski po raz pierwszy opowiedział się za finansami uwzględniającymi ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Dzięki działaniom Grupy obecnie przy dokonywaniu decyzji inwestycyjnych fundusze emerytalne muszą brać pod uwagę ryzyko klimatyczne.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie odniosła sukces w określaniu kryteriów zapewniających, aby Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych był dużo bardziej skoncentrowany na zielonej infrastrukturze i projektach związanych ze zmianą klimatu.

Walka z polityką wyrzeczeń: Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie z powodzeniem wezwała do powołania grupy roboczej PE ds. pomocy finansowej dla Grecji, która krytycznie analizuje zatrważające skutki programów oszczędnościowych w tym dotkniętym kryzysem państwie.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie zapewniła, aby banki nie mogły już dokonywać niewłaściwej sprzedaży obligacji małym inwestorom, ukrywając ryzyko związane z tymi produktami finansowymi. Stanowi to ważny krok w stronę uniknięcia trudności związanych z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją w bankach, takich jak zaobserwowane we Włoszech lub Hiszpanii.

 

KULTURA

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie z powodzeniem walczyła o zwiększenie inwestycji UE w sektorze kreatywnym i sektorze kultury dokonywane za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz programu „Kreatywna Europa”.

Staliśmy na czele działań mających na celu obronę praw podstawowych i praw językowych mniejszości.

Dzięki naszej inicjatywie UE wyodrębniła w swojej polityce zagranicznej nowy obszar dyplomacji kulturalnej oraz współpracy kulturalnej.

 

UNIJNE WARTOŚCI I PRAWORZĄDNOŚĆ

Podczas gdy inni byli skłonni odwracać wzrok od korupcji, nadużywania władzy oraz erozji praworządności na Węgrzech, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie stała za zdecydowaną reakcją Parlamentu Europejskiego na autorytarną i antydemokratyczną politykę Viktora Orbána. Nasze działania przyniosły efekt w postaci bezprecedensowego apelu wystosowanego przez Parlament Europejski w sprawie uruchomienia art. 7 traktatu lizbońskiego ze względu na naruszenie praw podstawowych i zasady praworządności na Węgrzech.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie stoi na czele walki o rządy prawa, niezależność sądownictwa oraz demokratyczne wartości w UE. W następstwie tragicznych morderstw dziennikarzy śledczych – Daphne Caruany Galicii i Jána Kuciaka z naszej inicjatywy zorganizowano misje dochodzeniowe z udziałem posłów i posłanek do PE, jak również szereg debat plenarnych poświęconych korupcji i bezpieczeństwu dziennikarzy na Malcie i na Słowacji. Z inicjatywy Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Parlament Europejski dla upamiętnienia zamordowanej maltańskiej dziennikarki zgodził się ustanowić nagrodę za dziennikarstwo śledcze im. Daphne Caruany Galicii.

Ze względu na masowe demonstracje przeciwko korupcji i niepokojące ataki na niezależność sądownictwa w Rumunii Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie zainicjowała debatę plenarną w sprawie sytuacji w tym państwie, co przyniosło efekt w postaci rezolucji w sprawie praworządności w Rumunii. Parlament Europejski jasno opowiedział się za praworządnością oraz przeciwko korupcji i przemocy politycznej, stając w obronie niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie z powodzeniem stworzyła projekt pilotażowy służący finansowaniu dziennikarstwa śledczego (500 000 EUR w dotacjach) oraz utworzyła program wsparcia dla dziennikarzy śledczych.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie dopilnowała, aby fundusze unijne funkcjonowały zgodnie z poszanowaniem praw podstawowych i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych UE, jak również aby zagwarantowano udział społeczeństwa obywatelskiego, partnerów działających na rzecz środowiska oraz partnerów społecznych w ustanawianiu i wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Organizacje pozarządowe są współcześnie ważną częścią każdej energicznej demokracji. To dlatego Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie sprzeciwiła się reformie, która miała prowadzić do ograniczenia wsparcia finansowego wyłącznie do organizacji pozarządowych promujących oficjalną politykę Unii Europejskiej. Pomimo nacisków konserwatystów zasiadających w Parlamencie Europejskim zdołaliśmy skutecznie ochronić interesy organizacji pozarządowych i pomogliśmy w zapewnieniu zróżnicowanego społeczeństwa cywilnego.

 

UCZCIWOŚĆ W POLITYCE I BIZNESIE

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie od dawna walczyła o większą uczciwość i przejrzystość w instytucjach Unii i doprowadziła do zmian wewnętrznych zasad Parlamentu. Dzięki Grupie posłowie i posłanki do PE będą teraz zobowiązani do przejrzystości kontaktów z lobbystami, z którymi spotykają się podczas tworzenia przepisów. Stanowi to ważny krok w kierunku przejrzystości i demokratycznej Europy, w której obywatele mają prawo wiedzieć, kto ma wpływ na przepisy, a także kontrolować, czy prawodawstwo tworzone jest z myślą o interesie publicznym, a nie pod nienależytym wpływem interesów osób prywatnych.

Dzięki sprawozdaniu Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie zmieniono zasady Parlamentu Europejskiego w taki sposób, aby lobbyści, tacy jak Monsanto, odmawiający stawiania się przed komisjami parlamentarnymi, mieli całkowity zakaz kontaktów z Parlamentem. Posłowie i posłanki do PE są proszeni o to, aby spotykać się wyłącznie z zarejestrowanymi lobbystami. Apelujemy również o bardziej rygorystyczne zasady dotyczące zgłaszania przez posłów i posłanki zewnętrznej działalności zarobkowej, jak również o większą przejrzystość takich działań oraz zgłaszanie potencjalnych konfliktów interesów.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie chce być liderem przejrzystości i rozliczalności. Z tego względu jesteśmy jedyną grupą, w której funkcjonują rygorystyczne zasady dotyczące wykorzystywania przez posłów i posłanki „dodatku z tytułu kosztów ogólnych”, który otrzymują w celu pokrycia pewnych kosztów związanych z wykonywaną pracą.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie odpowiada również za poprawę standardów etyki Komisji Europejskiej, które wykluczają powołanie komisarzy, w przypadku których stwierdzono istnienie konfliktu interesów związanego z członkami rodziny, jak również za ustalenie, że komisarze i przewodniczący Komisji muszą odczekać odpowiednio 2 i 3 lata przed podjęciem się nowej roli o charakterze lobbingowym.

To dzięki nam Parlament wszczął również dochodzenie w sprawie umotywowanego politycznie powołania sekretarza generalnego Komisji Europejskiej w trybie przyspieszonym.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie była również siłą napędową stojącą za wnioskiem Komisji o ogólnounijną dyrektywę w sprawie ochrony sygnalistów, której celem jest ochrona osób chcących ujawnić oszustwo i nielegalne praktyki w miejscu pracy, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, bez obawy o wzajemne oskarżenia.

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie stoi za ochroną prawa jednostek do prywatności dzięki przyjęciu wzmocnionego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które zapewnia lepszą ochronę przed inwigilowaniem obywateli i konsumentów w internecie i poza nim. RODO stanowi ogólnoświatowy model dla przepisów dotyczących ochrony danych od Japonii po Kalifornię.

 

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie miała olbrzymi wpływ na stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie reformy prywatności cyfrowej, która gwarantuje bezpieczeństwo naszej korespondencji elektronicznej i urządzeń mobilnych. Odnieśliśmy sukces w postaci obowiązkowych domyślnych ustawień prywatności w odniesieniu do przeglądarek i smartfonów oraz zapewnienia silnej ochrony przed śledzeniem w sieci przez reklamodawców. Zapewniliśmy również obowiązkowe pełne szyfrowanie transmisji danych oraz zakaz pozostawiania luk w zabezpieczeniach z myślą o wykorzystaniu ich przez rządy.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie zapewniła dokonanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokładnej oceny umowy w sprawie danych pasażerów (danych dotyczących przelotu pasażerów) z Kanadą jeszcze przed jej zawarciem. Trybunał potwierdził naszą ocenę, w myśl której masowe inwigilowanie wszystkich podróżujących jest nielegalne, co doprowadzi prawdopodobnie do wycofania pozostałych umów w sprawie danych PNR, a także unijnej dyrektywy, która będzie przedmiotem analizy.

 

AZYL I MIGRACJA

Reforma systemu dublińskiego – Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie przodowała w dążeniu do tego, aby europejski system azylowy opierał się na solidarności i wspólnej odpowiedzialności. Prowadziliśmy walkę i zyskaliśmy wsparcie, aby zlikwidować kryteria „państwa pierwszego przekroczenia granicy” i zastąpić je trwałym i automatycznym mechanizmem przesiedlenia.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie zebrała w Parlamencie zdecydowaną większość, aby wezwać państwa członkowskie do wywiązania się z obowiązku przesiedlenia 160 000 uchodźców z Grecji i Włoch na ich terytoria.

W kilku państwach członkowskich organizacje pozarządowe, burmistrzowie i inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, które pomagały uchodźcom w największym niebezpieczeństwie, mają do czynienia z zawracaniem uchodźców lub nawet znajdują się w sytuacji, w której stawia im się zarzuty karne. Dzięki Grupie Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Parlament Europejski wyraził jasny sprzeciw przeciwko uznawaniu osób niosących pomoc humanitarną uchodźcom za przestępców. Walczymy, aby wspierać te osoby w ich działaniach, a nie pociągać do odpowiedzialności karnej.

 

PRAWA KOBIET

Inicjatywa Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie dotycząca rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE oraz nasze naciski doprowadziły do przyjęcia przez instytucje planów „zero tolerancji” w celu zwalczania molestowania i zapewnienia ochrony przed nim.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie stanęła ramię w ramię z Polkami w pomyślnej walce z przepisami rygorystycznie ograniczającymi dostęp kobiet do bezpiecznej aborcji. Pracowaliśmy z polskimi aktywistami i aktywistkami w terenie, zaprosiliśmy ich do Parlamentu Europejskiego i pomogliśmy w zainteresowaniu tym tematem mediów z całej Europy.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie aktywnie wspiera kobiety z Salwadoru w ich walce o zmianę kodeksu karnego, który wprowadza całkowity zakaz aborcji w tym kraju i doprowadziła do uwolnienia z zakładów karnych kobiet, które były skazane na 30 lat pozbawienia wolności za poronienia z przyczyn naturalnych.

 

HANDEL I ROZWÓJ

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie stworzyła w Parlamencie Europejskim koalicję przeciwko mechanizmowi rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem w umowach o wolnym handlu. Mechanizmy rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem, które zyskały sławę za sprawą nigdy niezawartego Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji, są to prywatne trybunały, które co do zasady faworyzują duże korporacje ze szkodą dla państw, które chciałyby objąć je regulacjami.

Krwawe minerały: dzięki Grupie Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie po raz pierwszy w Europie firmy zaangażowane w wydobycie minerałów i handel nimi będą zobowiązane do sprawdzenia, czy ich łańcuch dostaw ma powiązania z konfliktami zbrojnymi i naruszeniami praw człowieka.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie zdołała uzyskać w Parlamencie Europejskim większość, domagając się ścisłej kontroli wywozu technologii pozwalających na nadzór cybernetyczny do państw naruszających prawa człowieka.

Dzięki Grupie Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Parlament będzie negocjować obowiązkowe kryteria dotyczące standardów pracy i ochrony środowiska w zawieranych przez UE umowach handlowych, torując drogę dla wiążącego instrumentu ONZ w sprawie działalności gospodarczej i praw człowieka.

 

SPRAWY ZAGRANICZNE, PRAWA CZŁOWIEKA, POKÓJ, BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

W wyniku inicjatywy Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Parlament Europejski zaapelował o międzynarodowy traktat w sprawie zakazania stosowania robotów do zabijania, znanych jako „zautomatyzowane systemy broni śmiercionośnej” i zażądał, aby zakazano przeznaczania środków z Europejskiego Funduszu Obronnego na działalność badawczo-rozwojową w tej dziedzinie.

Dzięki sprawozdaniu opracowanemu przez Grupę Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie Parlament Europejski zaapelował o dużo bardziej rygorystyczną kontrolę wywozu broni oraz embargo na wywóz broni do wszystkich państw, które nie przestrzegają międzynarodowych przepisów humanitarnych i praw człowieka.

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie zainicjowała apel skierowany do Federiki Mogherini i państw członkowskich EU o nałożenie embarga na wywóz broni do Arabii Saudyjskiej za zbrodnie popełnione podczas wojny w Jemenie.

 

Tutaj można zapoznać się z naszymi osiągnięciami z poprzednich kadencji (w języku angielskim)

Recommended

Position Paper
Ludvig14 CC BY-SA 3.0
Picture of Grand Kremlin Palace in Moscow
Video
© Guillaume Delebarre
Loos-en-Gohelle
Study

Please share