decorative image

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Групата на Зелените/ЕСА се ангажира с осигуряването на прозрачността в лобирането и с равния достъп на заинтересованите страни до процеса на вземане на решения. Поради тази причина през годините групата е въведе различни инструменти за гарантиране на прозрачността на нашите дейности и изразходваните публични средства.

Arrow down

Групата на Зелените/ЕСА има вътрешни Стандарти за прозрачност и отчетност, които са обобщени тук.

Ние бяхме първата политическа група в Европейския парламент, която още през 2015 г., като обещание, дадено по време на предизборната кампания за Европейски парламент, създаде система за повишаване на прозрачността на срещите с групите по интереси. LobbyCal (съкратено от Lobby Calendar) е софтуер с отворен код, който взима информация от календара на нашите членове на ЕП и автоматично публикува всички техни срещи с лобисти, включително датата, часа, името на евродепутата, НПО или лобиста или представител на интереси, който е бил приет, както и темата на разговора. Освен това групата се ангажира да се среща само с лобисти, които са регистрирани в Регистъра за прозрачност на ЕС, и ограничаваме срещите с лобисти на тютюневата промишленост, когато работим по политики в областта на общественото здраве (в съответствие с Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна).

Благодарение на нас, Европейският парламент вече има задължителни правила, които задължават членовете на ЕП, които са докладчици (водещи съставители), докладчици в сянка или председатели на комисии, да публикуват срещите си с лобисти за всеки доклад, по който работят. Тези срещи се посочват на страницата с профила на членовете на ЕП на уебсайта на Европейския парламент.

Надбавката за общи разходи (GEA) е парична сума, която членовете на Европейския парламент получават всеки месец за покриване на своите офис разходи. Надбавката за общи разходи възлиза на около 4 513 евро и е един от малкото разходи, които не се отчитат по какъвто и да е начин. Въпреки това, когато членовете на ЕП изразходват надбавката за общи разходи, те изразходват публични средства, заплатени от европейските данъкоплатци, така че тези разходи следва да бъдат прозрачни и да подлежат на отчетност. Ето защо групата на Зелените/ЕСА възприе вътрешна политика за гарантиране на прозрачност и отчетност на надбавката за общи разходи.

  1. Надбавката за общи разходи трябва да се обработва в отделна банкова сметка.
  2. В края на всеки мандат членовете на ЕП от групата на Зелените/ЕСА следва да върнат всички неизразходвани средства от надбавката за общи разходи в сметката на Европейския парламент.
  3. Разходите на надбавката за общи разходи следва да бъдат отчетени и прозрачни:
  • Всички разписки следва да се съхраняват от евродепутатите от групата на Зелените/ЕСА поне до края на техния мандат.
  • Най-малко веднъж годишно следва да се публикува отчет на разходите по категории или поне при поискване (напр. разходи за комуникационни услуги, наем на офиси, офис консумативи и др.).

Членовете на ЕП от групата на Зелените/ЕСА също така са поели ангажимента да публикуват одит или потвърждение, че използването от тяхна страна на надбавката за общи разходи е в съответствие с Правилника на Парламента.

Допълнителна информация за това как се изразходват средствата от групата на Европейския парламент можете да намерите в нашите годишни отчети (финансови отчети) и вътрешните финансови правила на групата на уебсайта на Европейския парламент. Може също така да се информирате от годишния отчет и финансите на Европейската зелена партия на уебсайта на ЕЗП.

От всички членове на ЕП всяка година се изисква да публикуват и актуализират финансовите си интереси, включително допълнителните доходи. Тези декларации се публикуват на личната страница на всеки член на ЕП на уебсайта на Европейския парламент (вж. пример тук). Това е полезно, за да се разбере какъв вид лични доходи биха могли да имат членовете на ЕП освен парламентарното си възнаграждение. На членовете на ЕП е забранено да заемат платени лобистки длъжности по време на своя мандат, а евродепутатите от групата на Зелените/ЕСА също така са поели ангажимент и да не участват в неплатени лобистки дейности в представителството на дадена организация.

Подаръци могат да бъдат приемани само ако са израз на дипломатическа куртоазия и ако са на стойност под 150 евро. Ако членовете на ЕП представляват официално Европейския парламент като институция, се прилагат различни правила, които задължават всички подаръци да бъдат декларирани в публичен регистър. Ако пътните, квартирните или режийните разноски на членовете на ЕП се покриват от трети страни, те трябва да бъдат оповестени. Членовете на ЕП от групата на Зелените/ЕСА обаче се въздържат като цяло да приемат възстановяване на разходи от трети страни и обикновено сами покриват тези разходи. Членовете на ЕП от групата на Зелените/ЕСА също така не участват в интергрупи или групи за приятелство, които не спазват съответните правила за прозрачност.

Информация относно размера на възнаграждението на членовете на ЕП и тяхната пенсия е достъпна на уебсайта на Европейския парламент. Възнаграждението идва от бюджета на Парламента. Като отправна точка месечното възнаграждение на членовете на ЕП преди данъчно облагане съгласно единния устав възлиза на 8 757,70 евро (към юли 2018 г.).

За да научите повече за възнаграждението, пенсиите и надбавките на членовете на ЕП, посетете: https://www.europarl.europa.eu/meps/en/about

Етичните правила се прилагат не само за политиците, но и за служителите на Европейския парламент. Те трябва да действат с необходимата независимост, да отказват подаръци и да не извършват платени външни дейности. Професионалните дейности на съпрузите също трябва да бъдат декларирани, за да се избегнат конфликти на интереси. За период от две години след напускането си на Европейския парламент служителите трябва да декларират къде възнамеряват да работят, за да се избегнат всякакви несъответствия.

Всички служители на ЕС са задължени да сигнализират за нередности, ако са изправени пред закононарушения. Групата на Зелените/ЕСА има специална политика за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, за да насърчим нашите служители да говорят без страх от репресивни мерки.