decorative image

POLITYKA PRZEJRZYSTOŚCI

Grupa Zielonych / Wolne Sojusz Europejskie jest zaangażowana w promowanie przejrzystości i równego dostępu zainteresowanych stron do procesu decyzyjnego. Z tego względu przez lata Grupa wprowadzała różne narzędzia, aby zapewnić przejrzystość naszych działań i wydatków finansowanych ze środków publicznych.

Arrow down

Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie posiada wewnętrzne Standardy przejrzystości i odpowiedzialności, których podsumowanie przedstawiono poniżej.

Byliśmy pierwszą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim, która już w 2015 r. w ramach realizacji obietnicy z kampanii poprzedzającej wybory do Parlamentu Europejskiego doprowadziła do zwiększenia przejrzystości spotkań z grupami interesów. Lobbycal (skrót od Lobby Calendar) to otwarte oprogramowanie, które pobiera informacje z kalendarzy naszych posłów do Parlamentu Europejskiego i automatycznie udostępnia informacje o ich spotkaniach z lobbystami wraz z datą, godziną, imieniem i nazwiskiem posła lub posłanki oraz nazwą przyjmowanej organizacji pozarządowej, lobby lub grupy interesów oraz tematem rozmów. Ponadto grupa zobowiązuje się do uczestniczenia w spotkaniach wyłącznie z lobbystami zarejestrowanymi w rejestrze służącym przejrzystości i ogranicza spotkania z lobbystami reprezentującymi interesy koncernów tytoniowych podczas prac nad polityką zdrowia publicznego (zgodnie z ramową konwencją WHO o ograniczeniu użycia tytoniu).

To dzięki nam w Parlamencie Europejskim funkcjonują obecnie obowiązkowe zasady dotyczące udzielania informacji o spotkaniach z lobbystami przez posłów, którzy są sprawozdawcami, kontrsprawozdawcami lub przewodniczącymi komisji w odniesieniu do każdego sprawozdania, w którego przygotowanie są zaangażowani. Informacje o spotkaniach są zamieszczane na stronie profilowej posła lub posłanki na witrynie Parlamentu Europejskiego.

Dodatek z tytułu kosztów ogólnych to kwota, którą posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymują co miesiąc na pokrycie kosztów prowadzenia biura. Wynosi ona około 4 513 EUR i jest to jeden z niewielu wydatków, który nie musi być w żaden sposób rozliczany. Gdy posłowie wydają dodatek z tytułu kosztów ogólnych, wydają środki publiczne pochodzące od europejskich podatników, w związku z czym wydatki te powinny być przejrzyste i powinna istnieć możliwość ich weryfikacji. Z tego względu Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie przyjęła wewnętrzną politykę, której celem jest zapewnienie przejrzystości i rozliczalności dodatku z tytułu kosztów ogólnych.

  1. Rozporządzanie dodatkiem z tytułu kosztów ogólnych musi odbywać się w ramach odrębnego rachunku bankowego.
  2. Pod koniec kadencji poseł należący do Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie powinien zwrócić niewykorzystaną część dodatku z tytułu kosztów ogólnych na rachunek Parlamentu Europejskiego.
  3. Wydatki pokrywane z dodatku z tytułu kosztów ogólnych powinny być możliwe do zweryfikowania i przejrzyste.
  • Posłowie Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie powinni zachować wszystkie dowody płatności do zakończenia kadencji.
  • Informacja o wydatkach z podziałem na kategorie (np. koszty działań komunikacyjnych, wynajem lokalu, artykuły biurowe itp.) powinna być podawana do wiadomości publicznej lub przynajmniej dostępna na żądanie co najmniej raz w roku.

Posłowie Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie zobowiązują się również do publikowania wyników kontroli lub potwierdzenia, że korzystanie z dodatku z tytułu kosztów ogólnych odbywa się zgodnie z zasadami ustalonymi przez Parlament.

Więcej informacji o wydatkowaniu środków przez grupę Parlamentu Europejskiego można znaleźć w rocznym sprawozdaniu finansowym oraz wewnętrznym regulaminie finansowym Grupy na witrynie Parlamentu Europejskiego. Zobacz również roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Partii Zielonych na stronie Parlamentu Europejskiego.

Wszyscy posłowie do PE mają obowiązek co roku publikować i aktualizować oświadczenia majątkowe, w tym informacje o dodatkowych źródłach dochodu. Tego rodzaju oświadczenia są publikowane na stronie każdego z posłów w serwisie Parlamentu Europejskiego (zob. przykład tutaj). Praktyka ta jest przydatna, aby można było dowiedzieć się, z jakich źródeł posłowie do PE czerpią dochody, nie licząc uposażenia poselskiego. Posłowie do Parlamentu Europejskiego w okresie sprawowania mandatu nie mogą wykonywać odpłatnej działalności lobbingowej. Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie dodatkowo zobowiązała się do tego, że jej posłowie nie angażują się w żadną nieodpłatną działalność lobbingową obejmującą reprezentowanie organizacji.

Przyjmowanie prezentów jest możliwe wyłącznie zgodnie z zasadami dyplomacji i pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 150 EUR. Jeżeli posłowie do Parlamentu Europejskiego oficjalnie reprezentują Parlament jako instytucję, zastosowanie mają odrębne zasady, które przewidują obowiązek zgłaszania wszystkich prezentów do publicznego rejestru. Jeżeli podróż, zakwaterowanie lub diety posłów do Parlamentu Europejskiego są finansowane przez osoby trzecie, należy to ujawnić. Posłowie do PE z Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie zasadniczo unikają pokrywania kosztów przez osoby trzecie i na ogół pokrywają je we własnym zakresie. Posłowie do PE Grupy Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie nie uczestniczą w działaniach grup międzypartyjnych ani towarzyskich, jeżeli byłoby to niezgodne z obowiązującymi zasadami przejrzystości.

Informacje o wysokości wynagrodzenia posłów do Parlamentu Europejskiego i świadczeniach emerytalnych są dostępne na witrynie Parlamentu Europejskiego. Wynagrodzenie wypłacane jest z budżetu Parlamentu. Wynagrodzenie podstawowe przed opodatkowaniem na mocy jednolitego statutu wynosi 8 757,70 EUR (stan z lipca 2018 r.).

Więcej informacji o wynagrodzeniach, świadczeniach emerytalnych i dodatkach można znaleźć na stronie: https://www.europarl.europa.eu/meps/pl/about

Zasady etyki obowiązują nie tylko polityków, ale również pracowników Parlamentu Europejskiego. Personel musi pozostać niezależny, nie może przyjmować prezentów ani angażować się w działalność zarobkową poza Parlamentem. W celu uniknięcia konfliktów interesów należy również ujawnić działalność zawodową współmałżonka. W okresie dwóch lat po zakończeniu pracy w Parlamencie Europejskim personel musi informować o swoich planach zawodowych w celu uniknięcia nieprawidłowości.

Cały personel UE ma obowiązek informować o nieprawidłowościach, jeżeli poweźmie o nich wiedzę. Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie wprowadziła specjalną politykę ochrony sygnalistów, która służy zachęcaniu personelu do zabierania głosu bez obawy przed odwetem.