decorative image

NAŠE POLITIKA TRANSPARENTNOSTI

Skupina Zelených/ESA se zavázala lobbovat za transparentnost a rovný přístup zainteresovaných subjektů v rozhodovacím procesu. Z tohoto důvodu skupina v průběhu let zavedla různé nástroje k zajištění transparentnosti svých aktivit a vynakládání veřejných prostředků.

Arrow down

Skupina Zelených/ESA má interní Standardy transparentnosti a odpovědnosti, které jsou shrnuty zde.

Byli jsme první politickou skupinou v Evropském parlamentu, která již v roce 2015, ve svém slibu v evropské volební kampani, deklarovala cíl vytvořit systém pro transparentnější schůzky se zájmovými skupinami. Lobbycal (zkrácená verze Lobby kalendáře) je software s otevřeným zdrojovým kódem, který přebírá informace z kalendářů našich poslanců EP a automaticky se v něm zveřejňují všechny jejich schůzky s lobbisty včetně data, času, příslušného poslance EP, přijatého zástupce nevládní organizace, lobby nebo zájmové skupiny a tématu jejich diskuse. Skupina se navíc zavázala jednat pouze s lobbisty registrovanými v rejstříku transparentnosti EU a omezujeme schůzky s tabákovou lobby při práci na politikách veřejného zdraví (v souladu s Rámcovou úmluvou WHO o kontrole tabáku).

Evropský parlament má díky nám nyní závazná pravidla, díky kterým se pověřují poslanci EP funkcí zpravodajů (hlavních zpravodajů), stínových zpravodajů nebo předsedů výborů, aby u každé zprávy, na které pracují, zveřejňovali své schůzky s lobbisty. Tyto schůzky jsou uvedeny na profilových stránkách poslanců EP na webu Evropského parlamentu.

Příspěvky na všeobecné výdaje jsou částky, které poslanci Evropského parlamentu dostávají každý rok na pokrytí nákladů na chod svého úřadu. Tyto příspěvky činí přibližně 4 513 EUR a jsou jedním z několika typů výdajů, které nemusejí být nijak zdůvodněny. Když však poslanci EP příspěvky na všeobecné výdaje využívají, utrácejí tak veřejné prostředky placené evropskými daňovými poplatníky, takže tyto výdaje by měly být transparentní a vykazatelné. Proto skupina Zelených/ESA přijala interní politiku k zajišťování transparentnosti a vykazatelnosti příspěvků na všeobecné výdaje.

  1. S příspěvky na všeobecné výdaje se musí nakládat prostřednictvím zvláštního bankovního účtu
  2. Na konci každého mandátu poslanci EP za stranu Zelených/ESA musejí vracet veškeré případné neutracené příspěvky na všeobecné výdaje na účet Evropského parlamentu
  3. Utrácení příspěvků na všeobecné výdaje by mělo být vykazatelné a transparentní:
  • Veškeré účtenky musejí poslanci EP za skupinu Zelených/ESA uchovávat nejméně do konce svého mandátu
  • Nejméně jednou ročně by se měl zveřejňovat nebo alespoň na vyžádání poskytovat přehled výdajů podle kategorií (např. náklady na komunikaci, pronájem kanceláře, kancelářské potřeby atd.).

Poslanci EP za skupinu Zelených/ESA se také zavázali zveřejňovat audit nebo potvrzení, že je jejich využívání příspěvků na všeobecné výdaje v souladu s pravidly Parlamentu.

Další informace k tomu, jak naše parlamentní skupina utrácí, najdete v našich účetních závěrkách (finančních zprávách) a interních finančních pravidlech na internetových stránkách skupiny v Evropském parlamentu. Účetní závěrky a finanční výkazy Evropské strany zelených najdete také na stránkách ESZ.

Všichni poslanci EP jsou povinni každoročně zveřejňovat a aktualizovat své finanční zájmy včetně dalších příjmů. Tato prohlášení se zveřejňují na osobních stránkách jednotlivých poslanců EP na webu Evropského parlamentu (příklad najdete zde). Díky tomu lidé pochopí, jaké osobní příjmy poslanci EP kromě obvyklého parlamentního platu případně mají. Poslanci EP mají zakázáno v rámci svého mandátu přijímat placené lobbistické funkce a poslanci ze skupiny Zelených/ESA se navíc zavázali, že se nebudou účastnit ani žádných neplacených lobbistických činností při zastupování nějaké organizace.

Dary lze přijímat pouze v případě, že jsou nabízeny v souladu s pravidly diplomatické zdvořilosti a jsou v hodnotě nižší než 150 eur. V případě, že poslanci EP Parlament EU oficiálně zastupují jako orgán, platí jiná pravidla, podle kterých mají povinnost hlásit veškeré dary ve veřejném rejstříku. Jestliže cestovní výdaje, výdaje na ubytování nebo diety poslanců EP hradí třetí strany, musí se tyto výdaje zveřejňovat. Poslanci za skupinu Zelených/ESA se nicméně obecně vyhýbají proplácení nákladů třetími stranami a obvykle si je hradí sami. Poslanci EP za skupinu Zelených/ESA se také neúčastní meziskupin ani přátelských skupin, které nesplňují příslušná pravidla transparentnosti.

Informace o výši platů poslanců EP a jejich důchodů jsou k dispozici na stránkách Evropského parlamentu. Plat se vyplácí z parlamentního rozpočtu. Měsíční hrubý plat poslanců EP činí na základě jednotného statutu zpočátku 8 757,70 eur (k červenci 2018).

Pro podrobnosti o platech, důchodech a náhradách poslanců EP navštivte: https://www.europarl.europa.eu/meps/cs/about

Etická pravidla se nevztahují pouze na politiky, ale také na zaměstnance Evropského parlamentu. Zaměstnanci musejí jednat nezávisle, odmítat dary a nesmějí se zapojovat do vnějších placených aktivit. Musí se také hlásit profesní činnost manželů a manželek, aby se zamezilo střetu zájmů. V průběhu dvou let od ukončení pracovního poměru v Evropském parlamentu musejí zaměstnanci nahlásit, kde hodlají pracovat, aby se předešlo neslučitelnosti.

Všichni zaměstnanci EU mají povinnost informovat o případných prohřešcích. Skupina Zelených/ESA uplatňuje zvláštní politiku ochrany vnitřních informátorů, aby naši zaměstnanci neváhali problémy hlásit bez obav z odvety.